Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 346

София 14.07.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 4970/2021 по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 288 ГПК.
С въззивно решение № 207 от 16.07.2021 г. по в.гр.д. № 346/2021 г. на Русенския окръжен съд е обезсилено решение № 260283 от 19.03.2021 г. по гр.д. № 4185/2020 г. на Районен съд-Русе и е прекратено производството по делото поради недопустимост на предявения иск.
В срока по чл. 283 ГПК въззивното решение е обжалвано с касационна жалба от С. Б. С.. В жалбата са изложени доводи за неправилност на въззивното решение, като се твърди, че съдът не е констатирал допуснатите от ЧСИ В. М. многобройни нарушения на съдопроизводствените правила и на материалния закон при извършване на публичната продан на недвижимия имот, обуславящи нищожност на издаденото от ЧСИ възлагателно постановление.
В изложението на основанията за допускане на касационно обжалване се сочи, че са налице предпоставките на чл. 280, ал.1, т.1 и 2 ГПК.
В писмен отговор на касационната жалба ответникът по касация В. М. изразява становище, че касационната жалба е недопустима по аргумент от чл. 274, ал.4 ГПК, евентуално-че не са налице сочените от жалбоподателката основания за достъп до касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
Въззивният съд е приел, че съгласно чл. 496, ал.3 ГПК действителността на публичната продан може да бъде оспорвана по исков ред само при нарушаване на чл. 490 ГПК и при невнасяне на цената. Това са случаите, когато в наддаването са участвали лица без право на това-длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на съдебния изпълнител, както и лицата, посочени в чл. 185 ЗЗД. Другото основание за недействителност е обявяване за купувач на лице, което не е внесло пълния размер на продажната цена. Само при наведени такива твърдения от страна на ищеца за прогласяване недействителността на публичната продан искът против ЧСИ и купувача би бил допустим.
Приел е, че в случая нито в исковата молба, нито в уточняващите иска молби, ищцата не е въвела твърдения за наличие на някоя от предвидените в чл. 496, ал.3 ГПК хипотези, обуславящи недействителност на публичната продан. Като аргументи за нищожност са изтъкнати нарушения на разпоредбите на чл. 441, чл. 444, ал. 5 и чл. 454 ГПК, както и всеобщата забрана да не се вреди никому по смисъла на чл. 45 ЗЗД и разпоредбата на чл. 109 ЗС. След уточнение на исковата молба ищцата е поискала постановлението да бъде обявено за нищожно на основание чл. 26 ЗЗД, тъй като противоречи на закона и на морала, заобикаля закона и добрите нрави, и нарушава разпоредбите на чл. 444, т.5 ГПК, чл. 441, т.2 ГПК, чл. 58 ЗС, чл. 45 ЗЗД и чл. 74 ЗЧСИ, но никое от така твърдените нарушения не може да се подведе под основанията за недействителност на публичната продан, визирани изчерпателно в чл. 496, ал.3 ГПК. Поради това е заключил, че предявеният от С. С. иск е недопустим.
В касационната жалба и в изложението към нея по чл. 284, ал.3, т.1 ГПК не е посочен конкретен правен въпрос, обусловил изхода на делото, по отношение на който настоящата инстанция би могла да преценява наличие на основания за допускане на касационно обжалване. Позоваването на двете основания за достъп до касационно обжалване-чл. 280, ал.1, т.1 и 2 ГПК, е направено формално. Изложените в касационната жалба и в изложението на основанията за допускане на касационно обжалване доводи възпроизвеждат твърденията на жалбоподателката, че при извършване на публичната продан са допуснати множество нарушения на процесуалния закон, но не са изложени аргументи как тези нарушения обуславят допустимост на предявения иск за обявяване на публичната продан и на постановлението за възлагане за недействителни /нищожни при наличието на разпоредбата на чл. 496, ал.3 ГПК, която ограничава основанията за оспорване действителността на публичната продан по исков ред до предвидените в нея две хипотези- при нарушение на чл. 490 ГПК и при невнасяне на цената от купувача.
Непосочването на обуславящ правен въпрос по смисъла на чл. 280, ал. 1 ГПК е достатъчно за недопускане на касационното обжалване, съобразно указанията в т. 1 от Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС.
Водим от гореизложеното съдът


О П Р Е Д Е Л И :


НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 207 от 16.07.2021 г. по в.гр.д. № 346/2021 г. на Русенския окръжен съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ: