Ключови фрази
Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част


4
Р Е Ш Е Н И Е

№ 696/10

СОФИЯ, 20.07.2011 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на 12 октомври 2010 година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при секретаря Д. Н.
изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 511/09 година и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от Ц. Н. А. чрез нейния пълномощник адв. К. Ц., против решение № 685 от 03.02.2009 г. по в.гр.д. № 892/08 г. на Великотърновския окръжен съд. В жалбата са изложени оплаквания за неправилност на решението поради съществени нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон.
Ответниците по касация С. Н. С. и Е. М. С. в писмен отговор на касационната жалба изразяват становище, че същата е неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като извърши проверка на въззивното решение във връзка с наведените в касационната жалба основания за касиране, приема следното:
С обжалваното въззивно решение е отменено решение № 346 от 14.05.2008 г. по гр.д. № 1211/07 г. на Великотърновския районен съд в частта, с която е допусната съдебна делба между Ц. Н. А., Н. С. Н. и Е. М. С. по отношение на следния недвижим имот: ПИ № 850 в стр. кв. 49 по ПУП на [населено място], общ. Полски Т., с площ 2060 кв.м., с построените в него къща, жилищна постройка, гараж, стопански постройки, подобрения и трайни насаждения, при права по 1/3 ид. част за всеки от съделителите , както и в частта, с която е прието за установено по отношение на М. К. Н., Н. С. Н. и Е. М. С., че завещанието, направено от наследодателя Н. С. Н., б.ж. на [населено място], поч. на 15.07.2005 г., е нищожно и е постановено друго, с което са отхвърлени предявеният от Ц. Н. А. против М. К. Н., Н. С. Н. и Е. М. С. иск за делба на описаното по- горе дворно място, ведно с построеното в него, както и предявеният от Ц. Н. А. иск за обявяване нищожност на завещанието.
От данните по делото се установява, че Ц. Н. А. е предавила против М. К. Н., Н. С. Н. и Е. М. С. иск за делба на недвижим имот, представляващ дворно място, ПИ № 850 в кв. 49 по плана на [населено място], общ. Полски Т., останали в наследство от общия на страните наследодател Н. С. Н., поч. през 2005 г. Оспорила е валидността на саморъчното завещание, направено от Н. Н. в полза на М. Н.- негова съпруга, с която й завещал делбения имот, като е твърдяла, че същото е нищожно, тъй като не е написано и подписано от завещателя, като е предявила инцидентен установителен иск за обявяване нищожността на завещанието. При условията на евентуалност е направила искане в случай, че завещанието не страда от пороци, водещи до неговата нищожност, същото да бъде намалено до размера, необходим за възстановяване на нейната запазена част от наследството.
Първоинстанционният съд е уважил инцидентния установителен иск като е признал за установено, че завещанието е нищожно и поради това не се е произнесъл по искането по чл. 30 ЗН за намаляването му. Направил е извод, че завещаният имот е останал в патримониума на наследодателя, поради което е допусната съдебна делба между наследниците.
Във връзка с оспорване на завещанието във въззивната инстанция е била назначена съдебно- графическа експертиза, която е дала заключение, че саморъчното завещание е написано и подписано от завешателя. Въззивният съд е кредитирал това заключение и въз основа на него е приел, че то е валидно, произвело е присъщото му правно действие и легитимира съделителката М. К. Н. като единствен собственик на процесния имот, поради е отхвърлил иска за делба. Не обсъдил и не се е произнесъл по искането по чл. 30 ЗН за намаляване на завещателното разпореждане до размера на запазената част на ищцата.
Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК, тъй като е констатирано произнасяне в противоречие със задължителната практика на ВКС по въпроса как следва да процедира въззивния съд в случаите, когато условието, при което е предявен евентуално съединеният иск, се е сбъднало пред него. По този въпрос в т.15 от ТР № 1 от 04.01.2001 г. на ОСГК на ВКС е прието, че съдът не се произнася по евентуалния иск, ако не се е сбъднало условието от което зависи разглеждането му. При несбъдване на това условие липсва интерес от обжалване, защото ищецът по него е постигнал целения резултат с произнасянето по главния иск. Тъй като при обжалване на решението от насрещната страна се запазва висящността по главния иск, това дава потенциална възможност и за разглеждане на евентуалния иск. Затова когато по жалба на насрещната страна въззивният съд отмени решението по главния иск, като инстанция по същество следва да разгледа и да се произнесе по евентуалния, както ако условието за това би се реализирало още пред първата инстанция.
При постановяване на своето решение въззивният съд не се съобразил с цитираната задължителна практика. Обосновано и в съответствие със събраните доказателства съдът е направил извод, че саморъчното завещание, с което Н. Н. е завещал на своята съпруга М. Н. недвижимия имот, предмет на иска за делба, не е нищожно на основание чл. 42, б.” във вр. с чл. 25, ал.1 ЗН, тъй като от заключението на съдебно- графическата експертиза, неоспорено от страните, е било установено, че е написано изцяло и е подписано от завещателя. При това положение, след като е намерил предявения инцидентен установителен иск за неоснователен, съдът е следвало да пристъпи към разглеждане на заявеното от ищцата още с исковата молба искане по чл. 30 ЗН за възстановяване на запазената й част от наследството на Н. Н., тъй като произнасянето по него има преюдициално значение за иска за делба. Като не е сторил това въззивният съд е допуснал съществено нарушение на съдопроизводствените правила, което налага въззивното решение да бъде отменено в частта, с която е отхвърлен иска за делба и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. Решението в частта, с която е отхвърлен инцидентния установителен иск за обявяване нищожност на саморъчното завещание е правилно и следва да бъде оставено в сила.
Водим от гореизложеното съдът


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 685 от 03.02.2009 г. по в.гр.д. № 892/08 г. на Великотърновския окръжен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от Ц. Н. А. против М. К. Н., заместена в процеса на основание чл. 227 ГПК от Н. С. Н. и Е. М. С. иск за делба на следния недвижим имот: ПИ № 850 в стр. кв. 49 по ПУП на [населено място], общ. Полски Т., с площ 2060 кв.м., с построените в него къща, жилищна постройка, гараж, стопански постройки и подобрения и ВРЪЩА делото за ново разглеждане в тази част от друг състав на въззивния съд.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 685 от 03.02.2009 г. по в.гр.д. № 892/08 г. на Великотърновския окръжен съд в останалата му част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ :