Ключови фрази
Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * правомощия на въззивната инстанция * възлагане на неподеляем имот


Р Е Ш Е Н И Е

№ 99
гр. София, 06.04.2012 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в съдебно заседание на седми март две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА РУСЕВА
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

при секретаря Т. Кьосева
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев дело № 1036/11г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – 293 ГПК.
С определение № 1154 от 13.12.2011г. е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 338 от 20.07.11г., постановено по в.гр.д.№ 506/11г. на Пазарджишкия окръжен съд.
Решението е допуснато до касационен контрол по жалба на С. Д. Н. от [населено място] съгласно дадените с ТР № 1/2009г. на ОСГТК, т.1, изр. 3 задължителни разяснения.
С решение № 341 от 08.04.11г. по гр.д.№ 1512/07г. Пазарджишкият районен съд е поставил в дял на по реда на чл.349, ал.1 ГПК на С. Д. Н. апартамент № А-12 с площ от 79, 50 кв.м., находящ се на четвъртия етаж на построената в УПИ ХХІХ-540 в кв.185 по плана на [населено място] жилищна сграда, ведно със складово помещение на стойност 26 871 лв., като за уравнение на дяловете е поставил в дял на Н. Г. П. метален павилион с площ от 140 кв.м., разположен в УПИ V-търговия в кв. 6а по плана на [населено място], П. област на стойност 14241 лв. и гаражно незастроено строително петно, ведно с право на строеж на масивен гараж № 4 с площ от 17,65 кв.м. в УПИ ІІІ-160 в кв.185 по плана на [населено място] и е осъдил С. Н. (С.) да й заплати сумата 5 437 лв., ведно със законната лихва. Със същото решение съдът е отхвърлил и предявения по реда на чл.286 ГПК/отм./ иск от Н. П. против С. Н. (С.) за заплащане на сумата 2000 лв., представляваща съответстваща на правата й равностойност на допуснат до делба гараж.
С обжалваното решение въззивният съд е отменил първоинстанционното решение и е допуснал изслушване на съдебно-техническа експертиза за изготвяне на проект за разделителен протокол и актуална пазарна оценка на допуснатите до делба имоти.
За да постанови решението си въззивният съд е приел, че страните са бивши съпрузи, чийто брак е прекратен с развод, а родителските права върху роденото от брака им дете Д., род. на 26.07.1994г. са предоставени на бащата, който не притежава други жилищни имоти, както и че допуснатият до делба гараж изобщо не е бил построен, поради което и не е бил разрушаван., като отреденото за него място е пустеещо. Прието е също, че основният способ за извършване на делбата е по реда на чл.287 и чл.291 ГПК/отм./, когато допуснатите до делба имоти съответстват на броя на съделителите и че районният съд е извършил делбата по реда на чл.288, ал.2 ГПК/отм./ без да прецени наличието на предпоставките по чл.287 ГПК/отм./.
Обжалваното решение е процесуално недопустимо, тъй като е постановено по реда на чл.196 и сл. ГПК/отм./ във вр. с § 2, ал.1 ПЗРГПК, който не предвижда възможност въззивният съд след отмяна на първоинстанционното решение да събира нови доказателства и с последващо решение да се произнесе по съществото на спора.
Съгласно разпоредбата на чл.208, ал.1 ГПК / след изменението от 1997 г./ правомощията на второинстанционния съд са променени и той не проверява правилността на обжалваното решение, което е характерно за контролно-отменителното производство, а е длъжен да извърши самостоятелна преценка на събраните и пред двете инстанции доказателства, да направи самостоятелни фактически и правни изводи и ако те не съвпадат като краен резултат с тези на първата инстанция, да отмени изцяло или отчасти нейното решение и да постанови вместо него свое решение по съществото на спора, което при цялостна отмяна следва да бъде единственото решение по делото. Когато след приключване на устните състезания въззивният съд констатира, че по делото не са събрани допустими и относими към предмета на спора доказателства, той следва да отмени дадения ход по същество и да извърши необходимите процесуални действия за тяхното събиране, след което да пристъпи към постановяване на своето решение.
С оглед изложеното обжалваното решение е процесуално недопустимо, поради което и на основание 293, ал.4, вр. с чл.270, ал.3 ГПК следва да бъде обезсилено, а делото следва да се върне на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав, при което следва да се има предвид, че когато предмет на делбата е само едно неподеляемо жилище и са налице предпоставките на някоя от хипотезите на чл.288, ал.2 и ал.3 ГПК /отм./ за възлагане, съсобствеността върху него не може да бъде ликвидирана чрез някои от другите общи способи, дори когато допуснатите до делба имоти съответстват на броя на съделителите.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.


Р Е Ш И :


О б е з с и л в а въззивно решение № 338 от 20.07.11г., постановено по в.гр.д.№ 506/11г. на Пазарджишкия окръжен съд.
В р ъ щ а делото на Пазарджишкия окръжен съд за ново разглеждане от друг състав.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: