Ключови фрази
Делба * необходимо другарство * съсобственост


Р Е Ш Е Н И Е

№26

С., 26.02.2015 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседание на трети февруари през две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

при секретаря Зоя Якимова, като изслуша докладваното от съдия К. М. гр.д. № 5318 по описа за 2014 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК.
Образувано е по касационни жалби на Й. Г. Д. и Т. Г. Д. чрез пълномощника им адвокат И. А. против решение № 121 от 13.05.2014 г., постановено по гр.д. № 121 по описа за 2014 г. на Окръжен съд-Кюстендил, гражданска колегия, с което е потвърдено решение от 7.02.2013 г. по гр.д. № 2332/2012 г. на Районен съд-Кюстендил за отхвърляне на предявения от Т. Г. Д. и Й. Г. Д. против П. С. М., Н. С. Н., Р. И. С., Н. Д. Р., Г. Д. Н., Г. С. И. и В. С. Г. иск за делба на поземлен имот № 267, кв.10 по плана на [населено място], целия с площ 5.937 дка, представляващ УПИ ХVІІІ и УПИ ХV, местност „К.”, при съседи: шосе К.-Д., Н. Х. П., З. Х. П. и Д. Н. С..
В касационната жалба са наведени доводи за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Иска се отмяна на атакуваното решение и постановяване на друго за допускане на съдебната делба.
Ответниците по касационната жалба П. С. М., Н. С. Н., Р. И. С., Н. Д. Р., Г. Д. Н., Г. С. И. и В. С. Г. не са изразили становище в настоящото производство
С определение № 389 от 5.11.2014 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване с цел проверка на допустимостта на въззивното и потвърденото с него първоинстанционно решение доколкото същите са постановени по отношение на посочения в исковата молба ответник В. С. Г., а отговор на исковата молба е подало и лицето В. С. И. с приложен договор за прехвърляне на наследствени права, от който е видно, че същият е закупил наследствените права на майка си К. Н. С., които има от баща си Н. С. Т..
В производството по съдебна делба всички лица, притежаващи дял в съсобствеността на делбената вещ към момента на предявяване на иска, са задължителни необходими другари. В случая в исковата молба като съсобственик е посочено лицето В. С. Г.. В приложеното към исковата молба удостоверение за наследници като наследник е вписано лицето В. С. Г.. Съдът е изпратил препис от исковата молба на В. С. Г., като съобщението е получено от лицето В. С. И., който е подал и отговор на исковата молба. И в трите документа – искова молба, удостоверение за наследници и отговор на исковата молба е посочено едно и също ЕГН за ответника с вписани различни фамилии.
Посочването на един и същ единен граждански номер, включително и от страната, посочена по делото с различни фамилии е достатъчно основание да се приеме, че съдебното решение е постановено спрямо съсобственика на делбения имот, който е един от наследниците на общите наследодатели Н. С. Т. и П. И. Т. и легитимира правата си с договор от 23.06.2004 г. за покупко-продажба на наследствените права на своята майка К. Н. С. от баща й Н. С. Т., поради което въззиното решение е процесуално допустимо
По основателността на касационната жалба:
Делото е образувано по искова молба на Т. Г. Д. и Й. Г. Д. против П. С. М., Н. С. Н., Р. И. С., Н. Д. Р., Г. Д. Н., Г. С. И. и В. С. Г. за съдебна делба, в която се твърди, че имотът е съсобствен по наследство от П. И. Т., като е приложен нотариален акт от 1929 г., с който починалия след нея неин съпруг Н. С. Т. е закупил ливада в местността „К.”, състояща се от 6.000 дка по крепостен акт, а по удостоверение – от 8.100 дка, при посочени съседи. Ответниците по иска Р. И. С., Н. Д. Р. и Г. Д. Н. в писмения си отговор са признали обстоятелствата по исковата молба, а останалите съделители не са изразили становище.
Първоинстанционният съд е отхвърлил иска, тъй като не е установено процесните урегулирани поземлени имоти да са придобити по наследство от П. И. Т.. За да постанови решението си Окръжен съд-Кюстендил е приел, че по делото не е установена идентичност на имота закупен от Н. Т. с нотариалния акт от 1929 г. и процесните УПИ, отредени за имот № 267. Основателни са доводите в касационната жалба за допуснато от въззивния съд съществено процесуално нарушение, тъй като съдът не е обсъдил всички събрани по делото доказателства и по-специално представената с исковата молба скица № 708/17.11.2010 г. на [община], в която като собственици на поземлен имот № 267, за който са отредени УПИ VХІІІ-267 и УПИ ХV-за ресторант са посочени част от наследниците на Н. С. Т. и П. И. Т.. Съществено процесуално нарушение е допуснато и поради неизслушването на съдебно-техническа експертиза, която е била необходима след като съдът не е разполагал със специалните знания за да установи идентичност между посочения в нотариалния акт от 1929 г. имот и процесните УПИ при положение, че заявените по делото становища на съделителите са, че не оспорват фактическите твърдения по исковата молба, поради което и не са давани указания, че е необходимо да се доказва идентичност на закупената ливада с урегулираните поземлени имоти.
Изложеното обуславя отмяна на въззивното решение като неправилно и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд. При новото разглеждане на делото съдът следва да съобрази, че основанието на предявения иск за делба е съсобственост възникнала по наследяване, като без значение е дали наследственото правоприемство е от П. И. Т., поч.5.01.1978 г. или от съпруга й Н. С. Т., който е закупил имота с приложения към исковата молба нотариален акт. След като е установено възникването на съсобственост по наследяване и при липса на данни за юридически факт, водещ до нейното прекратяване, то съдът следва да допусне съдебната делба, а ако не разполага със специални знания за да прецени дали описания в нотариалния акт от 1929 г. имот е идентичен с урегулираните поземлени имоти по приложената към исковата молба скица от [община], следва да допусне съдебно техническа експертиза. Съдът следва да изясни и каква е фамилията на съделителя В. С. с ЕГН [ЕГН].
По изложените съображения, Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 121 от 13.05.2014 г., постановено по гр.д. № 121 по описа за 2014 г. на Окръжен съд-Кюстендил, гражданска колегия.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд-Кюстендил.
Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: