Ключови фрази
делба * наследяване * определяне на квоти * право на строеж * съпружеска имуществена общност * груб строеж * придобиване по време на брака * съсобственост


3
Р Е Ш Е Н И Е

№ 28

СОФИЯ 09.05.2013 г.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в публично заседание на двадесет и девети януари две хиляди и тринадесета година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ : ДИЯНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при секретаря Даниела Никова
изслуша докладваното от съдията Д. Ценева гражданско дело № 408/2012 година и за да се произнесе, взе предвид :


Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С решение на Софийски градски съд от 13.06.2011 г. по гр.д. № 6399/2009 г. е отменено решението на Софийски районен съд, постановено на 28.04.2009 г. по гр.д. № 28 419/06 г. и е постановено друго по същество на спора, с което е допусната съдебна делба между съделителите П. К. Ж. и Р. К. Ж. по отношение на следния недвижим имот: вилна сграда, находяща се в УПИ ... от кв. ... по плана на [населено място], с административен адрес [улица], състояща се от първи етаж със застроена площ 74.94 кв.м, от които дневна с тераса, столова, кухня, тоалетна, антре, стълбищна площадка и входно антре, полуетаж /втори етаж по проект/ със застроена площ 65.04 кв.м, състоящ се от три стаи, коридор, стълбищна клетка, сервизни помещения и два балкона, сутерен със застроена площ от 85 кв.м, състоящ се от три мазета, П., коридор, стълбищна клетка със застроена площ 65 кв.м, две тавански помещения в подпокривното пространство със застроена площ 65 кв.м, гараж с площ 16.50 кв.м, находящ се в северната част на сутерена на сградата, при права 5/6 ид. части за П. Ж. и 1/6 ид. част за Р. К..
В срока по чл. 283 ГПК против въззивното решение е подадена касационна жалба от Р. К. Ж.. Изложени са доводи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, като се сочи, че въззивният съд не е определил правилно обема на правата, които преживялата съпруга е придобила на собствено основание и по наследяване от прекратената със смъртта на другия съпруг семейна имуществена общност, а оттук - и обема на правата, с които тя се е разпоредила в полза на касатора.
Ответниците по касация П. К. Ж. и С. Н. Г. в писмен отговор на касационната жалба са изразили становище, че същата е неоснователна.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, като извърши проверка на въззивното решение във връзка с наведените в касационната жалба доводи, приема следното:
За да постанови обжалваното решение въззивният съд е приел, че недвижимият имот, предмет на делбата, е бил собственост на общия на страните наследодател К. Р. Ж., починал на 30.07.1990 г. Негови наследници по закон са М. Ж.- съпруга и страните по делото П. Ж. и Р. Ж.- негови деца. Приел е, че вилната сграда е построена въз основа на отстъпено през 1958 г. в полза на наследодателя К. Р. Ж. право на строеж върху държавно дворно място, съставляващо парцел..... в кв.... по плана на Б.. След смъртта на К. Ж. всеки от наследниците му наследил по 1/3 ид. част.
На 16.08.1993 г. М. Ж. прехвърлила на своя син Р. Ж. срещу задължение за издръжка и гледане своите 2/6 ид. части, поради което към датата на приключване на устните състезания пред въззивния съд не се легитимира като съсобственик.
П. Ж. също е получила по наследяване от своя баща 1/3 от имота. С договор за замяна, сключен с нотариален акт № 26, т. ІІІ, дело № 30446/93 г. нейният брат Р. Ж. й прехвърлил собствените си 3/6 ид. части, или общо П. Ж. се легитимира като собственик на 5/6 ид. части от имота.
По наследяване от К. Ж. съделителят Р. Ж. е придобил 1/3 ид. част, а по договора за издръжка и гледане, сключен с неговата майка е получил още 2/6 ид. части. С договор за продажба на наследство от 24. 04. 1997 г. М. Ж. продала на Р. Ж. цялото наследство, права и задължения, останали от наследодателя К. Р. Ж., представляващи 1/6 ид. част. Преди сключването на този договор Р. Ж. вече се е бил разпоредил разпоредил със собствените си 3/6 ид. части от имота в полза на П. Ж., поради което същият се легитимира като собственик само на 1/6 ид. част.
В обобщение въззивният съд е заключил, че към момента на предявяване на иска за делба, съсобственици на имота са П. Ж. и Р. Ж. при права съответно 5/6 ид. части за П. Ж. и 1/6 ид. част за Р. Ж..
Въззивното решение е допуснато до касационно обжалване в хипотезата на чл. 280, ал.1, т.2 ГПК по въпроса чия собственост е сградата, построена през време на брака въз основа на учредено право на строеж на името на единия съпруг и как се формира обемът на правата в имот - съпружеска общност, на преживелия съпруг, когато наследява заедно с деца на починалия при действието на СК от 1985 г.
В решение № 865 от 30.12.2005 г. по гр.д. № 628/05 г. на ВКС, І г.о., е прието, че правото на собственост върху сграда, построена въз основа на надлежно учредено право на строеж, се придобива по реда на чл. 63, ал.1 ЗС от момента на завършването й в груб строеж и след като това е станало през време на брака, сградата е в режим на съпружеска имуществена общност.
Настоящият състав намира тази практика за правилна. Същата е в съответствие с постановките на ППВС № 5/72 г., според които въпросът дали даден недвижим имот, движима вещ или право върху вещ са придобити през брака, следва да се решава с оглед на момента, в който юридически става придобиването правото на собственост, съобразно общите правила за прехвърлителното действие на съответния придобивен способ.
В случая по делото е установено, че бракът между К. Ж. и М. Ж. е бил сключен на 31.10.1952 г. и е прекратен със смъртта на съпруга през 1990 г. Следователно, независимо от това, че договорът за отстъпване право на строеж е бил сключен само на името на единия съпруг, тъй като бракът е съществувал при влизане в сила на СК от 1968 г., построената вилна сграда е станала съпружеска имуществена общност на основание чл. 103 във вр. с чл. 13, ал.1 СК от 1968 г./ отм./. При прекратяване на съпружеската имуществена общност при действието на СК от 1985 г. със смъртта на съпруга, М. Ж. е придобила на собствено основание ½ ид. част от имота, а принадлежащата на починалия съпруг ½ ид. част е наследена поравно между нея и двете им деца. Или, след откриване на наследството на К. Ж., М. Ж. е била собственик на 4/6 ид. части от имота, а Р. Ж. и П. Ж. - на по 1/6 ид. част. След като прехвърлила с нотариален акт № 87/ 16.08.1993 г. на своя син Р. Ж. 2/6 ид. части, М. Ж. е останала собственик на 2/6 ид. части. С договора продажба на наследство от 24. 04. 1997 г. тя прехвърлила на Р. Ж. 1/6 ид. част от останалия й в наследство от К. Ж. имот. С нотариален акт № 6, т.І, дело № 10/2000 г. М. Ж. прехвърлила на Р. Ж. срещу задължение на издръжка и гледане 2/6 ид. части от собствените си 4/6 ид. части от имота. Към този момент обаче същата е притежавала само 1/6 ид. част и за тази част договорът е произвел валидно вещнопрехвърлително действие. По този начин в резултат на наследяване и извършените прехвърлителни сделки между сънаследниците П. Ж. се легитимира като собственик общо на 4/6 ид. части от имота / 1/ 6 по наследяване и 3/6 по замяна/ , а Р. Ж. - на 2/6 ид. части от него.
Тъй като въззивният съд неправилно е определил квотите на съделителите, при които следва да се извърши съдебната делба, въззивното решение следва да бъде отменено в тази част и вместо него, на основание чл. 293 ГПК постановено друго, с което да се определят други квоти - 4/6 ид. части за П. Ж. и 2/6 ид. части за Р. Ж..
Водим от гореизложеното съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯВА решението на Софийски градски съд, постановено на 13.06.2011 г. по гр.д. № 6399/2009 г. САМО В ЧАСТТА, с която са определени квотите на съделителите в допуснатия до делба недвижим имот, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОПРЕДЕЛЯ квотите на съделителите П. К. Ж. и Р. К. Ж. в допуснатия до делба недвижим имот, представляващ вилна сграда, находяща се в УПИ ... от кв. ... а по плана на [населено място], с административен адрес [улица], състояща се от първи етаж със застроена площ 74.94 кв.м, от които дневна с тераса, столова, кухня, тоалетна, антре, стълбищна площадка и входно антре, полуетаж /втори етаж по проект/ със застроена площ 65.04 кв.м, състоящ се от три стаи, коридор, стълбищна клетка, сервизни помещения и два балкона, сутерен със застроена площ от 85 кв.м, състоящ се от три мазета, П., коридор, стълбищна клетка със застроена площ 65 кв.м, две тавански помещения в подпокривното пространство със застроена площ 65 кв.м, гараж с площ 16.50 кв.м, находящ се в северната част на сутерена на сградата, както следва:
-за П. К. Ж. - 4/6 ид. части
- за Р. К. Ж.- 2/6 ид. части.
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ: