Ключови фрази

4

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 611

Гр. София, 05.07.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, трето гр. отделение, в закрито заседание на 8.06.22 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: ЖИВА ДЕКОВА

ТАНЯ ОРЕШАРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Иванова гр.д. №974/22 г., намира следното:

Производството е по чл.288, вр. с чл.280 ГПК.

ВКС се произнася по допустимостта на касационната жалба на Д. К. срещу въззивното решение на Окръжен съд Благоевград по гр.д. №750/21 г. и по допускане на обжалването. С въззивното решение е уважен частично искът на касаторката срещу Ц. Щ. и Г. К. по чл.128 СК – определен е режим на лични отношения между бабата Д. К. и нейния внук В. К., род. през 2016 г. и живеещ с майка си Ц. Щ., както следва: Всяка трета седмица от месеца за времето от 16,30 ч. в петък / след детска градина или училищни занимания и без да им се пречи/ с преспиване до 10 ч. в събота; една седмица през лятото, която да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и да го взема на именния си ден – 26.10., за два часа от 17 до 19 часа, или по споразумение с майката, като не се пречи на посещенията в детска градина или училищни занимания.

Касационната жалба е подадена в срока по чл.283 ГПК срещу подлежащо на обжалване въззивно решение и е допустима.

За допускане на обжалването касаторката се позовава на чл.280, ал.1,т.1 и ал.2 / очевидна неправилност/ ГПК. Намира, че в противоречие с цитираната практика на ВКС са решени следните правни въпроси от предмета на спора:

1. Съобразен ли е конкретният интерес на детето, с оглед решаващите изводи на въззивния съд за определяне на режим на лични отношения с бабата по бащина линия?

2. Следва ли съдът да определени самостоятелен и ефективен режим на бабата, при наченки на преднамерено отчуждаване на детето от нея, реализирано от страна и на двамата родители?

3. Може ли съдът да определи време на контакти между детето и бабата в почивните и празнични дни, когато тя живее в населено място, различно от мястото, в което живее детето?

По правния въпрос: Може ли съдът без да посочи в диспозитива на решението си изрично съвместно ползване на режима на бащата и бабата, в мотивите си да разшири и включи в предпоставките по режима такова съвместяване?, въззивното решение според касатора е очевидно неправилно.

По допускане на обжалването ВКС намира следното: При определяне на конкретния режим на лични отношения между бабата от страна на бащата страна и малолетния й внук, въззивният съд е отчел възрастта на детето – почти 6 години, това че родителят, на когото са предоставени родителските права – майката, работи и затова й е необходимо време не само ежедневно, но и през почивните дни за пълноценни контакти с детето, като се отчете режима и на другия родител- бащата. Последният упражнява режима през почивните дни на две от седмиците в месеца на място, различно от това, в което живее майката. Очевидно за детето е изморително да пътува 3 от обичайните 4 седмици в месеца. Затова според въззивния съд, бабата следва да взема детето всяка трета седмица от месеца в петък след детска градина от 16,30 ч. с преспиване до 10 ч. на следващия ден – събота. Това е една от седмиците на предоставен контакт с бащата в почивните дни, като времето на бабата е извън определеното на бащата за контакт с детето. Въззивният съд е съобразил и това, че бабата може да осъществява контакт с детето в [населено място], където живее бащата и където тя често ходи – вкл. за да вижда детето през времето, определено за контакти с бащата - както и че в [населено място] споделя едно домакинство със сина си, живеят на един етаж.

Не са налице основания за допускане на обжалването по първите три въпроса, поставени в контекста на осн. по чл.280, ал.1,т.1 ГПК. При определяне на режима на лични контакти на детето с баба му от бащина страна е изследван с индивидуален подход интересът на детето с оглед на възрастта му, местоживеенето и служебната ангажираност на родителите му, за да е обезпечено и времето на лични контакти на детето с тях. Съобразено е, че чрез контактите с роднините му от страната и на двамата родители на детето се осигурява нормална семейна среда, то получава възпитание, подкрепа и опит в различни житейски ситуации. В случая е установено, че ищцата и съпруга й – дядо на детето, имат качества да го отглеждат и възпитават, то е привързано към тях и се чувства спокойно в тяхното обкръжение. В този смисъл са указанията на ППВС №1/74 г. Съобразено е също, че определеният режим за контакти с бабата на детето не трябва да води до затруднения в обичайния му начин на живот / с оглед на възраст, уседналост при родителя, на когото са предоставени родителските права и посещения в детската градина или училището/ . В този см. са цитираните от касатора р. по гр.д. №351/19 г. на четвърто г.о. и р. по гр.д.№3356/14 г. на четвърто г.о. на ВКС.

На бабата е определен и по-продължителен период на контакти с детето - седмица през лятото, през който да бъде постоянно с нея без да пътува до местоживеенето на майката – р. по гр.д. №3356/14 г. на четвърто г.о. на ВКС.

Поради изложеното според ВКС не се установява противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС по първите три въпроса.

Не се установява и очевидна неправилност на въззивното решение, като особено тежък и външно установим порок, във връзка с последния от въпросите. В практиката на ВКС, вкл. цитираното от касатора р. по гр.д. №2541/19 г. на четвърто г.о., е прието, че по преценка на съда контактите на бабата и дядото с детето могат да бъдат осъществявани съвместно с родителя, комуто изрично е определено време за това или с оглед нуждите на детето следва да се определи и допълнително време за самостоятелни отношения с бабата и дядото.

В случая на бабата е определено време на самостоятелни лични контакти с детето в третия петък и събота от месеца, преди контактите му с бащата в третата събота и неделя, които бабата и този родител/ неин син/ могат да съвместяват житейски логично и оправдано, при данните по делото за местоживеенето им и упражняваните за детето грижи.

Сочените основания за допускане на обжалването не се установяват и ВКС на РБ, трето г.о.

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивното решение на Окръжен съд Благоевград по гр.д. №750/21 г. от 22.10.21 г.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: