Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№.62София, 15.02.2022 г.Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

при секретар
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ДАНИЕЛА СТОЯНОВА гр.дело № 4327/2021год.

Производството е образувано по касационна жалба вх.№ 263028 от 10.08.2021г. /пощ.клеймо 09.08.2021г./ на ответника по делото П. П. Н. с ЕГН [ЕГН] срещу въззивно решение № 260125/02.07.2021г., постановено по възз. търг. дело № 106/2021 г. на Варненския апелативен съд.
С разпореждане на председателя на трето гражданско отделение на ВКС е насрочено закрито съдебно заседание по чл.288 ГПК за 06.04.2022г.
По делото е депозирана молба вх.№ 1447/15.02.2022г. / пощенско клеймо – 14.02.2022г./ от касатора, с която същият заявява отказ от подадената касационна жалба и искане за прекратяване на производството, образувано по нея. Молбата е с нотариална заверка на подписа на подателя П. П. Н. с рег.№ 1391 от 14.02.2022г. на Нотариус Р. И. с район на действие РС Р. и рег.№ 378 на Нотариалната камара.
Върховният касационен съд намира, че с направения отказ от касационна жалба е валидно десезиран от страната, разполагаща с правото на такава. Въпреки липсата в касационното производство на изрична норма, подобна на чл. 264 ГПК - "Оттегляне и отказ от въззивна жалба", безспорна е допустимостта на молба, с която Върховният касационен съд се десезира от разглеждане на жалба, поради отказ от упражненото право на обжалване. Доколкото молбата е редовна от външна страна и волята на касатора в указания по-горе смисъл е недвусмислено изразена, то ВКС не дължи произнасяне по реда на чл. 288 ГПК и производството по делото следва да се прекрати.
По тези съображения, ВКС, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№4327/2021г. по описа на ВКС, Трето гражданско отделение, поради отказ на касатора П. П. Н. с ЕГН [ЕГН] от касационната жалба.
Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ :

: