Ключови фрази
Частна касационна жалба * правен интерес * инцидентен установителен иск * делба * нищожност на делба


2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ по ч. гр. д. № 407/10 г. на ВКС, І ГО, стр.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 463

гр. С., 15.11.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховен касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети октомври през две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Лидия РИКЕВСКА
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

изслуша докладваното от съдия РИКЕВСКА ч. гр. дело № 407 по описа за 2010 година и за да се произнесе, взема предвид следното:

Производство по чл. 274 ал. 3 вр. с чл. 280 ал. 1 ГПК.
Постъпила е частна касационна жалба от И. А. И. и И. А. И. срещу определение от 21.07.2010 г. по гр. д. № 7840/10 г. на СГС. Правят се доводи за допуснати нарушения на съдопроизводството и се иска отмяна на разпореждането.
ВКС, след като взема предвид доводите в жалбата и извърши проверка на данните по делото, прие за установено следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 ГПК от надлежна страна в процеса и е процесуално допустима.
Видно е от данните по делото, че с разпореждане от 23.06.2010 г. по гр. д. № 24216/10 г. СРС е прекратил на основание чл. 126 ГПК производството по делото тъй като приел, че ищците са били страна в аналогичен спор, предмет на гр. д. № 9479/05 г. С обжалваното определение въззивният съд е потвърдил първоинстанционното разпореждане. Приел е, че споровете са аналогични, освен неучастието на двама ответници. Ищците нямали правен интерес от предявения инцидентен установителен иск. Само лицето което е лишено от участие в делбата може да сезира съда с иска за нова делба, като се позове на нищожността на предходната.
В изложението по чл. 284 ал. 3 т. 1 ГПК е формулиран процесуалноправен въпрос дали лице, което е било страна в иск за делба има правен интерес да предяви нов иск за делба, като се позове на нищожността на предходната делба поради неучастие в нея на трети лица. Сочи се основание за допустимост на касационното обжалване по чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК. Тъй като е налице противоречие между обжалваното определение с приетото в решение № 1189 от 18.07.2003 г. по гр. д. № 954/2002 г. на ВКС IV ГО, е налице основание за допустимост на касационното обжалване по чл. 280 ал. 1 ГПК.
Разгледана по същество жалбата основателна.
Нищожната, поради неучастие на съсобственик, делба не е пречка за предявяване на нов иск за делба на недвижимите имоти които са били предмет на предходната делба и в която да вземат участие всички съсобственици. Н. иск може да се предяви както от неучаствалия в първото производство съсобственик, така и от съсобственик, който е взел участие в нищожната делба. Последният има правен интерес от изясняване обема на наследствените си права, с оглед евентуалните претенции от страна на лица, които също притежават свои права върху наследството, но не са взели участие в приключеното производство за делба.
Предвид на изложеното ВКС счита че определението е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Делото следва да се върне на първоинстанционния съд за постановяване на решение по същество на спора, след изясняване на спорните факти.
Водим от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение от 21.07.2010 г. по гр. д. № 7840/10 г. на Софийски градски съд.
ОТМЕНЯ определение от 21.07.2010 г. по гр. д. № 7840/10 г. на Софийски градски съд с което е оставено в сила разпореждане от 23.06.2010 г. по гр. д. № 24216/10 г. Софийски районен съд.
ВРЪЩА делото на Софийски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: