Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№212

гр. София, 14 юни 2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
като разгледа, докладваното от съдия Боян Цонев, частно гр. дело № 2219 по описа за 2022 г., за да се произнесе, взе предвид следното:
Производство по чл. 282, ал. 2 от ГПК.
Образувано е по молба на „Интер керамик“ ООД за спиране изпълнението на решение № 775/30.05.2022 г., постановено по възз. гр. дело № 3702/2021 г. на Софийския апелативен съд, – в частта, с която, при постановена отмяна на първоинстанционното решение № 263828/08.06.2021 г. по гр. дело № 6939/2019 г. на Софийския градски съд, дружеството-молител е осъдено да заплати, на основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, на И. К. И. сумата 20 605 EUR и на И. Н. И. сумата 45 000 лв., представляващи заплатени суми при начална липса на правно основание, ведно със законната мораторна лихва от 28.05.2019 г. до окончателното им заплащане.
Срещу въззивното решение молителят е подал в срока по чл. 283 от ГПК касационна жалба с вх. № 13148/13.06.2022 г., която е в процес на администриране от въззивния съд.
С молбата за спиране е представено платежно нареждане с референтен № FТ/22164/810430901 от 13.06.2022 г. на „Обединена българска банка“ АД, удостоверяващо внесено по сметка на ВКС, надлежно обезпечение по смисъла на чл. 282, ал. 2, т. 1 от ГПК, а именно – паричната сума 85 300 лв., покриваща общия размер от 85 299.88 лв. на присъдените в полза на двамата ищци парични суми (на И. И. – сумата 20 605 EUR, с левова равностойност по фиксинга на БНБ, възлизаща на 40 299.88 лв., и на И. И. – сумата 45 000 лв.). Внасянето от молителя на сумата 85 300 лв. по сметката за обезпечения на ВКС е удостоверено и със служебна бележка от 14.06.2022 г., издадена от счетоводител при ВКС.
Предвид изложеното, съдът намира, че са налице предпоставките по чл. 282, ал. 2, т. 1 от ГПК за исканото спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение – в частта, с която дружеството-молител е осъдено да заплати на двамата ищци посочените по-горе суми, ведно със законната лихва върху тях.
Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 775/30.05.2022 г., постановено по възз. гр. дело № 3702/2021 г. на Софийския апелативен съд, – в частта, с която „Интер керамик“ ООД с ЕИК 131214291 е осъдено да заплати, на основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, на И. К. И. с ЕГН [ЕГН] сумата 20 605 EUR и на И. Н. И. с ЕГН [ЕГН] сумата 45 000 лв., представляващи заплатени суми при начална липса на правно основание, ведно със законната мораторна лихва от 28.05.2019 г. до окончателното им заплащане.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: