Ключови фрази
Делба * наследствено правоприемство


3
решение по гр.д.№ 1108 от 2011 г. на ВКС на РБ, ГК, Първо отделение

Р Е Ш Е Н И Е

№ 234

София, 18.05.2012 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Първо отделение на Гражданска колегия в открито съдебно заседание на шестнадесети май две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

при участието на секретаря Анета Иванова, като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 1108 по описа за 2011 г. приема следното:


Производството е по реда на чл.295 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Л. Н. И.-Д. и Г. Н. В. против решение № 934 от 12.07.2011 г. по в.гр.д.№ 388 от 2011 г. на Варненския окръжен съд, с което е оставено в сила решение № 2707 от 01.09.2008 г. по гр.д.№ 3987 от 2006 г. на Варненския районен съд за отхвърляне на предявения от А. Й. М. срещу Н. Г. И., Т. Г. С., Л. Н. Д. и Г. Н. В. иск за делба на оставено в наследството на Н. П. Д. /Н. И. Б./ лозе с площ от 1830 кв., представляващо ПИ № 3253 по кадастралния план на „С. П.”- [населено място] при граници: пътека, имот № 3254, имоти № 3248 и № 3249, пътека и имот № 3255.
В касационната жалба се твърди, че решението на Варненския окръжен съд е неправилно като постановено в нарушение на материалния закон, при съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необосновано- основания за касационно обжалване по чл.281,ал.1,т.3 ГПК.
В писмен отговор от 26.10.2011 г. пълномощникът на ответниците Н. Г. И. и Т. Г. С. оспорва жалбата като недопустима и неоснователна.
Ответникът по жалбата А. Й. М. не взема становище.

Върховният касационен съд на Република България, състав на Първо отделение на Гражданска колегия, след като обсъди становищата на страните по наведените в жалбата основания за касация на решението, приема следното: Касационната жалба е допустима: подадена е от легитимирани лица /съделители по делото/, в срока по чл.283 от ГПК и срещу решение на въззивен съд по иск за делба, което е допуснато до касационно обжалване с определение № 142 от 20.02.2012 г. на ВКС по настоящото дело.
За да постанови решението си за оставяне в сила решението на първоинстанционния съд за отхвърляне на предявения иск за делба на горепосоченото лозе, въззивният съд е приел въз основа на приетото заключение на съдебно-техническа експертиза, че процесното лозе не е идентично с имота, описан в нотариалните актове за собственост на наследодателката Н. Б. /нотариален акт № 121 от 1980 г. и нотариален акт № 33 от 1991 г./ и че съделителите А. М., Л. И. и Г. В. не са доказали качеството си на наследници на Н. П. Д. /Н. И. Б./. За да достигне до този извод, съдът се е позовал на удостоверение за наследници на Н. Д., находящо се на лист 73 от делото на РС, което било официален документ и напълно е игнорирал останалите представени по делото доказателства за установяване на правото на касаторките да наследят Н. П. Д..
Така постановеното решение противоречи на решение № 100 от 02.03.2011 г. по гр.д.№ 1820 от 2009 г. на ВКС, Първо г.о., постановено по реда на чл.290 от ГПК при първото разглеждане на настоящото дело пред ВКС, в което е прието, че въпреки че удостоверението за наследници е официален свидетелстващ документ, който до оборването му се ползва с материална доказателствена сила относно удостоверените факти, наличието на такова удостоверение не изключва допустимостта на други доказателства относно същите факти- например акта за раждане, удостоверяващ произхода на наследника от наследодателя, както и че и без изричното оспорване на удостоверението за наследници, верността на съдържанието му може да бъде проверена.
Поради това решението на Варненския окръжен съд следва да бъде отменено и въз основа на представените по делото удостоверение за наследници на И. Г. Б. № 189 от 29.11.2006 г., удостоверение за наследници на И. Б. № 83 от 26.04.1989 г., удостоверение за свето кръщене на Н. И. Б. № 13, издаден на 16.08.1929 г., акт за раждане на Н. И. Б. № 43 от 09.08.1929 г., акт за раждане на Н. И. Б. № 70 от 10.05.1919 г. и акт за смърт на И. Г. Б. № 38 от 11.05.1939 г. следва да се приеме за установено, че рождени деца на И. Г. Б., починал на 08.05.1939 г. са: Г. И. Б., роден през 1912 г., Н. П. Д. /по рождение Н. И. Б./, родена през 1919 г., С. Г. М. /по рождение С. И. Б./, родена през 1927 г. и Н. И. Б., роден през 1929 г.
След отмяна на решението, на основание чл.295, ал.2 от ГПК на делото следва да бъде даден ход по същество пред настоящата инстанция, тъй като се налага извършването на нови съдопроизводствени действия: отделяне на спорното от безспорното между страните по следните въпроси, които са от значение за решаване на въпроса кои са съсобственици на процесното лозе и при какви квоти: 1. Имала ли е други наследници бившата собственица на лозето С. П. Ш., освен осиновената си дъщеря Н. П. Д. /с рождено име Н. И. Б./, 2. Кога са починали осиновителите на Н.- С. П. Ш. и П. К. Ш., с оглед на това дали непълното осиновяване на Н. се е трансформирало в пълно и съответно дали са били прекратени правата и задълженията между Н. и роднините й по произход, 3. Кога са починали осиновителите на С. Г. М. /с рождено име С. И. Б./- Г. С. М. и Д. Г. М., с оглед на това дали непълното осиновяване на С. се е трансформирало в пълно и съответно дали са били прекратени правата и задълженията между С. и нейните роднини по произход, 4. Кога е починала втората съпруга на И. Б.- Г. И. Б., 5. Коя е рождената майка на С. Б.- Т. Б. или Г. Б., а при наличие на спор по тези факти- за събиране на доказателства за тях.
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ решение № 934 от 12.07.2011 г. по в.гр.д.№ 388 от 2011 г. на Варненския окръжен съд.

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО пред настоящата инстанция.

УКАЗВА на страните най-късно до следващото съдебно заседание да изразят писмено становище по посочените по-горе въпроси, а в случай на спор- да представят и съответни доказателства за твърденията си.

НАСРОЧВА делото за 20.06.2012 г. от 9,30 ч., за когато да се призоват страните, като в призовките им се впишат указанията до страните.ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.