Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 46
гр. София, 12.02.2021г.

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на девети февруари, две хиляди двадесет и първа година, в състав:

Председател: ЕМИЛ ТОМОВ
Членове: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева гр. дело № 551 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по настоящото дело е спряно с определение от о.с.з. от 15.10.2018г., на основание чл. 292 ГПК, до произнасяне на ОСГТК на ВКС с тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2017г. на ОСГК на ВКС.
Налице е произнасяне с тълкувателно решение по посоченото тълкувателно дело, поради което са отпаднали пречките за движението на гр. д. № 551/2018г. и производството по него следва да бъде възобновено.
На основание изложеното, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гражданско дело № 551/2018г. по описа на Трето гражданско отделение на ВКС.
Делото да се докладва на Председателя на Трето гражданско отделение на ВКС за насрочване в о. с. з. на производство по чл. 290 ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: