Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 18

София, 31.01. 2022 година


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 19.01.2022 година в състав


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова

ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова


разгледа докладваното от съдия Даскалова ч. гр.дело № 5028/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по реда чл. 274, ал. 2 от ГПК.
Образувано е по частна жалба на Д. К. П. против определение № 60097/09.07.2021г., постановено по ч. гр.д. № 1427/2021г. на ВКС, I- во г.о., с което е върната частна жалба с вх.№4340/25.05.2021г., подадена от Д. К. П. срещу определение №60/07.05.2021г., постановено по ч.гр.д.№1427/2021г. по описа на ВКС.
Жалбоподателят твърди, че върнатата от съда частна жалба с вх.№4340/25.05.2021г. е допустима. Развива съображения, че за един и същи имот между едни и същи страни са постановени съдебни решения, които си противоречат, като поддържа, че са налице предпоставките за отмяна на сочените от него съдебни актове. Направил е и искане за обединяване на посочени от него дела и по тях да се издаде едно общо решение.
В срок няма постъпили отговори от ответниците по частната жалба.
Върховният касационен съд намира следното :
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК, от надлежна страна срещу преграждащ по смисъла на чл. 274, ал. 1, т, 1 ГПК съдебен акт и е допустима.
Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:
Производството по ч. гр.д. № 1427/2021г. на ВКС, I- во г.о., е образувано по частна жалба на Д. К. П. срещу определение №16/12.02.2021г. по ч.гр.д.№3704/2020г. на Върховен касационен съд, II ГО, с което подадената от него частна жалба вх.№9918 от 16.12.2020г. срещу определение №200 от 08.12.2020г. по същото дело е върната като недопустима.
С определение №60 от 07.05.2021г., постановено по ч.гр.д.№1427/2021г., съставът на ВКС, I г.о., е потвърдил определение №16/12.02.2021г. по ч.гр.д.№3704/2020г. на Върховен касационен съд, II ГО.
Против постановеното определение №60/07.05.2021г. е постъпила частна жалба от Д. К. П., която частна жалба е върната с обжалваното определение № 60097/09.07.2021г. За да постанови връщане на частната жалба, съставът на ВКС е приел, че с определението, с което тричленен състав е потвърдил определението на друг тричленен състав за връщане на частна жалба, упражнявайки правомощията си да осъществи контрол върху акта на друг тричленен състав на ВКС по предвидения в ГПК ред, производството по подадената частна жалба приключва окончателно. Процесуалният закон не е предвидил възможност за обжалване на този съдебен акт пред друг тричленен състав на ВКС.
При така установеното, настоящият състав на ВКС, Първо гражданско отделение, намира, че обжалваното определение следва да бъде потвърдено.
На обжалване подлежат определенията, посочени в чл. 274, ал.1 ГПК – ако преграждат по-нататъшното развитие на делото или ако законът изрично предвижда, че подлежат на обжалване. Следователно определенията, постановени от касационната инстанция по реда на чл. 274, ал. 2, пр. последно във вр. с чл. 274, ал. 1, т. 1 ГПК, като непопадащи в нито една от хипотезите на чл. 274, ал.1 ГПК, не подлежат на обжалване пред друг състав на същия съд. Те не са преграждащи по смисъла на чл. 274, ал.1, т.1 ГПК, като наред с това и няма изрична законова разпоредба, регламентираща тяхната обжалваемост. Във връзка с изложеното, се налага извод, че постъпилата частна жалба, като подадена срещу определение, неподлежащо на обжалване, е била недопустима и е следвало да бъде върната, което е и сторено от състава на ВКС.
Доводите в частната жалба, касаещи правилността на постановени съдебни актове по други дела, не следва да бъдат обсъждани, защото настоящият състав на ВКС дължи произнасяне само по правилността на обжалваното определение.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско определение

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 60097/09.07.2021г., постановено по ч. гр.д. № 1427/2021г. на ВКС, I- во г.о.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :