Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 278

София, 18.07.2022 г.


Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто отделение, в закрито заседание на четиринадесети юли две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
като разгледа докладваното от съдия А. Бонева ч.гр. дело № 2585 по описа за 2022 г. взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба, подадена от А. М. А. срещу разпореждане № 276/30.05.2022 г. на Хасковския окръжен съд, с което връща частна касационна жалба вх. № 2358/28.03.2022 г. против определение № 183 от 23.03.2022 г. по въззивно ч.гр.д. № 155/2022 г. на Хасковския окръжен съд.
Производството е по реда на чл. 274, ал. 2, вр. ал. 1, т. 1 ГПК.
Жалбоподателят не оспорва, че не е изпълнил дадените указания за отстраняване нередовностите на своята частна жалба. Счита, че е изложила исканията си в частната жалба и не иска назначаване на служебен адвокат.
Частната жалба е допустима, подадена в срок от надлежна страни, чрез процесуален представител, разполагащ с представителна власт, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.
Разгледана по същество частната жалба е неоснователна.
Първостепенният Хасковски районен съд е прекратил производството по иска, предявен от А. М. А. против Й. Й. Б. и е изпратил по компетентност делото на родово компетентния да го разгледа като първа инстанция Хасковски окръжен съд.
Това определение относно подсъдността е обжалвано от ищцата А. и е потвърдено от въззивния Хасковски окръжен съд по въззивно гр.д. № 155/2022 г.
Срещу въззивното определение е подадена частна касационна жалба, оставена без движение от администриращия въззивен съд с няколко поредни указания. Последното от 16.05.20022 г. е да приложи писмено изложение по чл. 280, ал. 1 ГПК и представи приподписана от адвокат касационна жалба.
С обжалваното разпореждане № 276/30.05.2022 г. частната касационна жалба е върната поради неизпълнение на горното.
Съставът на Върховния касационен съд намира, че обжалваното определение е правилно.
При точно приложение на закона са дадени указания на страната да отстрани нередовностите на частната касационна жалба, което не е сторено. Условие за редовност на частната касационна жалба е изискването да се приложи мотивирано изложение на основанията за допускане до разглеждане на касационното обжалване, както и тя да бъде приподписана от адвокат, освен когато страната има юридическа правоспособност, а случаят не е такъв. Съдът и страните нямат възможност да не спазят горните изисквания по собствена преценка.
По изложените съображения разпореждането следва да бъде потвърдено.
На страната следва да се укаже, че с определението на Хасковски районен съд, потвърдено от Хасковския окръжен съд, не е отказано да бъде гледано делото, а то е препратено от районния съд, където страната е подала исковата молба, в окръжния съд.
МОТИВИРАН от горното, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане № 276/30.05.2022 г. на Хасковския окръжен съд, с което връща частна жалба вх. № 2358/28.03.2022 г. против определение № 183 от 23.03.2022 г. по въззивно ч.гр.д. № 155/2022 г. на Хасковския окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: