Ключови фрази
Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга * делба * представителна власт


5
ч. гр. д. № 4573/2013 г. на ВКС, І г. о.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

N 376

София, 31.07.2013 година

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в закрито заседание на, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ЦЕНЕВА
БОНКА ДЕЧЕВА
изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева частно гражданско дело N 4573/2013 година.

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба подадена от И. Ц. Х. от [населено място] срещу определение № 684 от 07.05.2013 г. по ч. в. дело № 475/2013 Г. на Плевенски окръжен съд, с което е потвърдено определение от 03.01.2013 г. по гр. д. № 6554/2013 г. на Плевенски районен съд (ПРС) за прекратяване на производството по делото на основание чл. 126, ал. 1 ГПК.
В касационната жалба се поддържа довод, че исковата молба с иск по чл. 29, ал. 3 СК е подадена от касатора Х., в изпълнение на указанието на съда да конкретизира предявения за съвместно разглеждане с иска за делба иск по чл. 29, ал.3 СК и да внесе държавна такса по него. Неправилно въз основа на нея е образувано ново гражданско дело, след като такова е било образувано вече служебно от съда.
Твърди също, че съобщението за прекратяване на производството по образуваното въз основа исковата молба гр. д. № 6554/2013 г. не е изпратено и връчено на него, а на адв. Х.. Тя е посочена в исковата молба като пълномощник, но не е надлежно упълномощена от ищеца, поради което счита, че връчването на съобщението за прекратяване на делото е извършено на нелигитимирано лице. Разрешеният от съда въпрос дали подадената искова молба с иск по чл. 29, ал.3 СК след като такъв вече е бил предявен като съединен с иска за делба и по него е образувано отделно производство, представлява всъщност уточнение на вече предявения иск. се определя като такъв от значение за точното прилагане на закона. Иска се допускане на касационна проверка по него на основание чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК от надлежна страна и е допустима.
Налице е въведеното основание за допускане на касационна проверка.
От данните по делото се установява, че гр. д. № 6554/13 г. по описа на Плевенски РС е образувано по подадена от Х. искова молба на 14.11.2012 г. с предявен иск по чл. 29, ал .3 СК срещу Ц. Ц.. В титулната част на исковата молба е посочено, че е подадена от пълномощника на ищеца адв. Х. от Плевенска АК. Срещу подписа под исковата молба не е посочено от кого е положен.
С определение от 03.01.2013 г. Плевенски районен съд е прекратил производството по делото на основание чл.126, ал. 1 ГПК. Констатирал е, че по предявен от И. Х. срещу Ц. Ц. иск за делба на имущество, придобито по време на брака, е било образувано гр. д. № 4569/2012 г. ПРС. Наред с исковата молба ищецът е направил искане да му се признае по-голям принос в придобиване на имуществото, предмет на иска за делба. Районният съд е намерил съединяването на конститутивния иск по чл. 29, ал. 3 СК съвместно разглеждане с иска за делба за недопустимо и на това основание е разделил разделянето им и образуването на отделно производство по иска по чл. 29, ал.3 СК. На ищеца е указал да внесен държавна такса по този иск. В изпълнение разпореждането на съда е било образувано служебно гр. д. № 6505/2012 г.
След като ищецът Х. е бил уведомен за разделяне на производствата по предявените от него искове и задължението му да внесе държавна такса, той е внесъл държавна такса в размер на 1539.28 лв., като е посочил, че я внася за образуване на дело, а не по вече образуваното делбено дело в изпълнение на дадени указания. Наред с това Х. е депозирал в канцеларията на районния съд и искова молба по чл. 29, ал. 3 СК. Въз основа на нея е било образувано гр. д. № 6554/2013 г.
При проверка за допустимостта на подадената искова молба, съдът е констатирал, че такъв иск между същите страни и със същия предмет вече е бил предявен и по него е образувано по рано гр. д. № 6505/12 г. по описа на съда, което е намерил за основание по чл. 126, ал. 1 ГПК за прекратяване на по-късно заведеното дело.
Определението за прекратяване е било обжалвано лично от Х., като във частната жалба е посочил, че я подава в качеството си на ищец по гр. д. № 6554/12 г., което е било прекратено. В мотивите на определението излага довод, че исковата молба, въз основа на която е образувано второто дело, всъщност е молба за уточняване на вече предявения с иска за делба иск по чл. 29, ал. 3 СК. Поддържал е и това, че адв. Й. Х. е била негов пълномощник само по делбеното дело. Тя не е била упълномощавана да подава нова искова молба и предявява иск по чл. 29, ал. 3 СК от негово име. Подадената от нея е нередовна като изготвена и подадена в канцеларията на съда от лице без представителна власт. В нарушение на съдопроизводствените правила на нея е било връчено съобщението за прекратяване на гр. д. № 6554/12 по описа на Пл. РС.
Този довод въззивният съдът е намерил за неотносим, след като е налице предявяване на два иска с еднакъв предмет и страни, което е основание за прекратяване на по-късно заведеното.
Налице е основание за допускане касационна проверка на въззивното решение, по разрешения процесуален въпрос дали исковата молба е била подадена от упълномощено лице или с оглед обема на предоставената представителна власт, тя представлява уточнение на предявения съвместно с иска за делба конститутивен иск за по-голям принос.
Съдът неправилно е намерил за неотносим доводът на касатора за недопустимост на исковата молба по чл. 29, ал. 3 СК, подадена от адв. Х. като негов пълномощник, с която е предявен повторно иск по чл. 29, ал. 3 СК.
Предоставеното процесуално право за предявяване на иска за делба и конститутивен иск за по-голям принос е било упражнено от повереника на касатора с предявяване на иска за делба, с който неправилно е бил съединен конститутивен иск за по-голям принос. След като съдът е констатирал недопустимото обективно съединяване на двата иска с исковата молба и е разпоредил разделянето им, въз основа на което е било образувано гр. д. № 6505/12 г., на него му е било служебно известно наличието на висящ спор между страните по претенцията за по-голям принос. При постъпването на исковата молба, с която се твърди, че се предявява същия иск и представената към нея вносна бележка за внесена държавна такса, съгласно дадените указания на съда, то той е разполагал с възможността да установи това и да определи, че подадената повторно исковата молба следва да се счита молба за уточняване на вече предявения конститутивен иск, поради което не е следвало да се образува ново гражданско производство, и по-късно да го прекратява.
Разрешеният от съда процесуален въпрос обуславя общата предпоставка по чл. 280, ал.1 ГПК за допускане на касационната проверка на обжалваното определение по него. Въпросът не обуславя основание по чл. 280, ал.1, т. 3 ГПК тъй като разрешаването му не е основано на прилагане на конкретна процесуална норма.
Допуснатото процесуално нарушение е основание да се отмени определението за прекратяване и да се върне делото на районния съд за преценка на исковата молба, подадена в изпълнение на указанията, дадени с определението за разделяне на неправилно съединените производство дали не е уточнение на предявения иск, за който е внесена и държавна такса и да отмени определението за образуване на второ дело по вече предявен иск по чл. 29, ал. 3 СК и да разпореди прилагане на исковата молба към гр. д. № 6505/2012 г. и разглеждането й като молба за уточняване на същия иск.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на ІV г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯВА определение № 684 от 07.05.2013 г. по ч. в. дело № 475/2013 Г. на Плевенски окръжен съд и потвърденото с него определение от 03.01.2013 г. по гр. д. № 6554/2012 г. на Плевенски районен съд.
ВРЪЩА делото на Плевенски районен съд за разглеждане на подадена искова молба, по която е образувано гр. д. № 6554/2012 г., като молба за уточняване на вече предявен иск по чл. 29, ал. 3 СК, въз основа на който е образувано служебно гр. д. № 6505/2012 г. по описа на същия съд.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: