Ключови фрази
допустимост на иск * Делба * идентичност по страни, предмет и основание * непререшаемост на съдебен спор


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 445

гр.София, 11.10.2011 година

В. касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение в закрито заседание на седми октомври две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛСА ТАШЕВА
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ЗОЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от
председателя (съдията) ЕЛСА ТАШЕВА
ч.гражданско дело под № 381/2011 година

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК, образувано по частната касационна жалба на Т. Н. П. и С. А. П. от [населено място] против определение № 183/14.06.2011 год. по ч.гр.дело № 245 по описа за 2011 год. на Смолянски окръжен съд, с което е потвърдено определение № 329/04.05.2011 год. по гр.дело № 79/2011 год. на Чепеларски районен съд и производството по делото е прекратено. Касаторите се позовават на основанията за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, регламентирани в чл.280, ал.1, т.1-3 ГПК, посочвайки конкретни материалноправни въпроси, свързани с допустимостта на повторно заведения иск за делба, имащ за предмет същия недвижим имот.
Ответникът по частната касационна жалба В.”Н.”, [населено място] не изразява становище по нея.
К. съд обсъди доводите за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, които намира за основателни по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 ГПК, по следните съображения: за да остави в сила първоинстанционното определение, с което е прекратено производството, образувано по иска за делба на Т. и С. П. срещу В.”Н.”, [населено място], въззивният съд изцяло е споделил изводите за неговата недопустимост, позовавайки се на чл.224 ГПК/отм./, респ. чл.299 ГПК/нов/.
В обжалваното определение въззивният съд цитира влязло в сила решение № 24 от 05.03.2009 год. по гр.дело № 47/2008 год. на Чепеларски районен съд за делба на същия обект, съгласно което е отхвърлен иска за делба от Т. Н. П. срещу същия ответник В.”Н.”, Ч. на следните имоти: поземлен имот № *, представляващ сграда и поземлен имот № * по кадастралната карта на [населено място] от 2006 год. и е мотивирал изводи за приложение на процесуалната разпоредба на чл.299 ГПК, подкрепяща съображенията на районния съд за прекратяване на делото, като повторно заведено.
Чепеларски районен съд е образувал гр.дело № 79/2011 год. по искова молба на Т. П. и С. П. срещу В.”Н.”, Ч. за делба на посочените по-горе имоти, предмет на гр.дело № 47/2008 год. на същия съд. Според изложението на исковата молба основанието за делба е възникналата съсобственост между страните, в резултат на извършено от ищците строителство на масивна сграда – екстра категория, представляваща бар-ресторант-дискотека, с капацитет 200-300 места за хранене, с модерни инсталационни системи, топлофикационна мрежа и инсталация. С влязлото в сила решение по гр.дело № 47/2008 год. на Чепеларски районен съд искът за делба, предявен само от Т. П. е отхвърлен, поради отсъствие на доказателства за съсобственост между страните. В настоящето заведено дело основанието на иска за делба се извежда от претендираната обща съсобственост на ищците Т. и С. П., възникнала по пътя на вложената от тях инвестиция и представляваща нов факт, различен от преклудираните вече факти и заявени само от единия съделител Т. П. по гр.дело № 47/2008 год. по преюдициалния и поставен за разглеждане въпрос, касаещ обема от права на всяка страна.
Поставеният в изложението към частната касационна жалба материалноправен въпрос, свързан с процесуалното представителство на страните по предходната делба, по която не са участвали всички съделители, а именно С. П., заявила права на обща съсобственост, заедно с Т. П. по отношение на същите имоти, касационният съд счита, че той следва да намери своя отговор в производството по чл.288 ГПК поради наличие на предпоставките на чл.280, ал.1, т.3 ГПК
Постановеното решение по гр.дело № 47/2008 год. на Районен съд Чепеларе е ограничено в своите предели, защото е влязло в сила само по отношение на Т. П. и на основания за допускане на делбата, различни от предявените от ищците Т. и С. П. по повторно заведеното дело № 79 по описа за 2011 год. на същия съд и касаещи преюдициалното установяване на правото им на съсобственост по отношение на същите имоти, т.е. не е налице влязло в сила решение, по смисъла на чл.298, ал.1 ГПК, респ. не е налице забраната на чл.299, ал.1 и 2 ГПК за пререшаемост на спор, разрешен с влязло в сила решение, поради което изводите на въззивния съд, са неправилни. Въззивното определение следва да се отмени и делото следва да се върне на районен съд [населено място] за продължаване на съдопроизводствените действия по исковата молба на Т. и С. П..
Водим от горните съображения, ВКС на РБ, ІІ-ро г.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно определение № 183/14.06.2011 год. по гр.дело № 245/2011 год. на Смолянски окръжен съд по частната касационна жалба на Т. Н. П. и С. А. П. от [населено място], с вх.№ 2612/21.06.2011 год. и
ОТМЕНЯВА въззивно определение № 183/14.06.2011 год. по гр.дело № 245/2011 год. на Смолянски окръжен съд.
ВРЪЩА делото на Районен съд-гр.Ч. за продължаване на съдопроизводствените действия по исковата молба за делба на Т. Н. П. и С. А. П. против В.”Н.”, [населено място].
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: