Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 242

гр. София, 09.06.2022 год.
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД- търговска колегия, първо търговско отделение, в закрито заседание на девети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ
ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА
ЕЛЕНА АРНАУЧКОВА

като изслуша докладваното от съдията Ирина Петрова ч. т. д. № 1273/2022г. по описа на ВКС, ТК, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282, ал.2, т.1 ГПК, образувано по молба на Гаранционен фонд [населено място]. С молбата на основание чл. 282, ал.2,т.1 ГПК се иска спиране изпълнението на въззивно решение № 61 от 02.03.2022г., постановено по в.гр.д. 964/2021г. на Окръжен съд- Плевен, в частта с която молителят е осъден да заплати на И. И. К. обезщетение в размер на 15 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 28.05.2020г. до окончателното изплащане на сумата.
Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на първо търговско отделение, след като обсъди молбата и представените към нея приложения, намира следното:
С решение № 61 от 02.03.2022г., постановено по в.гр.д. 964/2021г. Окръжен съд- Плевен е осъдил Гаранционен фонд [населено място] да заплати на И. К. сума в размер на 15 000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди- претърпени болки и страдания вследствие на ПТП, настъпило на 30.12.2019г. в [населено място] бряг, като в останалата част първоинстанционното решение е потвърдено.
Молителят Гаранционен фонд [населено място] е обжалвал в срок с касационна жалба от 18.04.2022г. въззивното решение в частта, с която е осъден да заплати на И. К. обезщетение в размер на 15 000 лв. Към касационната жалба е приложено изложение по чл. 284, ал.3,т.1 ГПК и преводно нареждане за платена държавна такса в размер на 30 лв.
С преводно нареждане 06.06.2022г. молителят е превел по сметката на ВКС сума в размер на 15 000 лв. с отбелязване като основание за превода „депозит за спиране на и.д. 20227880400369“. Постъпването на сумата от 15 000 лв. по сметката на ВКС за обезпечения на 06.06.2022г. е удостоверено с приложена служебна бележка с дата 07.06.2022г., издадена от счетоводител на ВКС.
Мотивиран от горното и на основание чл.282, ал.2,т.1 ГПК Върховен касационен съд, търговска колегия, състав на първо отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА на основание чл. 282, ал.2,т.1 ГПК изпълнението на въззивно решение № 61 от 02.03.2022г., постановено по в.гр.д. 964/2021г. на Окръжен съд- Плевен, в частта с която Гаранционен фонд [населено място] е осъден да заплати на И. И. К. обезщетение в размер на 15 000 лв., ведно със законната лихва, считано от 28.05.2020г. до окончателното изплащане на сумата.
Да се издаде препис на определението на молителя Гаранционен фонд [населено място]
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.