Ключови фрази


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 59
София, 08.04.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на първи април две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 2160 по описа за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.245, ал.3 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 260226/02.03.2022 г., адресирана до РС-Балчик, за издаване на обратен изпълнителен лист за следните суми: 18 603 лв., ведно със законната лихва, считано от 15.07.2013 г. до окончателното плащане, представляваща недължимо събрана сума в полза на „СОД-Албена“ ООД по изп. д. № 20137390400433/2013 г. на ЧСИ С. С.; 800 лв., представляваща недължимо събрана сума в полза на „СОД-Албена“ ООД за адвокатски хонорар по същото изпълнително дело и 2062,33 лв. – недължимо събрани такси по Тарифата към ЗЧСИ. Молбата е подадена от Н. И. Ф. чрез адвокат Е. Ю. А. – Д..
За да се произнесе, съставът на ВКС приема следното:
На 25.01.2016 г. е издаден изпълнителен лист по невлязлото в сила решение 9/14.01.2016 г. по в. гр. д. № 660/2015 г. на Добричкия окръжен съд, с което се потвърждава решение № 72/30.04.204 г. по гр. д. № 475/2013 г. на Балчишкия районен съд, с което Н. И. Ф. е осъдена да заплати на „СОД-Албена“ ООД сумата от 18 603 лв., ведно със законната лихва, считано от 15.07.2013г.
С разпореждане от 08.02.2016 г. на ЧСИ С. С. посоченият изпълнителен лист е присъединен по образуваното преди това изп. д. № 20137390400433.
По реда на чл.47 ГПК на длъжника Н. И. Ф. е връчена покана за доброволно изпълнение по описания изпълнителен лист, като сумите, посочени в поканата, са както следва: главница 18 603 лв.; законна лихва за периода 15.07.2013 г. – 24.02.2016 г. в размер на 4939,38 лв.; 800 лв. разноски по изпълнителното дело и 2062,33 лв. такси по Тарифата към ЗЧСИ. Общият размер на задължението възлиза на 26 513,34 лв.
В рамките на изпълнителното производство недвижими имоти на длъжника Н. И. Ф. са продадени на публична продан и с постановление от 26.07.2017 г. са възложени на взискателя „СОД-Албена“ ООД. С изготвеното постановление за разпределение от 21.07.2017 г. задължението по изпълнителния лист от 25.01.2016 г. е определено на сумата от 26193,98 лв., от които главница 18 603 лв.; законна лихва за периода 15.07.2013 г. – 21.07.2017 г. в размер на 7590,98 лв. и 800 лв. разноски по изпълнителното дело – адвокатски хонорар. Извършено е разпределение на сумата, получена като продажна цена на публичната продан.
С окончателното решение по чл.295 ГПК № 148 от 21.10.2019 г. по гр. д. № 2160/2016 г. на ВКС, I-во г.о., е отменено решение 9/14.01.2016 г. по в. гр. д. № 660/2015 г. на Добричкия окръжен съд и е отхвърлен предявеният от „СОД-Албена“ ООД срещу Н. И. Ф. иск по чл.72, ал.1 ЗС за сумата от 18603 лв.
При тези данни следва да се приеме, че подадената от Н. И. Ф. молба по чл.245, ал.3 ГПК е основателна. Следва да се издаде обратен изпълнителен лист за сумата 18 603 лв., присъдена като главница с невлязлото в сила въззивно решение, по което е издаден изпълнителният лист; сумата 7590,98 лв., представляваща законна лихва за периода 15.07.2013 г. – 21.07.2017 г.; 800 лв. разноски по изпълнителното дело и 2062,33 лв. такси по Тарифата към ЗЧСИ. Таксите и разноските за изпълнителното производство се включват в обратния изпълнителен лист съобразно действащата редакция на чл.245, ал.3, изр. 2 ГПК Съгласно приетото в т.6 на Тълкувателно решение № 4 от 11.03.2019 г., ОСГТК, същото разрешение се извлича и при тълкуване на старата редакция на чл.245, ал.3 ГПК, при която таксите и разноските по изпълнението не бяха включени изрично в обхвата на обратния изпълнителен лист. Според практиката на ВКС законната лихва върху главницата, която е събрана в изпълнителното производство, също се включва в обратния изпълнителен лист - определение № 262 от 23.07.2018 г. на ВКС по гр. д. № 2735/2017 г., IV г. о.; определение № 144 от 30.05.2016 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1579/2016 г., I г. о.; определение № 198 от 10.04.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1811/2010 г., IV г. о.; определение № 232 от 7.07.2014 г. на ВКС по гр. д. № 4075/2013 г., IV г. о.; определение № 11 от 14.01.2020 г. на ВКС по т. д. № 1824/2018 г., I т. о.; определение № 448 от 5.11.2020 г. на ВКС по ч. т. д. № 1630/2020 г., II т. о. и др.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА „СОД-Албена“ ООД, ЕИК124599520, със седалище и с адрес на управление [населено място],[жк], [жилищен адрес] да заплати на основание чл.245, ал.3, изр.2 ГПК на Н. И. Ф. с адрес [населено място], [улица], следните суми: 18 603 лв., присъдена като главница по невлязлото в сила решение 9/14.01.2016 г. по в. гр. д. № 660/2015 г. на Добричкия окръжен съд; 7590,98 лв. - законна лихва за периода 15.07.2013 г. – 21.07.2017 г.; 800 лв. разноски по изпълнителното дело изп. д. № 20137390400433 на ЧСИ С. С. и 2062,33 лв. такси по Тарифата към ЗЧСИ.
ДА СЕ ИЗДАДЕ обратен изпълнителен лист в полза на Н. И. Ф. за посочените суми, за което да се извърши отбелязване върху оригинала на решение № 148 от 21.10.2019 г. по гр. д. № 2160/2016 г. на ВКС, I-во г.о.
Определението подлежи на обжалване пред друг тричленен състав по реда и в сроковете по чл. 407 ГПК-в четиринадесет дневен срок, който за Н. И. Ф. тече от връчване на препис от определението, а за „СОД-Албена“ ООД от връчване на поканата за доброволно изпълнение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: