Ключови фрази
Нищожност * договор за делба * съсобственост


1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

С. 01.02.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б., трето гражданско отделение, в съдебно заседание на 18 януари две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Ценка Георгиева
Членове: Мария Иванова
Илияна Папазова

При секретаря Анжела Богданова, като изслуша докладваното от съдията Ц. Г. гр.д. № 713/2010г., за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
С определение № 1029 от 21.10.2010г., постановено по настоящото дело № 713/2010г. на ВКС, ІІІ г.о., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на Т. окръжен съд, № 25 от 23.02.2010г. по в.гр.д. № 11/2010г., с което е потвърдено решение № 465 от 17.11.2009г. по гр.д. № 534/2009г. на Т. районен съд, с което е прогласена нищожността на договор за доброволна делба на земеделски земи от 16.10.2007г., сключен между Ф. Х. Ш., И. М. М. и И. М. И.
Ответниците по касация А. Х. А. и Х. Х. Х., двамата от[населено място], [община], не са изразили становище по основателността на жалбата.
За да се произнесе по основателността на жалбата Върховният касационен съдът взе пред вид следното:
Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК поради противоречиво решаване от съдилищата на процесуалноправния въпрос за наличието на правен интерес от иск по чл. 75, ал. 2 ЗН, предявен от част от неучаствалите в делбата съсобственици.
С решение № 1189/15.07.2003г. по гр.д. № 964/2002г. ІV г.о. ВКС е приел, че обявяването на нищожността на делба, извършена без участието на някой от съсобствениците, не може да стане в процес, в който не участват всички страни, участвали в делбеното производство, а само в ново съдебно производство с участието на всички участници в собствеността. Прието е, че нищожността по чл. 75, ал. 2 ЗН трябва да се релевира в едно ново исково производство с участие на всички съсобственици на общата вещ.
С въззивното решение, постановено по настоящото дело, съдът е квалифицирал иска по чл. 75 ЗН и го е приел за допустим и основателен независимо от обстоятелството, че е предявен от част от неучаствалите в доброволната делба сънаследници. Приел е, че на нищожността на делбата може да се позове всеки, който има интерес от това, и в това производство останалите наследници не са необходими, а обикновени другари. Правният резултат по делото ще ползва и останалите наследници, но те не следва да се конституират като страна по делото служебно от съда.
От изложеното е видно, че е налице противоречие между постановеното от въззивния съд решение и решение № 1189/15.07.2003г. по гр.д. № 964/2002г. ІV г.о. ВКС по въпроса за наличието на правен интерес от иск по чл. 75, ал. 2 ЗН, предявен от част от неучаствалите в делбата съсобственици. Съгласно чл. 291, т. 1 ГПК ВКС следва да посочи практиката в кое от противоречивите решения смята за правилна. За да отговори на този въпрос съдът съобрази следното:
С т. 7 на ППВС № 7/1973г. е прието, че на основание чл. 75, ал. 2 ЗН както договорът за доброволна делба, когато като страна в него не участва някой от съсобствениците на вещта, така и съдебната делба, извършена без участието на някой съсобственик, са изцяло нищожни. Решението по нищожната делба не е пречка за извършването на делба между действителните съсобственици, тъй като не са налице условията на чл. 224 ГПК /отм./.
Предвид приетото в посоченото ППВС и поради това, че страните имат друг път за защита чрез предявяване на нов иск за делба, настоящият състав на ВКС намира за правилно изразеното в решение № 1189/15.07.2003г. по гр.д. № 964/2002г. ІV г.о. ВКС становище за недопустимост на производството за обявяване нищожност на делбата, без значение дали участват всички съсобственици на вещта или само част от тях. Становище за недопустимост на производството по иск за разкриване нищожността на делбата поради неучастие на всички наследници, предвид наличието за страните на друг път за защита, е изразено и в други решения на ВКС – например решение № 575/2009г. по гр.д. № 1807/2008г. І г.о. ВКС.
Изложеното мотивира настоящия съдебен състав да обезсили въззивното решение и оставеното с него в сила първоинстанционно решение, и да прекрати производството по делото поради недопустимост на иска. На ответниците следва да се присъдят разноските по делото в размер на 55,51 лв.
Водим от горното Върховният касационен съд, състав на трето гражданско отделениеР Е Ш И :


ОБЕЗСИЛВА въззивното решение на Т. окръжен съд, № 25 от 23.02.2010г. по в.гр.д. № 11/2010г.и потвърденото с него решение № 465 от 17.11.2009г. по гр.д. № 534/2009г. на Т. районен съд, и прекратява производството по делото.
ОСЪЖДА А. Х. А. от[населено място], [община] и Х. Х. Х. от[населено място], да заплатят на И. М. М. от[населено място], [община] и И. М. И. от[населено място], [община] сумата 55,51 лв. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Председател:

Членове: