Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 252
гр. София, 06.07.2022г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на тридесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕРИК ВАСИЛЕВ
ЯНА ВЪЛДОБРЕВА
като разгледа докладваното от съдията Вълдобрева ч.гр.д. № 2212/2022г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба с вх. № 2260 от 06.04.2022г., подадена от Д. С. Д., „Енергоснабдяване“ ООД, представлявано от Д. С. Д. и В. М. М., „Топлоснабдяване“АД и „Термокомплекс“ ООД, представлявани от Д. С. Д., против разпореждане №192 от 10.03.2022г., постановено по в.ч.гр.дело №546/2021г. на Варненския апелативен съд. С последното е върната частна жалба с вх.№4704 от 01.12.2021г. на Д. Д., В. П. Д., „Енергоснабдяване“ ООД, „Топлоснабдяване“ АД, и „Термокомплекс“ ООД, против определение № 501/15.11.2021г. по в.ч.гр.дело №546/2021г. на Варненския апелативен съд в частта, потвърждаваща решение №65/28.09.2021г. по в.гр.д.№227/2021г. на ОС-Търговище за оставяне без разглеждане, като недопустима жалбата на Д. С. Д. и В. П. Д. против действията на ЧСИ Д. З. по изп.дело № 187/2018г.
В частната жалба се излагат съображения за неправилност на определението и се иска отмяната му.
Частната жалба е подадена в срока по чл.275, ал.1 ГПК от легитимирано лице срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
При преценка на основателността й Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, приема следното:
По изп. дело №187/2018г. по описа на ЧСИ Д. З., образувано по искане на взискателя „Юробанк България“ АД, ипотекарните длъжници Д. С. Д. и В. П. Д. З. са обжалвали насрочването на публична продан на ипотекирания в полза на банката недвижим имот и са поискали спиране на принудителното изпълнение върху имота им, с твърдения, че същият е несеквестируем. С решение № 65 от 28.09.2021г. по в.гр.дело № 227/2021г. на ОС-Търговище жалбата им е оставена без разглеждане, като недопустима в частта, с която е поискано спиране на изпълнението, а в частта, с която е обжалвано насочването на изпълнението върху имот, който според жалбоподателите е несеквестируем, жалбата им е оставена без уважение. Решението е обжалвано от длъжниците в изпълнението „Енергоснабдяване“ ООД, „Топлоснабдяване“ АД „Термокомплекс“ООД, Д. Д. и В. Д. и с определение № 501 от 15.11.2021г. по в.ч.гр.дело №546/2021г. Варненският апелативен съд е прекратил производството по жалбата на длъжниците търговски дружества, както и в частта, образувана по жалбата на В. Д. и Д. Д. против решението №65/28.09.2021г. на ОС-Търговище, в частта, с която е оставена без уважение жалбата им срещу действията на ЧСИ и е потвърдил решението №65/28.09.2021г. на ОС-Търговище, в останалата обжалвана част-с която е оставена без разглеждане жалбата на ипотекарните длъжници. Против определението на Варненския апелативен съд е постъпила частна жалба с вх.№ 4704 от 01.12.2021г. от Д. Д., В. Д., „Енергоснабдяване“ ООД, „Топлоснабдяване“ АД и „Термокомплекс“ ООД, която с атакуваното разпореждане № 192 от 10.03.2022г. е върната в частта, с която е потвърдено решението на ОС-Търговище.
Разпореждането е правилно. Определението на Апелативен съд-Варна, с което е потвърдено решението Окръжен съд-Търговище, имащо характер на определение за оставяне без разглеждане жалбата по чл.435 ГПК на ипотекарните длъжници, не подлежи на обжалване. С оглед на това и подадената частна жалба с вх.№ вх. № 4704 от 01.12.2021г. срещу определението на Варненския апелативен съд, в потвърждаващата решението на ОС-Търговище част е недопустима и правилно е върната.
Съгласно практиката на ВКС (т.2 от ТР №3/12.07.2005г. на ОСГК на ВКС), функционално компетентен да разгледа частните жалби срещу определенията за прекратяване на производството пред окръжния съд по обжалване действията на съдия-изпълнителя е съответният апелативен съд, чието определение е окончателно. Тълкувателното решение е прието при действието на отменения ГПК от 1952г. и не е изгубило значение и при сега действащия ГПК. В разпоредбите на чл.435-чл.438 ГПК производството по обжалване действията на съдебния изпълнител също е уредено като контролно - отменително едноинстанционно съдебно производство. Постановеното в това производство решение по съществото на жалбата от окръжния съд не подлежи на обжалване-чл.437, ал.4, изр.2 ГПК. Преграждащите производството пред окръжния съд определения подлежат на обжалване пред съответния апелативен съд, който се произнася по законосъобразността им с окончателно определение.
Предвид изложеното, атакуваното разпореждане като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено.
Така мотивиран, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане №192 от 10.03.2022г., постановено по въззивно ч.гр.дело №546/2021г. на Варненския апелативен съд.
Делото да се докладва на председателя на четвърто ГО на ГК на ВКС за проверка предпоставките за образуване на производство по реда на чл. 274, ал.2 и ал.3 ГПК по подадената частна жалба с вх. № 4704/01.12.2021г.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: