Ключови фрази


2

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 171

София, 17.05. 2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на девети май две хиляди двадесет и втора година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ


изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА
гр.дело № 1351/2022 год.

Производството е по чл. 307 ,ал. 1 от ГПК.
Образувано е по молба на адвокат И. В. И. за отмяна на влязло в сила решение № 60207 / 21.12.2021 год. по гр.д. № 887/2021 год.по описа на ВКС,ІІІ г.о. , с което е оставено в сила решението на ВАдв.С от 10.01.2020 г.по преписка № 3141/2019 г.,с което е оставено в сила решение № 254/31.10.2019 год. на Адвокатски съвет при АК-Бургас, постановено по жалба на молителя срещу отписването му на основание чл.22,ал.1,т.2 във вр.чл.5,ал.1,т.1 ЗАдв.
Молбата за отмяна е подадена на 08.03.2022 г. и се основава на чл.303, ал.1,т.1,4 и 5 ГПК във вр.чл.22,ал.1,т.5 ГПК.
Върховният касационен съд, състав на ІV г.о., като разгледа молбата за отмяна ,констатира служебно,че е процесуално недопустима,поради което следва да бъде оставена без разглеждане по следните съображения:
В производството по чл.307, ал.1 ГПК съдът се произнася по допустимостта на молбата за отмяна– срок,такса,страни,наличие на влязъл в сила съдебен акт,по отношение на който способът е приложим. С разпоредбата на чл.303 ГПК е предвиден извънреден способ за защита на страните срещу влезли в сила /необжалваеми съдебни решения по делата,в които са участвали, при наличието на изчерпателно посочени основания. Съгласно приетото в т.2 от ППВС № 2/29.09.1997г. /което е запазило значението си и при действието на новия ГПК,в сила от 01.03.2008г./ на отмяна по реда на чл.303 – чл.309 ГПК подлежат само актове,които се ползват със сила на пресъдено нещо. Настоящият случай не е такъв. Решението, чиято отмяна се иска, е постановено в охранително производство, разглеждано по правилата на глава 49 ГПК, тъй като в Закона за адвокатурата не са предвидени специални такива. В производството по чл. 7, ал. 5 - 7 ГПК Върховният касационен съд проверява предпоставките за законосъобразност на обжалваното решение/ отказ на Висшия адвокатски съвет/. Производството няма исков характер и не цели разрешаване на правен спор, а постановеното в рамките на това производство решение не формира сила на пресъдено нещо и не води до непререшаемост на разрешения с него въпрос. Ето защо решението е изключено от обхвата на отмяната, уредена като извънреден способ за проверка на ползващите се със сила на пресъдено нещо и влезли в сила съдебни актове.
Водим от изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от адвокат И. В. И. молба за отмяна на основание чл. 303, ал. 1, т.1, 4 и 5 ГПК на влязло в сила решение № 60207 / 21.12.2021 год. по гр.д. № 887/2021 год.по описа на ВКС,ІІІ г.о,постановено в производство по чл.7 ЗАдв..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на Върховния касационен съд.ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: