Ключови фрази
Делба * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * лични средства * придобиване по време на брака * частична трансформацияР Е Ш Е Н И Е


N 864/10

София , 28.06.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО гражданско отделение в открито съдебно заседание на шести декември, две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Нинова
ЧЛЕНОВЕ: Костадинка Арсова
Зоя Атанасова


При участието на секретаря Ан. Иванова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 1340 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по чл.290, ал.2 ГПК.
С определение № 791 от 9.09.2010 г. е допуснато по касационната жалба на Д. Д. В., касационно обжалване на решение № 24 от 13.02.2009 г. по гр.д. № 28 от 2009 г. на Ямболския окръжен съд, с което е уважен иска по чл.21 от Семейния кодекс , предявен от бившата му съпруга Н. Х. В. и е допусната делба на придобития през време на брака им апартамент при квоти 11 675/ 17479 ид.ч. за Н. В. и 5804/17479 ид.ч. за Д. В..
Касационното обжалване е допуснато при условията на чл.280, ал.1, т.2 ГПК по въпроса за внасянето на лични средства в придобитото през време на брака имущество и дали установяването на това обстоятелство оборва презумпцията на чл.19, ал.2 СК.
Ответника Н. Х. В. извън отговора , който е депозирала в производството по чл.280, ал.1 ГПК не е взела допълнително становище в съдебно заседание.
Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени доводите на страните и данните по делото приема следното :
Касационната жалба е допустима , защото е подадена от надлежни страни срещу въззивното решение , което е неблагоприятно за тях , в едномесечния законен срок.
Решението е валидно, допустимо и правилно.
При постановяване на решението не са допуснати нарушения на материалния закон, същото е обосновано и при разглеждането му не са допуснати съществени процесуални нарушения , които да са ограничили правата на защита на касатора.
Настоящия състав споделя изцяло изводите , направени в касираното решение и намира, че внесените от единият съпруг предбрачни средства в придобиването на имущество в режим на СИО води до частична трансформация при условията на чл.21 СК какъвто е и настоящия случай.
Правилно е прието , че съпрузите са придобили през време на брака по реда на чл.38 от ЗЖСК процесният апартамент . Придобиването на този апартамент е станало след отчуждаване на идеална част от имот, собственост на ответницата , която е на стойност 3 871 лв. Тази сума е включена в покриването на стойността на жилището, правото на строеж върху което й е било отстъпено като обезщетение за отчужденият й имот /Заповед № 978 от 27.07.1984 г. на Председателя на ИК на ОбНС/. За заплащане на цената на апартамента Х. е внесла и сумата 2 000 лв., която е изтеглила от набрания си преди брака личен влог. За установяването на този факт са били събрани всички допустими доказателствени средства, включително свидетелски показания.
По делото е било установено , че част от стойността на жилището е била покрита със средства на съпругата, които нямат брачен произход, поради което и презумпцията на чл.19, ал.2 СК е оборена.
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.

Р Е Ш И :


ОСТАВЯ в сила решение № 24 от 13.02.2009 г. по гр.д. № 28 от 2009 г. на Ямболския окръжен съд.
ВРЪЩА делото на Ямболския окръжен съд за продължаване на действията по извършване на делбата.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: