Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 143

София, 07.04.2022 г.Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи март, две хиляди двадесет и втора година, в състав:


Председател:EМИЛ ТОМОВ
Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева ч. гр. дело № 3484 по описа за 2021г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Образувано е по молба с вх. № 321 от 13. 01. 2022г. от Д. Д. З. за допълване на постановеното по настоящото дело определение № 60449 от 15. 12. 2021г. по реда на чл.274, ал. 3 ГПК, с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно определение, в частта досежно разноските.
Молителката твърди, че по своевременно заявено от нея с отговора на частната касационна жалба искане за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение пред касационната инстанция, настоящият състав на ВКС е пропуснал да се произнесе. Моли горепосоченото определение по реда на чл. 274, ал. 3, т. 1 ГПК да бъде допълнено в частта досежно разноските, като й бъдат присъдени сторените такива за адвокатско възнаграждение пред ВКС в размер на 500 лв..
Ответницата по молбата - К. Т. М. подава писмен отговор, в който оспорва същата като неоснователна. Поддържа, че размерът на адвокатското възнаграждение е уговорен с оглед евентуално допускане на касационното обжалване, поради което при недопуснато такова не се дължи. Евентуално твърди, че платеният адвокатски хонорар е завишен, поради което прави възражение за намаляването му като прекомерен. Счита също, че тъй като не е представен списък на разноските, молбата с правно основание чл. 248 ГПК е недопустимо да бъде разгледана. Ответниците по молбата – „Ню Медия Груп“ ЕАД и Г. К. А. не подават отговор.
Молбата с правно основание чл. 248, ал. 1 ГПК е подадена в едномесечния срок от постановяване на необжалваемия съдебен акт, чието допълване в частта за разноските се иска и изхожда от главна страна по делото, т.е. тя е допустима. Възражението за недопустимост на молбата поради непредставен списък по чл. 80 ГПК е неоснователно, доколкото според задължителните разрешения в т. 9 ТР № 6/2012г. на ОСГТК на ВКС представянето на списък на разноските е условие за допустимост на молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК само в хипотезата на изменение на съдебния акт в частта за разноските, но не и в хипотезата, когато съдът не се произнесъл по претенцията за разноски с крайния си акт, каквато е настоящата хипотеза.
Разгледана по същество молбата с правно основание чл. 248 ГПК е основателна по следните съображенията:
С определение № 60449 от 15. 12. 2021г. по ч. гр. д. №3484/2021г. по описа на ВКС, III гражданско отделение, настоящият състав не е допуснал касационно обжалване на определение № 263519 от 22. 02. 2021г. по ч. гр. д. № 9291/2020г. на Софийски градски съд по частната касационна жалба на ищцата К. Т. М., ответници по която са молителката Д. Д. З., Г. К. А. и „Ню Медия Груп” ЕАД. С отговора на частната касационна жалба, подаден в срока по чл.276, ал. 1 ГПК чрез адв. А. И., Д. Д. З. е поискала присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение пред касационната инстанция в размер на 500 лв.. Искането за присъждане на разноски по аргумент от чл. 80 ГПК е своевременно заявено, но по него съдът е пропуснал да се произнесе с определението си от 15. 12. 2021г.. Поради това и с оглед изхода на производството по частната касационна жалба, молбата по чл. 248, ал. 1 ГПК за допълване на постановения по делото акт в частта за разноските е основателна.
Основателно е и възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК на ответницата М. по молбата с правно основание чл. 248, ал. 1 ГПК, тъй като производството по чл. 130 ГПК – предмет на частната касационна жалба не разкрива особена фактическа и правна сложност. Понеже е изготвен отговор срещу наведени основания по чл. 280, ал. 1 ГПК за допускане на касационното обжалване и при съобразяване на чл. 11 Наредба № 1 от 09. 07. 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, приложим в настоящата хипотезата, платеният хонорар за един адвокат в размер на 500 лв. следва да бъде намален до сумата 200 лв..
На основание изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПЪЛВА определение № 60449 от 15. 12. 2021г. по ч. гр. дело № 3484/2021г. по описа на ВКС, III гражданско отделение в частта досежно разноските, както следва:
ОСЪЖДА К. Т. М., ЕГН: [ЕГН], с адрес: [населено място], [улица], ап. 10, да заплати на Д. Д. З., ЕГН: [ЕГН], с адрес: [населено място],[жк], бл., ап. , сумата 200 лв. /двеста лева/, съставляваща хонорар за един адвокат в частното касационното производство.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.