Ключови фрази
Делба * съсобственост * необходимо другарство * недействителност на разпореждане с наследство * наследяване

Р Е Ш Е Н И Е

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 220

 

София,22.04. 2010 година

 

 

         В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно  заседание на  десети март   две хиляди и десета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА           

                                                 ЧЛЕНОВЕ:   ЛИДИЯ РИКЕВСКА

                           ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА    

                                                              

                                                             

при участието на секретаря   Анета Иванова

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело № 4687/2009 година по описа на Второ гражданско отделение

Производството е по чл. 303 и сл. ГПК.

Подадена е касационна жалба от А. С. И. против въззивното решение на П. окръжен съд № 106 от 30.05.2008г. по гр.д. № 160/2008г., с което е обезсилено решението на П. районен съд № 370 от 08.06.2007г.по гр. д. № 2710/2006г. и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

Касационното обжалване е допуснато с определение № 70/09 от 02.02.2009г. на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК по въпроса подлежи ли на обезсилване първоинстанционното решение, когато е постановено без участието на необходим другар.

Ответниците не са изразили становище по касационната жалба.

Производството е за делба във фазата по допускането.

С обжалваното решение П. окръжен съд е приел , че решението на първата инстанция е недопустимо, защото не са конституирани всички необходими другари и няма постановен диспозитив по отношение на всички ответници.

С ТР 1/2000г. т.17 на ВКС, ОСГК е прието, че ако в първата инстанция не е бил конституиран необходим другар или страната е била лишена от участие в производството, въззивният съд следва да повтори процесуалните действия извършени пред първата инстанция без тяхното участие, след което да разгледа и реши делото по същество.

В разглеждания случай е установено, че имотът, предмет на делбата е сънаследствен между А. С. И. и Л. С. Г. , който е починал на 22.10.2005г. и е наследен от съпругата си Ц. М. Г. и сина си Л. Л. Г., малолетен /роден на 20.08.1998г. /, действащ чрез своята майка и законна представителка В. Т. Ш.. С нот.акт № 88 от 09.11.2005г. Ц. М. Г. е продала на Н. М. Б. целия апартамент като последният го е придобил в съпружеска имуществена общност по чл.19 ал.1 СК 1985г./отм./ със съпругата си С. Л. С. С нот.акт № 92 от 24.11.2005г. Н. М. Б. и съпругата му С. Л. Б. са продали имота на Б. С. Ж..

В производството пред първата инстанция в съдебно заседание на 06.06.2006г. като страна по делото-съделител е конституиран Л. Г. Г. В закрито заседание на 16.06.2006г. като ответник по иска за делба е конституиран Н. М. Б.. В съдебно заседание на 31.10.2006г. Пернишкият районен съд е конституирал като съделител съпругата на Н. М. Б. – С. Л. С. , както и Б. С. Ж. като трето лице-помагач.

Ищцата е направила възражение за относителна недействителност на основание чл.76 ЗН на договора за продажба, сключен с нот.акт № 88/2005г., с който Ц. М. Г. е продала целия сънаследствен имот на трето лице. Съгласно разясненията в ТР 1/2004г. на ВКС, ОСГК приобретателят по сделката е необходим другар и съдът следва да го конституира като страна и да постанови изричен диспозитив и по отношение на него по иска по чл.76 ЗН за прогласяване на относителната недействителност. От друга страна в практиката на ВКС се приема, че в делбения процес следва да участват като задължителни необходими другари всички лица, за които е установено, че притежават идеална част от правото на собственост , придобити преди предявяване на иска за делба /решение № 174 от 18.03.2004г. по гр.д. № 577/2003г. на ВКС , І г.о./

В разглеждания случай като страни по делото са конституирани наследниците на С. И. Г. – преки и по правоприемство – А. С. И., Л. Л. Г., малолетен , действащ чрез своята майка и законна представителка В. Т. Ш. и Ц. М. Г. Конституирани са като страни по предявеното чрез възражение искане за прогласяване на относителната недействителност по чл. 76 ЗН и приобретателите по договора за продажба, сключен с нот.акт № 88/2005г., - Н. М. Б. и С. Л. Б. . Не е конституиран като главна страна – съделител единствено Б. С. Ж., приобретател по сключения с нот.акт № 92/2005г. Този пропуск съгласно разясненията на ТР 1/2000г. т.17 е следвало да се отстрани от въззивния съд, така както той е процедирал по отношение на С. Л. Б. в съдебно заседание на 20.03.2008г. макар това да не е било необходимо , тъй като както вече се посочи, тя е конституирана като страна от районния съд. Възможността на въззивната инстанция да конституира задължителен другар налага извода, че постановеното без негово участие решение на районния съд не е недопустимо и като го е обезсилил въззивният съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила – отменително основание по чл.293 ал.2 ГПК.

В мотивите на решението районния съд е разгледал искането за относителна недействителност на договора, сключен с нот.акт № 88/2005г. и е приел, че то е основателно, изложени са и съображения за непротивопоставимост на договора , сключен с нот.акт № 92 /2005г. , поради което липсата на изричен диспозитив по отношение на Н. Н. М. Б. и С. Л. Б. представлява очевидна фактическа грешка на районния съд, която следва да бъде отстранена по реда на чл. 192 ал.2 ГПК /отм./. Ето защо преди разглеждане на въззивните жалби на Ц. М. Г. и С. Л. Б. въззивният съд следва да върне делото на районния съд, за да отстрани допуснатата очевидна фактическа грешка като се произнесе с изричен диспозитив по отношение на всички конституирани по делото страни по исковете по чл.76 ЗН и по иска за делба. След постановяване на решението по чл.192 ал.2 ГПК/отм./ делото следва да се изпрати на въззивния съд, който да разгледа иска за делба по подадените въззивни жалби след като конституира като страна Б. С. Ж. и постанови изричен диспозитив по иска за делба срещу него.

По изложените съображения Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА въззивното решение на П. окръжен съд № 106 от 30.05.2008г. по гр.д. № 160/2008г. и

ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав след отстраняване на допуснатите фактически грешки от първата инстанция.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: