Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№185

гр. София, 02.06.2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май през две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, частно гр. дело № 1778 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл. 274, ал. 2, изр. 1, пр. 1, във вр. с ал. 1, т. 2 и с чл. 95, ал. 5 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Е. Д. М. срещу определение № 965/11.04.2022 г., постановено по частно гр. дело № 733/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС). Определението е обжалвано в частта, с която е оставена без уважение молбата на жалбоподателя за предоставяне на правна помощ за производството по обжалване на определение № 123/18.02.2022 г. по гр. дело № 621/2021 г. на Софийския окръжен съд (СОС).
Частната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок от процесуално легитимирано за това лице срещу подлежащата на обжалване част от определението на апелативния съд. В жалбата се излагат оплакване и доводи за неправилност на обжалваната част, като се поддържа, че същата била постановена в нарушение на чл. 6, ал. 1 от ЕКЗПЧОС, чл. 14, ал. 1 от МПГПП на ООН, чл.чл. 47, 20, 53 и 54 от ХОПЕС, чл.чл. 2, 18, 20, 67 и 81 от ДФЕС, както и на практиката на ЕСПЧ. Жалбоподателят сочи, че САС произволно и при горните закононарушения отказал да му назначи служебен адвокат; изтъква и че ответникът по делото – Софийският градски съд се представлява от юристи, а той нищо не разбира от ГПК.
Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна по следните съображения:
С необжалваната и влязла в сила като необжалваема част от определение № 965/11.04.2022 г., САС е отменил първоинстанционното определение № 123/18.02.2022 г., с което е била върната исковата молба на жалбоподателя и е било прекратено образуваното по нея производство по гр. дело № 621/2021 г. на СОС, като апелативният съд е постановил връщане на делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по него. Тъй като оставената без уважение с обжалваната част на определение № 965/11.04.2022 г. на САС, молба на жалбоподателя е за предоставяне на правна помощ, именно за производството по обжалване на вече отмененото от апелативния съд, преграждащо първоинстанционно определение № 123/18.02.2022 г., то е очевидно, че нуждата от предоставянето на така поисканата от жалбоподателя правна помощ вече е отпаднала – целеният от него процесуален резултат вече е постигнат; респ. – очевидно е и че предоставянето на исканата правна помощ не е оправдано от гледна точка на ползата, която тя би му донесла, по смисъла на чл. 24, т. 1 от ЗЗП. При това положение, оплакванията на жалбоподателя за допуснати закононарушения от САС при постановяване на обжалваната част от определение № 965/11.04.2022 г., са напълно голословни и неоснователни.
При извършената служебна проверка, настоящият състав на ВКС намира, че определение № 965/11.04.2022 г. на САС е валидно, както и че е процесуално допустимо в обжалваната част, а по горните съображения – и правилно в тази част. С оглед на това, същата следва да бъде потвърдена.
Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 965/11.04.2022 г., постановено по частно гр. дело № 733/2022 г. на Софийския апелативен съд, – в обжалваната част, с която е оставена без уважение молбата на Е. Д. М. за предоставяне на правна помощ за производството по обжалване на определение № 123/18.02.2022 г. по гр. дело № 621/2021 г. на Софийския окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: