Ключови фрази
Делба * възлагане на неподеляем имот * смесена съсобственост * Съпружеска имуществена общност /СИО/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 158

София, 25.11.2016 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на първи ноември през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия К. М. гр.д. № 2233 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Зина И. И. и А. И. М. чрез пълномощника им адвокат Есен Ф. против решение № 29 от 12.02.2016 г., постановено по гр.д. № 771 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Добрич в частта, с която е потвърдено решение № 95 т.9 стр.100 от 19.10.2015 г. по гр.д. № 4113 от 2012 г. на Районен съд-Добрич за извършване на съдебна делба по реда на чл.348 ГПК.
В касационната жалба се поддържа, че изводът на съда, че поради отчуждаване от държавата на изцяло сънаследствен имот и доплащане стойността на отстъпения в обезщетение имот, е възникнала смесена съсобственост, е неправилен. Иска се отмяна на атакуваното решение и извършване на делбата по реда на чл.349, ал.2 ГПК. Претендира се възстановяване на направените разноски.
Н. М. И., Ф. М. И., А. М. Н. и Н. М. Н. са подали чрез пълномощника си адвокат Д. Д. писмен отговор по реда и в срока по чл.287, ал.1 ГПК, в който оспорват основателността й и претендират възстановяване на направените разноски.
С определение № 243 от 13.06.2016 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса: придобиването на делбения имот като имотно обезщетение по чл.100 З. /отм./ пречка ли е за възлагане на имота по реда на чл.349, ал.2 ГПК.
Въпросът, обусловил допускане на касационно обжалване е свързан с искането на всяка една от касаторите делбеният имот да бъде поставен в неин дял на основание чл.349, ал.2 ГПК. Въззивният съд е намерил исканията за неоснователни. Констатирал е, че делбеният имот е придобит по силата на заповед по чл.100 З. /отм./ в обезщетение за отчужден недвижим имот, като е изплатена разлика в стойностите на отчуждения и получения в обезщетение имот от 9304 лв. Заплащането на разликата е станало по време на брака на И. И. и Зина И. и на А. Н. и Н. Н., които са придобили в режим на СИО по 2326.02/19963 ид.ч. Съдът е изложил съображения, че способът за прекратяване на съсобственост по чл.349, ал.2 ГПК е приложим само за съсобственост, възникнала от наследяване и е изключен за извършване на делба на всяка друга съсобственост, вкл. и комбинирана /смесена/. В случая по силата на административен акт за имотно обезщетяване по З. /отм./ е възниканала обикновена съсобственост върху делбения имот, което изключва приложението на способа, независимо, че правата на един от съсобствениците са преминали към наследниците му по наследяване.
По основанието за допускане на касационно обжалване по въпроса: придобиването на делбения имот като имотно обезщетение по чл.100 З. /отм./ пречка ли е за възлагане на имота по реда на чл.349, ал.2 ГПК:
В практиката на ВКС е доразвито тълкуването по Тълкувателно решение № 1/2004 г. на ОСГК на ВКС, че комбинирана /смесена/ съсобственост, като пречка за възлагане на неподеляем жилищен имот, е тази, която е възникнала в резултат на повече от един юридически факт, като са конкретизирани хипотезите, в които не е налице смесена съсобственост – напр. с решение № 18/27.02.2013 г. по гр.д. № 572/2012 г., I г.о., решение № 144 от 11.07.2014 г. по гр.д. № 7209/2013 г., I г.о. – е прието, че разпоредителните сделки между сънаследниците не водят до смесена съсобственост, включително и когато при извършването на разпоредителната сделка с част от наследствен имот, приобретателят сънаследник е в брак, тъй като съпругът участва не като трето лице, което придобива по сделка част от наследствения имот, а правата му произтичат от закона /чл.19, ал.3 СК-отм., действал към деня на сделката/
Това тълкуване е приложимо и в хипотеза когато държавата отчуждава изцяло сънаследствен имот, като предоставя общо, в съсобственост имотно обезщетение по чл.100 З. на отчуждените съсобственици. Заплащането от последните на разликата между стойността на отчуждения и отстъпения в обезщетение имот, дори когато е извършено по време на брака на някой от сънаследниците, не води до възникване на смесена съсобственост, тъй като и в този случай съпругът придобива права не като трето за съсобствеността лице, а по силата на закона щом в имуществено брачните отношения действа режима на съпружеска имуществена общност.
По касационната жалба:
С оглед отговора на въпроса обусловил допускане на касационно обжалване следва, че е неправилен изводът на въззивния съд, че е недопустимо извършване на делбата по реда на чл.349, ал.2 ГПК, тъй като е налице смесена съсобственост.
Въззивното решение следва да бъде отменено и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд-Добрич. При новото разглеждане на делото съдът следва след отделяне на спорните от безспорните обстоятелства – относно сънаследствения характер на отчуждения имот, относно липсата на друго жилище на съделителите заявили претенция по чл.349, ал.2 ГПК и относно живеенето им процесното жилище – евентуално след събиране на доказателства, да извърши преценка налице ли са предпоставките за възлагане на неподеляемо сънаследствено жилище и да извърши тайно наддаване между съделителите-претенденти /съобразно указанията по приложението на материалния закон в Тълкувателно решение № 1/19.05.2004 г. по т.д. № 1/2004 г., ОСГК на ВКС, т.7/.
Разноските за първото въззивно и за настоящото производство следва да се присъдят от въззивния съд с оглед изхода на спора при новото въззивно разглеждане на делото.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 29 от 12.02.2016 г., постановено по гр.д. № 771 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Добрич в частта, с която е потвърдено решение № 95 т.9 стр.100 от 19.10.2015 г. по гр.д. № 4113 от 2012 г. на Районен съд-Добрич за извършване на съдебна делба по реда на чл.348 ГПК.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд-Добрич.
Решението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: