Ключови фрази
прекратяване на производството по делото * делба * извънсъдебно споразумение * обезщетение за ползване * претенции по сметки * движими вещи

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 504

София, 26.11.2009 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Върховният касационен съд на Република България, второ отделение на гражданската колегия , в закрито заседание на двадесет и четвърти ноември  две хиляди и двета година, в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

 

 

изслуша докладваното от председателя БАЛЕВСКА

ч.гр.дело № 307/2009 година, и за да се произнесе, взе предвид :

 

Производството е по чл.274 ал. 3 т.1 ГПК.

 

Д. Щ. А. от гр. С.обжалва и иска да се отмени Определение Nо 39 от 03.02.2009 година по ч.гр.д. 53/2009 год. на Сливенския окръжен съд , с което е потвърдено Определение от 13. 11. 2008 год. по гр.д. Nо 1673/2006 година на Сливенския районен съд за прекратяване на иска за делба на движими вещи и за присъждане на обезщетение за ползата им , от която е била лишена. Поддържа се , че обжалваните определения са неправилни, постановени в нарушение на материалния закон и съществени процесуални правила.

Жалбоподателката обосновава допустимостта на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.3 ГПК с тезата , че разглеждането на настоящия казус е от значение за точното прилагане на закона и за утвърждаване на практиката на касационния съд по делата за делба на движими вещи , във втората фаза, когато има спогодба за разпределение в дял на движимите вещи, но не и в частта по заявените сметки.

Върховният касационен съд, състав на второ отделение на гражданската колегия, намира:

Частната касационна жалба е подадена в срока по чл.275 ал.1 ГПК, налице е обжалваем съдебен акт по см. на чл. 274 ал.3 т.1 ГПК определение за прекратяване на делото ,потвърдено от втората инстанция , с което се прегражда пътя на искова защита, с обжалваем интерес над 1000 лв., поради което и същата е процесуално допустима .

В срока по чл. 276 ал.1 ГПК не е постъпило писмено възражение от противната/ другата/ страна- Р. Р. .

Допустимостта на касационното обжалване и при частните касационни жалби в хипотезите на чл.274 ал.3 ГПК във вр. с чл.278 ал.4 ГПК , е обусловено от наличие на законовите условия за допускане на касационно обжалване по чл.280 ал.1 ГПК.

Настоящият състав на ВКС-второ отделение на гражданската колегия , като съобрази наведените от страните доводи и данните по делото, намира , че не е налице основание за допустимост на касационното обжалване на релевираните основания – чл.280 ал.1 т.3 ГПК.

С обжалваното определение , окръжният съд по жалба на Д. А. , в правомощията на втора инстанция , е потвърдил определението на районния съд за прекратяване на делото иск за съдебна делба на движими вещи между страните по делото, бивши съпрузи, както и в частта по сметките.

Повдигнатият материално-правен въпрос относно възможността , по силата на сключена изънсъдебна спогодба за разпределение на движимите вещи във втората фаза на делбата да се прекрати делото и в частта по сметките , предявени като иск за обезщетение за ползването на тези вещи само от единия съпруг на основание чл. 31 ал.2 ЗС, е разрешен в противоречие с трайно установената съдебна практика за предметната рамка , в която може да се прекрати висящия исков процес при сключена извънсъдебна спогодба. Налице е основание за допускане на касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.1 ГПК.

Обжалваното определение , в частта , с която е прекратено делото във втората фаза на делбата и в частта по сметките по чл. 286 ГПК/ отм./ във вр. с чл. 31 ал.2 ЗС , е процесуално недопустимо.

Съдът е бил десезиран от спора по извършване на делбата на процесните движими вещи т.е. само по основния иск , тъй като само в рамките на висящия спор за делба , във фазата му по извършването чрез доброволното, извънсъдебно разпределение на движимите вещи , висящият спор за делба е разрешен със спогодба. По отношение на приетия за съвместно разглеждане на 23.11.2007 година иск по сметки, липсва волеизявление от страна на ищцата , с което съдът да бъде десезиран от висящата облигационната претенция. В тази част производството е прекратено без основание, поради което обжалваното определение следва да се отмени в тази част и делото се върне за продължаване на процесуалните действия и приключването със надлежен съдебен акт.

Приложената по спора практика е неотносима към спора,тъй като не е налице посоченото основание „загубване” на съсобствеността. По силата на извънсъдебната спогодба съсобствеността е трансформирана в право на индивидуална собственост завсеки един от съделителите на разпределения дял- т.е. по отношение на конкретните съсобствени движими вещи, а не се загубва в смисъла на отчуждаване в полза на трето на процеса лице, преди да се извърши делбата и което отчуждаване касае засягане правата в съсобствеността в равна степен, ни не касае хипотеза, когато делбата приключва според законоустановените способи между съсобствениците, който следва да уредят и облигационните си отношения по повод на тази съсобственост. Претенциите по сметки в тази аспект не са акцесорни и доколкото са приети в делбения процес за съвместно разглеждане, са самостоятелни облигационни претенции. Ако с акта- в случая спогодбата тези облигационни отношение не са уредени, то съдът е длъжен да продължи разглеждането на заявените искове- в случая на иска по чл. 31 ал.2 ЗС- арг. от чл. 290 ГПК/отм./ .

По изложените съображения и на основание чл. 278 ал.4 ГПК , състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до касационно обжалване частна жалба вх. Nо 905/ 10.02.2009 година на Д. Щ. А. от гр. С. срещу Определение Nо 39 от 03.02.2009 година по ч.гр.д. 53/2009 год. на Сливенския окръжен съд , В ЧАСТТА , с което е потвърдено Определение от 13. 11. 2008 год. по гр.д. Nо 1673/2006 година на Сливенския районен съд за прекратяване на иска по сметки по чл. 286 ГПК /отм./ .

ОТМЕНЯВА Определение Nо 39 от 03.02.2009 година по ч.гр.д. 53/2009 год. на Сливенския окръжен съд , В ЧАСТТА , с което е потвърдено Определение от 13. 11. 2008 год. по гр.д. Nо 1673/2006 година на Сливенския районен съд за прекратяване на иска по сметки по чл. 286 ГПК /отм./във вр. с чл. 31 ал.2 ЗС и

ВРЪЩА делото в отменената част , в производство по § 2 ал.1от ПЗР на ГПК, на Сливенския районен съд за продължаване на процесуалните действия и приключването на висящия иск със надлежен съдебен акт.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: