Ключови фрази
Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен


2

Р Е Ш Е Н И Е

№ 594

гр.София, 06.10.2010г.

в и м е т о н а н а р о д а


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи септември, две хиляди и десета година в състав:Председател:Надежда Зекова
Членове: В. Р.
С. бояджива


при секретаря Ю.Георгиева
като разгледа докладваното от съдията Р. гр.д.N 1592 описа за 2009 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.
Обжалвано е решение от 13.07.2009г. по гр.д.№ 281 / 20097г., с което Старозагорски окръжен съд е уважил иск с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД.
Жалбоподателите В. С. В. и В. Х. В. поддържат, че обжалваното решение е неправилно и молят да се отмени обжалваното решение като неправилно.
Ответникът В. Д. Д. в писмено становище поддържа, че жалбата е неоснователна и моли решението да се остави в сила.
Върховният касационен съд, състав на четвърто г.о., с определение от 20.01.2010г. е допуснал касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по материалноправния въпрос за характера на съпружеската имуществена общност, с оглед начина, по който следва да се извършва разпореждане с нея.
С обжалваното решение въззивният съд, като е отменил решение от първоинстанционното решение, е уважил предявения иск за обявяване на окончателен на предварителен договор от 01.11.2006г. до размер на ½ идеална част, с който В. С. е обещал да продаде на В. Д. застроен недвижим имот, представляващо имот №255016, в м.”Бойчо бунар”, землище на гр.Ст.Загора, за сумата 6000 лева, от които са платени 5000 лева и остатъка от 1000лева е следвало да се плати до 10.12.2006г. Съдът е установил, че в мястото е започната, но незавършена жилищна сграда и има построена масивна стопанска постройка. Установено е също така, че обещателят по договора е закупил част от процесния имот при условията на пар.4б ПЗР на ЗСПЗЗ по време на брака си с ответницата В. Х., за което се е снабдил с констативен нот.акт №39/1995г. на нотариус при Старозагорски РС. Установено е също така, че при заснемането на имота е образуван общ такъв с наследници на С. П.- каквато е единствено Х. С., която на 15.05.2008г., с нот.акт №65/2008г., е дарила на В. Д. собствените си 361/961 идеални части. При тези данни съдът е приел, че последният е придобил в съпружеска имуществена общност имота, но няма пречка да прехвърли само своята идеална част от същия без съгласието на съпругата си, поради което го е уважил до размер на 1/2идеална част.
Върховният касационен съд, състав на ІV г.о. намира, че във въззивното решение е даден отговор на материалноправен въпрос от значение за спора в противоречие с трайната практиката на ВКС, изразена и в П№5/1972г. на ВС, относно характера на съпружеската имуществена общност, нейната неделимост и начина по който следва да бъде извършено разпореждането с имущество в режим на СИО, тъй като и при наличността на породени правоотношения от предварителен договор, при неговото обявяване за окончателен, съдът не се освобождава от задължение да приложи точно разпоредбите на закона относно неделимостта и начина за разпореждане със съпружеската имуществена общност. Бездяловата съпружеска имуществена общност не може да бъде разглежда от съда като дялова такава в производство по иск с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД. То
Точното спазване на разпоредбата на чл.22, ал.2 СК/отм./ има предвид, че разпорежданията чрез правни сделки с общите вещи и права върху вещи между съпрузите, докато трае бракът, или с част от общото право на собственост върху общите вещи и права върху вещи се извършва съвместно от двамата съпрузи. Законът не дава право на разпореждане с частта на единия съпруг от общото право на собственост върху вещта. Докато трае бракът, никой от съпрузите не може да се разпорежда с бъдещия си дял от общото имущество или с част от него. Въпросът дали даден недвижим имот, движима вещ или право върху вещ са придобити през брака, следва да се решава с оглед на момента, в който юридически става придобиването правото на собственост, съобразно общите правила за прехвърлителното действие на съответния придобивен способ. Затова недействителни ще бъдат онези правни сделки, които водят до изменяване на установените им от закона права върху общото имущество, до заменяване на общата собственост върху общите вещи и права върху вещи с индивидуална собственост на единия от тях.
С оглед на така дадения отговор на поставения въпрос настоящия съдебен състав намира, че обжалваното решение като постановено при неточно приложение на материалния закон следва да бъде отменено. Доколкото по делото са събрани доказателства, че част от имота представлява индивидуална собственост/придобита по дарение/ само на съпруга В. Д., то се налага с оглед разпоредбата на чл.293, ал.3 ГПК делото да бъде върнато на въззивния съд , тъй като следва да се извършат нови процесуални действия. Следва, след като бъде съобразено точно каква идеална част от продавания имот е индивидуална собственост на обещателя по предварителния договор, да се определи с помощта на вещо лице каква е цената на същата, с задълженията на съда, предвидени в разпоредбите на чл.363 и 364 ГПК/чл.298 ГПК отм./.
Предвид изложените съображения, съдът
Р Е Ш И :

о т м е н я в а решение от 13.07.2009г. по гр.д.№ 281 / 20097г. на Старозагорски окръжен съд.

в р ъ щ а делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: