Ключови фрази
Делба на наследство * съсобственост * земеделски земи * публична продан * уравнение на дялове * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * наследяване по колена

? ? ? ? ? ? ?

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 60

 

София,26.07. 2010 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

 

           Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение  , в съдебно заседание на двадесет и седми януари  две хиляди и десета  година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА           

                                                 ЧЛЕНОВЕ:       ЛИДИЯ РИКЕВСКА

                               ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

                                                              

                                                             

при участието на секретаря Анета Иванова

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело №  534/2009 година по описа на Първо гражданско отделение

 

Производството е по чл.290 и сл. ГПК.

А. А. Р. е обжалвал въззивното решение на Пловдивския окръжен съд № 1* от 21.10.2008г. по гр.д. № 1985/2008г..

Ответниците Г. А. Г., Л. Г. Ф., Б. В. К., И. Ж. К., П. И. К. , З. С. К. , И. А. Г. и С. И. В. изразяват становище, че жалбата е неоснователна и молят въззивното решение да бъде оставено в сила.

Останалите ответници не са подали отговор по реда на чл.287 ГПК.

По подадената касационна жалба Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение намира следното:

Производството е за делба във фазата по извършването.

С влязло в сила решение № 275 от 19.01.2007г. по гр.д. № 2105/2006г. Пловдивският окръжен съд е допуснал делба на 22 земеделски имота, възстановени с решение № 0* на П.

комисия община Р., Пловдивска област на наследниците на В. М. П. Той е починал през 1938г.и е наследен от шестте си деца - София В. Б. , З. В. Б. , Д. В. П. , И. В. П. , А. В. К. и Велика В. К. , също починали и оставили преки наследници.

Пловдивският окръжен съд е оставил в сила решението на Пловдивския районен съд№ 26 от 04.03.2008г. по гр.д. № 2105/2006г. , с което имотите са изнесени на публична продан.

Въззивният съд е приел, че броят на допуснатите до делба имоти е 22 и не съответства на броя на съделителите, които са 24. О. това 18 от земеделските земи представляват ниви и овощни градини от различна категория, с различни размери и площ и имат различна пазарна оценка, а останалите четири имота са с много по-висока пазарна цена като същевременно и квотите на страните са различни и жребият е невъзможен. Съдът е изложил съображения, че делбата не може да се извърши според заключението на вещото лице, с което са образувани общо 24 дяла, колкото е броят на съделителите, защото те не са равностойни, поставянето на скъпите имоти на част от съделителите би ги облагодетелствало , а другите съделители ще получат имот неравностоен по предназначение със значително по-ниска стойност. Съдът е приел също така, че въпреки възможността за обособяване на шест самостоятелни дяла, колкото са преките наследници, имотите не могат да се разпределят по колена, защото няма съгласие на всички съделители делбата да се извърши по този начин.

Касационната жалба е допусната за разглеждане по същество на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК поради противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС по приложението на чл.69 ЗН и чл.292 ГПК /отм./ - решение № 1/2007г. на ВКС , първо гражданско отделение по гр.д. № 393/2000г., в което се приема, че съдът разпределя допуснатите до делба имоти, между съделители с различни квоти като възлага по-големите имоти на съделителя с по-голяма квота, а по-малките – на съделител с по-малка квота, както и решение № 3933/1980г. на ВС, І г.о. според което делбеният имот трябва да се раздели щом могат да се обособят дялове на съделителите , макар и в несъответствие с паричната равностойност на наследствените части . След приемане на ТР 1/2009г. на ВКС, ОСГК и ТК основанието за допускане на касационното обжалване следва да се преквалифицира по чл.280 ал.1 т.2 ГПК, тъй като съдебната практика, на която се позовава

 

касатора не е задължителна.

По поставения в определението за допускане на касационното обжалване въпрос на основание чл.291 ал.1 т.1 ГПК Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение намира следното:

Съгласно чл. 69 ЗН всеки наследник може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно. Тази разпоредба следва да намери приложение във всички случаи, при които броят на съделителите е равен или по-малък от броя на допуснатите имоти , а ако имотите са поделяеми на обособените дялове от тях. Публичната продан по реда на чл.289 ГПК /отм./ е допустим способ само ако имотите са по-малко от броя на съделителите и всеки имот е реално неподеляем. Стойността на отделните дялове, както и квотите на съделителите са от значение за избиране на способа за извършване на делбата – разпределяне по чл.292 ГПК /отм./ или жребие. Принципът за реален дял е водещ в делбата и не може да бъде игнориран по съображение, че имотите са с различна стойност, защото чл.69 ЗН изрично предвижда в този случай неравенството в дяловете да се изравни в пари. За да се спази този принцип е допустимо, когато в делбата участват наследници от различни колена и няма имоти за всички съделители, но са достатъчни за наследствените колена, делбата да се извърши по колена като в този случай приложимият способ е чл.292 ГПК /отм./.

С оглед на изложеното настоящият състав на Върховния касационен съд намира за правилна практиката, според която имотите не се изнасят на публична продан, когато има достатъчно дялове за всеки от съделителите , макар те да са неравностойни, а когато са по-малко, но в делбата участват наследници от различни колена и могат да се обособят дялове за тях, делбата следва да се извърши по колена, без да е необходимо за прилагането на този способ съгласието на всички съделители. Като е приел обратното, въззивният съд е допуснал нарушение на закона, поради което на основание чл.281 ал.1 т.3 ГПК въззивното решение следва да се отмени. Делото следва да се върне на въззивния съд за изслушване на експертиза за актуалната пазарна цена на имотите. С оглед настъпилото правоприемство в наследствените колена след постановяване на въззивното решение, вещото лице следва да даде ново заключение и за възможността за обособяване на дялове за всички съделители . Ако това е възможно, следва да се спази процедурата по чл. 7 ал.4 ЗСПЗЗ, в противен случай делбата следва да се извърши по колена.

 

 

 

Воден от горното Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА въззивното решение на Пловдивския окръжен съд № 1* от 21.10.2008г. по гр.д. № 1985/2008г. по извършване на делбата и

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския окръжен съд.

.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: