Ключови фрази
делба * земеделски земи * доказателства * доказателствена тежест * придобивна давност * обстоятелствена проверка

П Р О Т О К О Л

П Р О Т О К О Л       Р № 31/25.02.2010 г.

  София, 25 февруари 2010 година

           

                Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, първо отделение в съдебно заседание на  25 февруари 2010  година  в състав:

                  

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛЮБКА ИЛИЕВА

                    ЧЛЕНОВЕ:    НИКОЛА ХИТРОВ

                                            РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА

 

при участието на секретаря   СИЙКА ТОДОРОВА

и прокурора 

сложи за разглеждане дело № 711  по описа за   2009 година,

докладвано от съдията  РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА   

              

Производството е по реда на чл. 303, ал.1, т.5 ГПК

С. изпълнение разпоредбите на чл. 142, ал.1 от ГПК и на поименното повикване в 09.35 часа страните се представиха така:

Молител - В. Г. В., редовно уведомен от предходното съдебно заседание, явява се лично.

Ответник по молбата за отмяна - С. "Комфортстрой", Б. , представлявано от Я. С. Ч. , не изпраща представител.

Със заявление вх. № 1* от 22.12.2009 год. от молителя В. Г. В. е представил съдебно удостоверение от 16.12.2009 год. по фирмено дело № 564/1990 год. на Б. окръжен съд, от което е видно, че ответника С. „К”, Б. е заличен от търговския регистър. Със същото заявление е представен и заверен препис от решение № 2242/28.08.2006 год. по фирмено дело № 564/1990 год. на Б. окръжен съд, от което е видно, че С. дружество „К” е заличено.

Поради гореизложеното ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, първо отделение

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените писмени доказателства, от които е видно, че ответника С. „К” е заличен като правен субект , поради което не може да бъде страна в настоящето производство.

Поради липса на правен субект на ответната страна, молбата за отмяна е недопустима.

Водим от горното, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Търговска колегия, първо отделение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 711/2009 година по описа на В. касационен съд, Търговска колегия, първо отделение.

Определението подлежи на обжалване от молителя в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред друг 3-членен състав на ВКС, ТК.

Разглеждането на делото приключи в 09.45 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.

СЕКРЕТАР: