Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 112

гр. София, 16.03.2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на десети март две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ
2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ
като разгледа докладваното от съдията Владимиров ч. гр. д. № 651/2022 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е частна жалба на „Инвестбанк“ АД с ЕИК[ЕИК] и седалище гр.София чрез адв. Д. против определение № 4154 от 23.11.2021 г. по гр. д. № 899/2021 г. на Окръжен съд – Варна в частта, в която по реда на чл. 248 ГПК е оставена без уважение молбата на банката за изменение на решение № 940/21.05.2021 г., постановено по горното гр. дело в частта му за разноските чрез присъждане в полза на молителя на разликата над 4 097 лв. до 4 937 лв., съставляваща адвокатско възнаграждение за въззивното производство в пълен размер.
Настоящият състав на ВКС констатира (а такава са и доводите на частния жалбоподател), че в атакуваното определение на въззивния съд липсва отхвърлителен диспозитив за неприсъдената част от адвокатското възнаграждение, въпреки формираната за това воля от съда в мотивите на акта. В последните се съдържа извод, че молбата на страната по чл. 248 ГПК в частта относно претендирания в пълен размер адвокатски хонорар (дължим за производството пред втората инстанция) е неоснователна и следва да се остави без уважение. Липсата на произнасяне за останалата част от претенцията за разноски обективира несъответствие между формираната воля на съда по въпроса за разноските пред въззивната инстанция и нейното външно изразяване в писмения текст на определението. В случай на допусната очевидна фактическа грешка компетентен да я поправи е само съдът, който е постановил съдебния акт. Ето защо, производството по делото ще следва да бъде прекратено, а същото се върне на въззивния съд, който да извърши преценка дали не е допуснал очевидна фактическа грешка в диспозитива на обжалваното определение и евентуално да поправи същата по реда на чл. 247 ГПК.
Воден от горното, Върховният касационен съд, III г. о.

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. д. № 651/2022 г. по описа на ВКС, III г. о. и ВРЪЩА делото на Окръжен съд – Варна за преценка относно наличие на допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на определение № 4154 от 23.11.2021 г. по гр. д. № 899/2021 г. по описа на същия съд и произнасяне по реда на чл. 247 ГПК.

След изпълнение на горното делото да се изпрати отново на ВКС за произнасяне по частната жалба.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.