Ключови фрази
Делба * отмяна на нотариален акт * относителна недействителност * нередовност на исковата молба * указания на съда * Делба на наследство

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

София, 12.05.2016 година


В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание на 12 април две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИН СИЛДАРЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
БОНКА ДЕЧЕВА

при участието на секретаря Даниела Никова
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА
гр.дело 5244 /2015 година
Производството е по чл. 290 от ГПК
С определение № 19 от 14.01.2016г.. по касационна жалба на М. К. В. е допуснато касационно обжалване на решение № 1141 от 10.06.2015 г. по в.гр.д. № 1213/2015 г. на Варненския окръжен съд, с което е отменено решение № 23 от 22.01.2015 г. по гр.д. № 297/2013 г. на Районен съд- Провадия и вместо него е постановено друго, с което :
- е отхвърлен искът за извършване на съдебна делба на описаните в исковата молба 12 бр. земеделски имоти между съделителите М. К. В., Д. К. С., Б. А. Б. и А. А. А.
- е отхвърлен искът, предявен от М. К. В. против Д. К. С., Б. А. Б., А. А. А. за отмяна на основание чл. 537, ал.2 ГПК на нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение № 13 , т.ІІ, дело № 201 от 06.04.2011 г. на нотариус с рег. № 225 по регистъра на НК.
- е отхвърлен искът по чл. 76 ЗН, предявен от М. К. В. против Д. К. С., А. А. А. и Е. К. А. за обявяване за относително недействителна сделката, извършена с нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 90, т.V, нот. дело № 848 от 15.09.2011 г., сключена между А. А. А. и Е. К. А. като продавачи и М. Г. Г. като купувач, на следните недвижими имоти: нива, находяща се в землището на [населено място], м. ”Под водоема”, съставляваща имот № 039006, с площ 7.941 дка и нива в землището на същото село, м.” Над ормана”, съставляваща имот № 040010 с площ 2.998 дка.
- е отхвърлен искът по чл. 76 ЗН, предявен от М. К. В. срещу Д. К. С., Б. А. Б., А. А. А. и Е. К. А. за обявяване за относително недействителна сделката, извършена с нотариален акт за покупко- продажба № 129, т.ІV, нот. дело № 692 от 15.09.2011 г., с която А. А. А. и Е. С. А. продали на [фирма] средните недвижими имоти: нива, находяща се в землището на [населено място], м.”Корията”, съставляваща имот № 032074 с площ 4.400 дка, нива в землището на с.село, м. „М. чешма”, съставляваща имот № 024009 с площ 7 дка и изоставена нива в землището на [населено място], м. „Кара И. пунар”, съставляваща имот № 034006 с площ 3 дка
- е отхвърлен искът, предявен от М. К. В. срещу Д. К. С., Б. А. Б., А. А. А. и Е. К. А. за обявяване за относително недействителна сделката, извършена с нотариален акт за дарение № 21, т.V, нот. дело № 778 от 06.10.2011 г., с която А. А. и Е. А. дарили на М. А. А. следните недвижими имоти, находящи се в землището на [населено място]: нива в м. „Горната поляна”, съставляваща имот № 025004 с площ 9.5 дка, нива в м. ” Д.”, съставляваща имот № 044062 с площ 13.498 дка, нива в м.” Б. чаир”, съставляваща имот № 088015 с площ 2.894 дка и нива в м.” Новите лозя”, съставляваща имот № 010200 с площ 4.060 дка.
В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на решението поради противоречие с материалния закон и за допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила.
Ответниците по касация не вземат становище.
Върховен касационен съд, първо гр.о., като обсъди заявените в касационната жалба основания и данните по делото, приема следното:
Касационно обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал.1 т.3 ГПК по въпроса: обуславя ли, с оглед разпоредбата на чл. 341 ГПК, нередовност на исковата молба за делба на земеделски имоти непредставянето на скиците към решенията на поземлената комисия за възстановяване на собствеността, съставляващи неразделна част от тях и длъжен ли е в този случай съдът да даде указания на ищеца да представи тези доказателства.
Съгласно чл. 341 ГПК, по иска за делба на наследствени имоти, ищецът следва да представи ведно с исковата молба удостоверение на наследници и удостоверение, или други доказателства за наследствените имоти. Тъй като решението за делба има действие само между страните, то производството за делба може да започне и да се развие дори само въз основа да доказателства, които индицират собственост като например удостоверение за наследствените имоти, така както са записани в разписната книга. Изискването за представяне на скици е с оглед правилното идентифициране на имотите по действащия план. При делба на земеделски земи е достатъчно да се представят решенията на ПК за възстановяване правото на собственост и актуални скици за възстановените имоти от ОСЗ. Издадените към решенията скици, както и всички други скици от кадастралните карти имат действие шест месеца, съгласно чл. 35 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.
По касационната жалба:
Ищцата М. К. В. и ответниците Д. К. С., като наследници на М. А. К., починала на 09.02.2001г., Б. А. Б. и А. А. А. са наследници по закон на общта наследодател А. А. А., поч. през 1987 г.
С четири решения са възстановени на наследниците А. А. общо 12 земеделски имота, предмет на иска за делба. С решение № 02181 от 02.04.1997 г. на ПК- П. е възстановено правото на собственост в съществуващи /възстановими / стари реални граници на 4 земеделски имота: нива в м.” Новите лозя”, съставляваща имот № 010200 с площ 4.060 дка, нива в м. „Старите лозя”, съставляваща имот № 011163 с площ 1.964 дка, нива в м. ” Б. чаир”, съставляваща имот № 086005 с площ 2.785 дка и нива от 2.894 дка в м.” Б. чаир”, съставляваща имот № 088015, всички в землището на [населено място]. С решение № 1327 от 21.04.1997 г. и решение № 1527 от 12.10.1997 г. на ПК- П. на наследниците на А. А. е възстановено правото на собственост съгласно план за земеразделяне на нива от 7.941 дка в м. ”Под водоема”, съставляваща имот 039006, и нива от 2.998 дка в м. ”Над ормана”, съставляваща имот № 040010 по плана за земеразделяне на землището на [населено място], както и нива от 7 дка в м. „М. чешма”, имот № 024008, и нива от 4.400 дка в м. „Корията”, имот № 032073, по плана за земеразделяне на землището на [населено място]. С решение № 0227 от 02.04.1997 г. на ПК- П. на наследниците на А. А. е възстановено правото на собственост с план за земеразделяне на още 4 земеделски имота в землището на [населено място]: нива от 9.5 дка в м.”Горната поляна”, имот № 025004 по плана за земеразделяне, нива от 7.700 дка в м.” Б. чаир”, имот № 028010 по плана за земеразделяне, изоставена нива от 3 дка в м. „Кара И. пунар”, имот № 034006 и нива от 13.498 дка в м. „Д.”, имот № 044062. За имотите по указание на съда са представени от ищцата 12 актуални скици - за всеки от делбените имоти.
С нотариален акт № 13 от 06.04.2011 г. А. А. А. е бил признат за собственик на основание давностно владение на възстановените 12 земеделски имота, които по основни характеристика - площ, местонахождение, номер на имота и граници, съвпадат с описанието на възстановените с цитираните по-горе решения. Той, заедно със съпругата си Е. А. се е разпоредил с всички имоти в полза на трети лица както следва. С нот. акт № 90 от 15.09.2011 г. са продали на М. Г. Г. нивата в м.” Под водоема” с площ 7.941 дка, имот № 039006 и нивата в м.” Над ормана” с площ 2.998, имот № 0400010, и двете в землището на [населено място]. С нот. акт № 129 от същата дата са продали на [фирма] нива от 4.400 дка в м.” Корията”, имот № 0320074, нива с площ 7 дкае в м.” М. чешма”, имот № 024009 и изоставена нива в м.” Кара И. пунар” с площ 3 дка, имот № 034006. С нот. акт № 21 от 06.10.2011 г. са дарили на сина си М. А. нива в м. „Горната поляна”, съставляваща имот № 025004 с площ 9.5 дка, нива в м. ” Д.”, съставляваща имот № 044062 с площ 13.498 дка, нива в м.” Б. чаир”, съставляваща имот № 088015 с площ 2.894 дка и нива в м.” Новите лозя”, съставляваща имот № 010200 с площ 4.060 дка.
Тези разпоредителни сделки са оспорени от ищцата по реда на чл. 76 ЗН с искане да бъдат обявени за относително недействителни.
РС е уважил всички предявени искове, като е приел, че А. А. А. не е придобил по давност възстановените ниви на общия наследодател.
Въззивната инстанция е приела, че решенията на ПК- П., с които е възстановено правото на собственост на наследниците на А. А., не са произвели конститутивно действие, защото по делото не са приложени скиците към тях, съставляващи неразделна част от решенията, че липсват доказателства за идентичността на нивите, посочени в решенията на поземлената комисия и „номерата по ЕКАТТЕ” които са посочени в исковата молба и в нотариалните актове. Освен това не било установено, че земеделските имоти, които е владял А. А. са идентични с възстановените на наследниците на А. А.. Не било доказано, че А. е владял същите като сънаследник и поради това е бил държател на идеалните части на останалите сънаследници. Приел е, че липсват доказателства извършените от А. А. и съпругата му сделки със земеделски земи да представляват разпореждане със сънаследствени имоти и затова исковете по чл. 76 ЗН също са неоснователни. Затова е отхвърлил всички искове.
С исковата молба не са представени скици за тези имоти към решенията на ПК. РС е дал указание за представяне на актуални скици за делбените имоти. То е изпълнено, представени са 12 скици за всеки от процесните имоти, във всяка от които е записан номера на имота, който е идентичен с номера в решението на ПК и нотариалните актове, с които признатият за собственик наследник А. А. А. се е разпоредил в полза на трети лица. Ищцата не е могла да представи актуални скици още с исковата молба, тъй като имотите са прехвърлени, поради което е поискала съдебно удостоверение. Предвид изложеното, изводът на въззивния съд за липса на идентичност не кореспондират на доказателствата по делото и е необоснован.
При преценката дали А. А. А. е придобил частите на останалите наследници от възстановените имоти по давност, въззивният съд не е съобразил, че нот. акт, издаден по обстоятелствена проверка е оспорен, не е анализирал събраните доказателства за опровергаване изводите на нотариуса за изтекла придобивна давност, не са съобразени разясненията, дадени в ТР № 1/2012г. на ОСГТК на ВКС и конкретно как А. А. е доказал, че е променил основанието, на което ползва съсобственице земеделски имоти като съсобственик във владение за себе си. В тази част решението е постановено в противоречие с материалния закон – правилата за придобивната давност и е необосновано.
Неправилните изводи по посочените въпроси са довели до неправилност на решението и в останалата му част по оспорването по чл. 537, ал.2 ГПК и по чл. 76 ЗС и окончателния извод по иска за делба. Това налага отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд за произнасяне по оплакванията във въззивната жалба.
Водим от горното, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ решение № 1141 от 10.06.2015 г. по в.гр.д. № 1213/2015 г. на Варненския окръжен съд
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: