Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 67
гр. София, 16.02.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД - Трето гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети февруари през две хиляди и двадесет и втора година, в състав:

Председател: Симеон Чаначев
Членове: Александър Цонев
Филип Владимиров

като изслуша докладваното от съдията Александър Цонев гр. д. № 2337/2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 4б от Закона за държавните такси.
Постъпила е молба от „Пацони маркет“ ООД [населено място] за връщане на 15000лв., внесени без основание по сметка на ВКС.
Молбата е основателна тъй като сумата от 15000лв. е постъпила по сметката за обезпечения на ВКС на 17.05.21г., и все още е по сметката на съда, видно от изготвената справка от счетоводител към ВКС, но съдът не е бил сезиран с искане по чл. 282 ГПК, а производството по делото е приключило с окончателен акт на съда по чл. 288 ГПК, постановен на 24.11.21г., поради което сумата е внесена без основание.
Воден от горното, ВКС, състав на ІІІ ГО
О П Р Е Д Е Л И :

ВЪЗСТАНОВЯВА на „Пацони маркет“ ООД [населено място] сумата от 15000 лв., внесена от дружеството по сметка на ВКС като гаранция, която сума да се преведе по банковата сметка, посочена от страната.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: