Ключови фрази


2
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 202
София,28.07.2022 година


Съдия Камелия Ефремова – докладчик по т. д. № 1179/2020 г. по описа на Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид, че в предоставения му едноседмичен срок частният жалбоподател не е изпълнил указанията за отстраняване нередовностите на подадената от него частна жалба, дадени му в разпореждане от 28.06.2022 г. и по-конкретно – указанията за представяне на документ за платена държавна такса и за представяне на 3 броя преписи от частната жалба за другите страни, които са му съобщени надлежно на 20.07.2022 г. чрез процесуалния му представител, подал частната жалба, на основание чл. 262, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 275, ал. 2 ГПК
Р А З П О Р Е Д И :


ВРЪЩА подадената от Я. Г. Я. частна жалба вх. № 5542 от 27.06.2022 г.

Разпореждането може да се обжалва с частна жалба пред друг състав на Търговска колегия на Върховен касационен съд в едноседмичен срок от връчването му на частния жалбоподател.СЪДИЯ- ДОКЛАДЧИК: