Ключови фрази
Делба * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * делба на наследство * съсобственост * наследяване по коленаР Е Ш Е Н И Е


N 410/11 г.

София, 11.09.2012 година

В ИМЕТО НА НАРОДАВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ПЪРВО гражданско отделение в открито съдебно заседание на седми ноември , две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Арсова
ЧЛЕНОВЕ: Василка Илиева
Даниела Стоянова
При участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 939 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:Производството е по чл.290 и сл. ГПК .
С определение № 319 от 6.04.2011 г. по гр.д. № 939 /2010 на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение е допуснато касационно обжалване на решение № 36 от 1.04.2010 г. по гр.д. № 246 от 2009 г. на Окръжен съд, [населено място] и на касаторките Д. А. К. и Е. П. А. по реда на чл.292 ГПК е поставен в дял имот №..... по КВС на землището на [населено място], представляващ нива от 24 501 дка в м. “К.” , ІХ категория. Касационното обжалване е допуснато в хипотезата на чл.290 ГПК по следният въпрос: какъв следва да бъде критерия за извършване на разпределението на имотите по реда на чл.292 ГПК/отм./ по колената на наследниците след като направено такова искане а самите имоти са неравностойни.
В съдебно заседание ответниците Д. А. Б., В. П. К. ,Д. Н. П., А. Г. А. и Ж. Г. В. не са се явили и не са взели становище.
Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени доводите на страните и данните по делото приема следното :
Решението по допускане на делбата № 410 от 20.12.2007 г. по гр.д. № 215 по описа за 2007 г. е влязло в сила и с него са определени квотите на съделителите както следва :
Към наследяване са призовани наследниците на А. П. Д., починал на 27.01.1964 г. /у-ние за наследници №.... от .... г. /. А. Д. е оставил четирима низходящи, поради което наследството е по колена , като всяко коляно получава по 6/24 идеални части от наследствената маса.
Наследниците на М. А. Б., притежаваща -3/12 идеални части , която във втората фаза по делбата е починала и оставила наследници : Д. А. Б. и В. П. К.;
Д. А. К. – 3/12 ид.ч. ;
Наследниците на П. А. П. , починал на и оставил 18.12.2006 г. Х. П. А., Е. П. А. и А. П. А. по 1/12 ид. част и за
наследниците на Г. А. П. – поч. на 5.07.1985 г. Д. Н. П. , А. Г. А. и Ж. Г. В. по 1/12 ид.част. Стойността на всеки от дяловете е 2 655, 96 лв.
Д. А. К. е единствената преживяла дъщеря, чиято квота е 6 /24 идеални части.
Е. П. А. и А. П. А. са наследници по права линия на П. А. П. и по съребрена на Х. П. А. и квотата на всеки един от тях е по 3/24 идеални части или общо 6/24 идеални части.
Такъв е делът и на откритото наследство от коляното на М. А. Б., която има двама низходящи Д. А. Б. и В. П. К. , всеки от които притежава по 3/24 идеални части. Г. А. П. е оставил трима наследници – съпруга Д. Н. П. и деца А. Г. А. и Ж. Г. В. , всеки от които получава по 2/24 идеални части.
Допуснати до делба шест броя неравностойни имота в землището на гр. “О.” , от които един се намира в урбанизираната територия на [населено място] както следва:
- нива с площ от 7 дка , ІV категория в м. “М.”;
- нива с площ от 2 299 дка ,ІV категория в м. “М.”;
- гора в земеделските земи с площ от 1 200 дка, м. “М.”;
- нива с площ от 0,785 дка ,ІV категория в м. “С.” ;
- нива с площ от 24, 501 дка , ІХ категория, м. “К.”;
- нива с площ от 4 748,05 кв.м. находяща се в строителните граници на гр. “О.” в м. “А.”;
Решението по допускане на делбата е влязло в сила и не подлежи на преразглеждане, макар в последствие някои от съделителите да са починали и да са заместени от своите наследници.
В съдебно заседание от 13.09.2008 г. Д. К. и Е. П. А. и Х. П. А. по 1/12 ид. част , който са наследници на П. А. П. са поискали поставяне в общ дял.
При тези квоти и с оглед неравностойността на имотите следва да се спази правилото ,че при допуснати до делба няколко имота начинът на извършването й трябва да бъде съобразен преди всичко с наследяването по колена, а след това по броя на съделителите. В този смисъл е решение № 177 от 19.V.1991 г. по гр. д. № 1455/90 г., I г. о. на ВС. При приложението на двете норми не е от значение броя на съделителите, а броят на колената на наследниците.
В този смисъл крайният извод по решението е неправилен и същото следва да се отмени като делото се върне за ново разглеждане с указание да се изслуша допълнителна съдебно техническа експертиза, която да изготви проект за дяловете като ги подреди съобразно категорийте на имотите и тяхната площ и извърши разпределението на имотите по реда на чл.292 ГПК/отм./.
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.Р Е Ш И :


ОТМЕНЯВА решение № 36 от 1.04.2010 г. по гр.д. № 246 от 2009 г. на Окръжен съд, [населено място] .
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на О окръжен съд, [населено място].


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: