Ключови фрази
Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * уравнение на дялове

Р Е Ш Е Н И Е
№134

Гр.С., 31.05.2012 година
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в съдебно заседание на трети април две хиляди и дванадесета година в състав,ПРЕДСЕДАТЕЛ:СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ:КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА


при секретар ЗОЯ ЯКИМОВА
и в присъствието на прокурор
изслуша докладваното
от съдията /председател/ СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
гражданско дело № 1064/2011 г.

Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 1181 от 20.12.2011 г. е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 106 от 09.05.2011 г. по в.гр.д.№ 1069/2010 г. на Благоевградския окръжен съд в частта, с която жалбоподателят Б. Д. С. е бил осъден да заплати на Л. Д. Х. сумата 12 521.28 лева за уравнение на дяловете. В частта, с която е потвърдено решение № 6677 от 24.09.2010 г. по гр.д.№ 882/2009 г. на Благоевградския районен съд за извършване на делбата чрез разпределение на имотите по реда на чл.353 ГПК не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
Поддържат се оплаквания за необоснованост на решението в частта относно дължимите за уравнение на дяловете суми.
Ответниците по касация С. Д. Д., А. Д. Д., Н. Д.-Ш., И. С. Х., Б. Т. К. и Л. Д. Х. не са изразили становище по жалбата в частта, с която е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.
Касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК поради противоречие на въззивното решение с постановените по реда на чл.290 ГПК решение № 279 от 05.07.2010 г. по гр.д.№ 350/2009 г. на ВКС, ІІ г.о. и решение № 280 от 21.06.2011 г. по гр.д.№ 901/2010 г. на ВКС, І г.о., според които стойностното уравнение на дяловете при разпределение на делбените имоти се извършва на базата на съпоставката на стойността на получения в собственост имот и стойностното изражение на дела от общата делбена маса, изчислена също в парична стойност.
Преди да се произнесе по основателността на жалбата в допуснатата до касационно обжалване част от въззивното решение, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. взе предвид следното:
С първоинстанционното решение е окончателно ликвидирана съсобствеността между съделителите, като по реда на чл.353 ГПК е било извършено разпределение на делбените имоти, както следва: а/ в общ дял на С. Д. Д. /притежаваща * ид.ч. от имота/, А. Д. Д. /с * ид.ч./, Н. Д. Д.-Ш. /с * ид.ч./, И. С. Х. /с * ид.ч./ и Б. Т. К. /с * ид.ч./ е поставена нива от три декара, пета категория, в землището на [населено място] м.”С. гара-Ш.14”, записана като имот № * по плана за земеразделяне; б/ в общ дял на Л. Д. Х. /притежаваща * ид.ч. от имота/ и на С. Д. Д. /с * ид.ч./ е поставена нива от десет декара, девета категория в землището на [населено място], м.”Б.-[жилищен адрес] записана като имот № * по плана за земеразделяне; в/ в дял на Б. Д. С. /притежаващ * ид.ч. от този имот/ е поставен поземлен имот с идентификатор * по кадастралната карта на [населено място], Промишлена зона, с площ * кв.м., урбанизиран, ниско застрояване /до 10 м/. За уравнение на дяловете на Л. Д. Х. и С. Д. Д. /с по * ид.ч. от същия имот/, Б. Д. С. е бил осъден да им заплати по 6053.50 лева от стойността на този имот, чиято оценка възлиза на 39840 лева. Всички съделители са били осъдени да заплатят съответна държавна такса. С.-жалбоподател е бил съсобственик и в трите имота, с квоти съответно: * ид.ч. от първия, * ид.ч. от втория и * ид.ч. от третия.
С въззивното решение окръжният съд е отменил решението на първата инстанция в частта, с която Б. Д. С. е бил осъден да заплати на Л. Д. Х. сумата 6053.50 лева за уравнение на дяловете, както и в частта относно държавните такси, вместо което е осъдил същия съделител да заплати на Л. Д.Х. за уравнение на дяловете сумата 12521.28 лева, като са определени и други размери на дължимите от съделителите държавни такси. В останалата обжалвана част първоистанционното решение е оставено в сила.
В атакуваната част относно сумата, която касаторът дължи на съделителката Л. Д. Х. и изцяло относно дължимите суми за уравнение на дяловете, въззивното решение противоречи на материалния закон и не е съобразено със задължителната практика на ВКС, намерила израз в постановените по реда на чл.290 ГПК решение № 279 от 05.07.2010 г. по гр.д.№ 350/2009 г. на ІІ г.о. и решение № 280 от 21.06.2011 г. по гр.д.№ 901/2010 г. на І г.о. Със споменатите решения се утвърждава практиката, че стойностното уравнение на дяловете при възлагане на делбения имот и уравнение с имот и/или пари, както и при разпределение на делбените имоти с различна стойност, се извършва на базата на съпоставка на стойността на получения в собственост имот и стойностното изражение на дела от общата делбена маса, изчислена също в парична стойност.
Съобразно указанията в практиката на ВКС по чл.280, ал.1, т.1 ГПК относно механизма, по който се изчисляват сумите за уравнение на дяловете, дължимите от съделителите суми следва да се определят по следния начин:
Съгласно решението по чл.353 ГПК съделителят /сега касатор/ Б. Д. С. притежава имуществен дял от трите процесни недвижими имота, общата парична равностойност на който дял възлиза на 27 732.88 лева, определена по следния начин: а/ 12935.44 лева, съставляващи * идеални части от първия имот с оценка 116419 лева; б/ 1517.44 лева или * идеална част от втория имот с оценка 13657 лева и в/ 13280 лева, равняващи се на * идеална част от поставения му в дял трети имот с оценка 39840 лева.
Съделителката С. Д. Д. притежава имуществен дял от трите процесни имота, общата парична равностойност на който дял възлиза на 32285.20 лева, определена така: а/12935.44 лева, съставляващи * идеални части от първия имот с оценка 116419 лева; б/ 6069.76 лева или * идеални части от втория имот с оценка 13657 лева и в/ 13280 лева, равняващи се на * идеална част от третия имот, оценен на 39840 лева.
Съделителката Л. Д. Х. притежава имуществен дял от втория и третия от процесните имоти, обща равностойност на който дял възлиза на 19349.76 лева, определена както следва: а/ 6069.76 лева или * идеални части от втория имот с оценка 13657 лева и б/ 13280 лева, равняващи се на * идеална част от третия имот с оценка 39 840 лева.
Останалите четирима съделители притежават имуществени дялове само от първия от процесните имоти, оценен на 116 419 лева, паричната равностойност на който е както следва: а/ А. Д. Д.-19403.15 лева или * идеални части; б/ Н. Д. Д.-Ш. 19403.15 лева или * идеални части; в/Б. Т. К.-* лева или * идеални части и г/ И. С. Х.-32338.58 лева или * идеални части.
При това положение, петимата съделители, получили в общ дял нивата от три декара, имот № *, следва да заплатят на съделителя Б. Д. С. за уравнение на неговия дял от същия имот общо 12935.44 лева, съобразно квотите си в него или/ И. С. Х.-4042.33 лева, С. Д. Д.-1616.94 лева, а всеки един от А. Д. Д., Н. Д. Д.-Ш. и Б. Т. К.-по 2425.41 лева.
Л. Д. Х. и С. Д. Д., получили в общ дял нивата от десет декара, имот № *, следва да заплатят на Б. Д. С. за уравнение на неговия дял от същия имот общо 1517.44 лева или всяка една от тях по 758.72 лева.
С. Б. Д. С., получил в дял имот с идентификатор * лева следва да заплати на Л. Д. Х. и на С. Д. Д. по 13280 лева за уравнение на дяловете им от същия имот.
В обобщение, въззивното решение следва да бъде отменено в частта относно уравнението на дяловете между всички съделители и вместо него да бъде постановено друго, с което уравнението на дяловете се извърши по посочения по-горе начин. Ответниците по касация следва да бъдат осъдени да заплатят на жалбоподателя Б. Д. С. разноски по делото за тази инстанция, съобразно уважената част от касационната жалба в общ размер на 250.54 лева.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о.

