Ключови фрази

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 157
София, 18.07.2022 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:
Председател: Елеонора Чаначева
Членове: Росица Божилова
Васил Христакиев
разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 656 по описа за 2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК, образувано по молба на особените представители на жалбоподателя-ответник Г. Т. за допълване относно разноските на постановеното по реда на чл. 288 ГПК определение, с което не е допуснато касационно обжалване по подадената от името на същия касационна жалба, с искане за определяне на възнаграждение по чл. 47, ал. 6 ГПК.

Ищецът ЗК „Лев инс“ АД оспорва молбата с искане същата да бъде изцяло отхвърлена, евентуално – да се присъди възнаграждение в минималния размер.

Молбата е основателна. В производството по делото, вкл. пред касационната инстанция, ответникът е бил представляван от назначените на основание чл. 47, ал. 6 ГПК адвокати З. И. и И. К., поради което на същите се дължи възнаграждение на разноски на ищеца.

Относно размера на възнаграждението следва да се посочи, че при обжалван интерес от 180 134 лв. минималният размер на възнаграждението, определен съгласно чл. 7, ал. 2, т. 5 вр. чл. 9, ал. 2 от Наредба № 1/2004 г. на ВАС, е в размер на 3850 лв. На основание чл. 47, ал. 6 ГПК същият следва да бъде намален наполовина с оглед действителната сложност на касационното производство, като се съобрази, че изложените в касационната жалба и изложението по чл. 280, ал. 1 ГПК доводи, респ. правни въпроси, в преобладаващата си част се основават на възражения, преклудирани съгласно чл. 223, ал. 2 ГПК от силата на мотивите на влязлото в сила решение в предходно производство, в което ответникът е участвал като трето лице – помагач на страната на настоящия ищец.

С тези мотиви съдът

ОПРЕДЕЛИ:
Допълва определение № 43/01.02.2022 г. по т. д. № 656/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, I т. о., като ОСЪЖДА ЗК „Лев инс“ АД, ЕИК[ЕИК], [населено място], [улица], да заплати на адв. З. Г. И., [населено място], [улица], и адв. И. К., [населено място], [улица], на основание чл. 47, ал. 6, изр. 2 вр. чл. 77 ГПК адвокатско възнаграждение в размер на общо 1925 лв.
Определението не подлежи на обжалване.Председател:Членове: