Ключови фрази


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 199

гр. София, 13.06.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд, четвърто гражданско отделение в закрито заседание на 08 юни през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗОЯ АТАНАСОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

като разгледа докладваното от съдия З. Атанасова
гр. дело № 27 по описа за 2022 година, за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл. 288 от ГПК.
Образувано е по подадена касационна жалба от ответницата З. Р. Т., чрез адв.К. К. срещу решение № 12417/24.11.2020 г. по гр.дело № 1246/2018 г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение от 20.02.2017 г. по гр.дело № 6469/2013 г. на Софийски градски съд в уважената част на предявения иск от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество срещу З. Р. Т. с правно основание чл.28,ал.1,вр.чл.10, вр.чл.4, ал.1 ЗОПДИППД/отм./
Поддържаните основания за неправилност на обжалваното решение са нарушение на материалния и процесуален закон, и необоснованост.
В изложението са формулирани правните въпроси: 1. При изследване на връзката между престъпното деяние по чл.3,ал.1 ЗОПДИППД/отм./ и придобиването на имуществото, чието отнемане се иска съдът следва ли да обсъди и извърши преценка на вида и характера на конкретната престъпна дейност, придобивните способи и евентуалните последващи трансформации на имуществото, както и на всички други твърдяни и установени по делото, релевантни факти и логически взаимовръзки? 2. Кои са принципите и критериите, използвани с цел установяване дали дадено движими и недвижимо имущество е в резултат на точно конкретно извършено престъпление, когато са налице няколко престъпления и съответно придобито различно по вид и обем движимо и недвижимо имущество? 3. Необходимо ли е да има пряка причинна връзка между придобитото имущество и престъпната дейности ако да в какво се изразява тя? 4. Подлежи ли на отнемане имуществото, придобито преди извършване на престъплението и как се определя периода, в който се изследва имущественото състояние на лицето/лицата? Въпросите са решени в противоречие със задължителната практика на ВКС и с практиката на ВКС.
Ответникът по касационната жалба Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, чрез В. П. гл.инспектор в писмен отговор е изразил мотивирано становище за липса на сочените основания за допускане на касационно обжалване по поставените въпроси в изложението и за неоснователност на касационната жалба по същество.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение като извърши проверка на обжалваното решение намира, че касационната жалба е подадена в срока, предвиден в чл. 283 от ГПК от легитимирана страна и е процесуално допустима.
Съдът преценява, че производството по настоящото дело следва да се спре, тъй като формулирания четвърти въпрос от изложението е част от съдържанието на поставените въпроси, предмет на тълкуване по тълкувателно дело № 4/2021 г. на Общото събрание на гражданска колегия на ВКС. Тълкувателното дело на ОСГК на ВКС е образувано с разпореждане от 15.10.2021 г. на Председателя на ВКС. Предмет на тълкувателното решение са въпросите: 1. представляват ли „имущество” по смисъла на пар.1,т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на пар.1,т.3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за приобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период? 2. Подлежи ли на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай, че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?
Като взема предвид изложеното и на основание чл. 229, ал. 1, т. 7 във вр. чл. 292 ГПК производството по настоящото дело следва да се спре до приемане на тълкувателно решение по посоченото тълкувателно дело.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

Спира производството по гр. дело № 27/2022 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2021 г. на ОСГК на ВКС.
След постановяване на тълкувателно решение по т.дело № 4/2021 на ОСГК на ВКС делото да се докладва за възобновяване на производството.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: