Ключови фрази
Делба * съсобственост * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * отказ от наследство * окончателен разделителен протокол * наследяване по колена

Р Е Ш Е Н И Е

№ 222
София, 06.12.2013 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в ОТКРИТО съдебно заседание на четиринадесети октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА


при участието на секретар Теодора Иванова
изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА
гр.дело № 3790 /2013 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

С. П. С., Е. И. П., М. И. П. и С. Д. В. , всички от [населено място] чрез адв. Г. М. - АК С. обжалват и искат да се отмени въззивно Решение от 28.02.2013 година, постановено по гр. възз.д. Nо 20/ 2013 година на ОС – Сливен по извършване на делбата по реда на чл. 353 ГПК. Поддържа се , че обжалваното решение е неправилно и постановено в нарушение на процесуални правила, основание за отмяна по см. на чл. 281 т.3 ГПК.
Касационно обжалване е допуснато по чл. 280 ал. 1 т.3 ГПК с довод, че по правния въпрос, касаещ способа на извършената делба – този по приложението на чл. 353 ГПК , за значението във втората фаза на делбата на изразеното съгласие или несъгласие на част от съделителите за получаване на имоти в общ дял, ако делбата се извърши по колена , следва да има произнасяне на ВКС с оглед на точното и еднакво прилагане на закона , и развитие на правото.
В срока по чл.287 ГПК е подаден писмен отговор от защитата на ответника А. И. С. се оспорва наличието на основание за допускане на касационното обжалване както и наличие на основания по см. на чл. 281 т. 3 ГПК за отмяна на обжалваното въззивно решение. Претендира разноски .
Състав на ВКС- състав на второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :
С посоченото решение , окръжният съд в правомощията си на въззивна инстанция по реда на чл.258 и сл. ГПК е потвърдил решение на районния съд по извършване съдебна делба на основание чл. 353 ГПК .
До съдебна делба са допуснати следните недвижими имоти : 1./ НИВА - имот Nо 013102 по КВС на [населено място], с площ от 2.401 дка м.”Д. д.”; 2./НИВА- имот Nо 019056 по КВС на [населено място] с площ 4.402 дка м.”Е.” 3./НИВА имот Nо 029062 по КВС на [населено място] с площ от 2.490 дка м.”К.” 4./ НИВА - имот Nо 032015 с площ от 10 дка в м.”А.” 5./ НИВА – имот Nо 0444003 по КВС на [населено място] с площ от 34.725 дка м.”Ю. д.”; 6./ НИВА- имот Nо 044070 по КВС на [населено място] с площ 19.997 дка м.”Ю. д.”, 7./НИВА- имот Nо 049022 по КВС на [населено място] с площ от 30.026 дка в м.”Т. п.”, 8./ ЛОЗЕ- имот Nо 053002 по КВС на [населено място] с площ от 1.274 дка м.”М.”, с обща пазарна цена от 26 340 лв. От посочените имоти, с помощта на техническа експертиза са обособени 10 дяла, разпределени съответно между съделителите.
Делбата е на съсобственост възникнала в резултат на наследяване , когато се касая до новооткрито наследство по см. на чл.91а ЗН/ приет с ДВ. бр.60/1992 г./ т.е. такова в което влизат имоти, одържавени или включени в ТКЗС, ДЗС и други образувани въз основа на тях кооперативни организации , собствеността върху които се възстановява по силата на приетите реституционни закони като ЗСПЗЗ , и преките наследници, призовани към наследяване към датата на откриване на наследството също не са живи към датата на възстановяване на собствеността следва да се извърши по колена , независимо от становището на съделителите в различните колена и желанието им , при извършване на делбата всеки сънаследник да получи самостоятелен реален дял, дори и това да е възможно. Това е така , тъй като когато прекия наследодател-собственик на реституираните земеделски земи и неговото наследство е предмет на делба , то това наследство следва да се подели по начин , образуващ толкова дяла, колкото са призованите към наследяване лица към момента на откриване на наследството. Наследниците на тези лица, починали след наследодателя , но преди новооткритото наследство , получават своята наследствена част не по силата на заместването от общия наследодател- чл. 10 ал.1 ЗН,а по силата на наследственото правоприемство т.е. встъпвайки в правата на своя наследодател само в рамките на неговия наследствен дял и именно от този дял / като обем права и дял в натура/. Ето защо делбата на такова наследство следва да се извърши по колена , а след това да продължи между наследниците в отделните колена в рамките на техните наследствени правоотношения, доколкото е налице е налице спор между в някое от колената на общия наследодател.За извършване на делбата първо по колена не е необходимо съгласието на съделителите, но ако всички сънаследници заявят желание делбата да се извърши пряко, като всеки получи реален дял, независимо от притежаваните права с оглед броя на наследниците в всяко едно от колената , принципът за делба по колена може да бъде преодолян.
По основателността на касационната жалба.
Касационната жалба следва да се приеме за основателна , макар и не изцяло по поддържаните доводи за незаконосъобразност.
При допусната делба на няколко имота, начинът на извършване трябва, както бе изложено по-горе , на първо място да се съобрази с наследяването по колена и след това по броя на съделителите в съответното коляно. С обжалваното въззивно решение не е съобразено, че от допуснатите до съдебна делба имоти, без промяна по площ и граници на земеделските земи могат да се обособят 4 реални дяла , съответстващи на 4 колена наследници на общия наследодател .Едва след това , в дела , който следва да получи всяко едно от колената , наследниците във всяко от колената може да ликвидира съсобствеността помежду си по начин за който последните са постигнали съгласие или при липса на такова, съобразно на способите , установени от закона.
Обжалваното решение , постановено в нарушение на закона , следва да бъде отменено , а делото върнато на въззивния съд за извършване делбата по колена, съобразно правилата на чл. 350 ГПК, чл. 353 ГПК като при необходимост се изслуша ново експертно становище за формиране на 4 реални дяла, тяхната стойност и евентуално необходимите суми за парично уравнение при разлика във стойността на тези дяловете.
Преценката на съда как да извърши делбата , когато е налице обективна възможност да се обособят реални дялове за всяко едно от колената, ще следва да бъде съобразена от изразено съгласие или несъгласие за евентуалното групиране на съделителите в колената и желанието им как да се извърши делбата на техния дял.
По изложените съображения и на основание чл. 293 ал.2 ГПК , състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия

Р Е Ш И :
ОТМЕНЯВА въззивно Решение от 28.02.2013 година, постановено по гр.възз.д.Nо 20/ 2013 година на ОС – Сливен по извършване на делбата по реда на чл. 353 ГПК и
ВРЪЩА делото за ново разглеждане в производството по чл. 258 и сл. ГПК, от друг състав на въззивния съд .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1................ 2................