Ключови фрази

2
Р Е Ш Е Н И Е № 91
гр. София, 12.04. 2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на пети април две хиляди двадесет и втора година в състав:
Председател: Веска Райчева
Членове: Геника Михайлова
Анелия Цанова
При секретаря Кристина Първанова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 457 по описа за 2022 г.
Производството е по глава ХХIV-та ГПК.
Образувано е по молба за отмяна на влязло в сила решение № 350/24.10.2016 г. по гр.д. № 484/2016 г. в частта, с която Пернишки окръжен съд, потвърждавайки решение № 281/27.04.2016 г. по гр.д. № 08729/2015 г. на Пернишки районен съд, е уважил иска на „Топлофикация Перник“ АД срещу С. К. А..
Молителят С. К. А. обосновава основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК с твърдения, че писменото доказателство, приложено към молбата, е ново по смисъла на заявеното основание.
„Топлофикация Перник“ АД, ответник по молбата, възразява, че е неоснователна.
С определение № 58/21.02.2022 г. по настоящото дело молбата е допусната до разглеждане. Тя е неоснователна по следните съображения:
С влязлото в сила решение е уважен иск на „Топлофикация Перник“ АД срещу С. А., предявен при условията на чл. 422, ал. 1 ГПК, за лихвоносна главница с разноски, произтичаща от неплатена цена на доставена топлинна енергия в един топлоснабден апартамент в населено място за периода 21.10.2012 г. – 30.04.2014 г.
Представеният към молбата документ е издаден от „Топлофикация Перник“ АД в свидетелство на това, че от м.11.2021 г. общият отопляем обем на топлоснабдявания апартамент е променен. Засвидетелстваният факт следва с години периода, за който исковете са уважени, и е без значение за вземанията, установени с решението. Те са за цена, лихви и разноски, която молителят дължи на „Топлофикация София“ АД за доставената в апартамента топлинна енергия в периода 21.10.2012 – 30.04.2014 г. Дължимото е според определения тогава, а не след м. 11.2021 г. отопляем обем на апартамента. Не е осъществено заявеното основание по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК за отмяна на влязлото в сила решение.
При тези мотиви, съдът
Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК на С. К. А. за отмяна на влязлото в сила решение № 350/24.10.2016 г. по гр.д. № 484/2016 г. на Пернишки окръжен съд в частта, с която искът е уважен.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.