Р Е Ш И :
ОТМЕНЯВА решение № 106 от 09.05.2011 г. по в.гр.д.№ 1069/2010 г. на Благоевградския окръжен съд в частта относно уравнението на дяловете между съделителите, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА И. С. Х., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица] да заплати на Б. Д. С., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], № 51, вх.А, ап.6, сумата 4042.33 /четири хиляди и четирдесет и два + 0.33 / лева за уравнение на дяловете.
ОСЪЖДА А. Д. Д., ЕГН [ЕГН], Н. Д. Д.-Ш., ЕГН [ЕГН], и двамата от [населено място], ул.”Д. № *, както и Б. Т. К., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], ет.2, да заплатят на Б. Д. С. от [населено място] за уравнение на дяловете по 2425.41 /две хиляди и четиристотин и двадесет и пет + 0.41/ лева всеки един от тях.
ОСЪЖДА С. Д. Д., ЕГН [ЕГН], [населено място], ул.”Д., № 25, да заплати на Б. Д. С. от [населено място], сумата 2375.66 /две хиляди триста седемдесет и пет + 0.66/ лева уравнение на дяловете.
ОСЪЖДА Л. Д. Х., ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], да заплати на Б. Д. С. от [населено място] сумата 758.72 /седемстотин петдесет и осем + 0.72/ лева за уравнение на дяловете.
ОСЪЖДА Б. Д. С. от [населено място], ЕГН [ЕГН], да заплати на Л. Д. Х. сумата 13280 /тринадесет хиляди двеста и осемдесет/ лева за уравнение на дяловете.
ОСЪЖДА Б. Д. С. от [населено място], да заплати на С. Д. Д. сумата 13280 /тринадесет хиляди двеста и осемдесет/ лева за уравнение на дяловете.
ОСЪЖДА И. С. Х., А. Д. Д., Н. Д. Д.-Ш., Б. Т. К., С. Д. Д. и Л. Д. Х. с посочени адреси, да заплатят на Б. Д. С. от [населено място] разноски по делото съобразно уважената част от касационната жалба в общ размер на 250.54 /двеста и петдесет + 0.54/ лева.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: