Ключови фрази
Делба * смесена съсобственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * възлагане на неподеляем имот


1

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

София, 27.02. 2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и тринадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

и при участието на секретаря Даниела Цветкова изслуша докладваното от съдията Д. В. гр. дело № 572/ 2012 г. и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.290 ГПК.
С определение № 812 от 15.10.2012 г. е допуснато касационно обжалване на решението от 24.04.2012 г., постановено по гр.д.№ 72/2012 г. на окръжен съд М., с което делбеният имот е изнесен на публична продан.
Касационното обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК поради противоречие на въззивното решение с практика на ВКС по чл.290 ГПК във връзка с приложението на ТР № 1/ 2004г. на ОСГК по въпроса за делбата на т.н. смесена / нееднородна/ съсобственост.
С обжалваното решение съдът е изнесъл имота на публична продан, тъй като приел, че поради наличието на смесена съсобственост това е единственият способ за извършване на делбата, позовавайки се на т. 8 от цитираното ТР № 1/ 2004г. на ОСГК на ВКС.
Решението е обжалвано от Г. М. И., която претендира възлагане на имота при условията на чл.349, ал.2 ГПК.
За да се произнесе настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение съобрази следното:
С ТР № 1/ 2004 г. на ОСГК на ВКС се прие, че комбинирана /смесена съсобственост/ е тази, която е възникнала в резултат на повече от един юридически факт- напр. прекратена съпружеска общност и наследяване, сделка за част от имота и наследяване и др. При наличие на такъв вид съсобственост имотът не се възлага, а се изнася на публична продан, за да може съсобствениците да получат най- справедливо парично възмездяване. В последващата съдебна практика, формирана по реда на чл.290 ГПК, се допълни схващането за т.н. комбинирана съсобственост, като се посочиха и случаите, когато такава съсобственост не е налице. Така в р. № 239 от 6.08.2012 г. по гр.д.№ 81/ 2011 г. на І г.о. е възприето, че когато вещта е била в режим на съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта на единия съпруг, не възникна смесена съсобственост, освен в хипотезата на чл.14, ал.7 от СК от 1968 г., при която преживелият съпруг получаваше само своя дял от общото имущество, а делът на починалия съпруг се наследяваше от децата. Прието е също така, че когато наследниците извършат помежду си разпоредителни сделки, също не е налице смесена съсобственост, тъй като разпоредителната сделка не променя наследствения характер на имота, а само уголемява квотата в съсобствеността на някой от наследниците.
С р.№ 86/ от 9.03.2012 г. по гр.д.№ 1100/ 2011 г. на ІІ г.о. е прието, че разпоредителните сделки между сънаследниците не водят до смесена съсобственост, тъй като имотът остава наследствен за всички тях, в съсобствеността на участват трети за наследството лица, а и в духа на закона е имотът да остане в патримониума на един наследниците.
Обжалваното решение на въззивния съд противоречи на тази задължителна практика на ВКС, поради което следва да се отмени и делото да се върне за произнасяне по искането за възлагане на имота, направено от съделителката Г. М. И.. В конкретния случай следва да се добави, че разпоредителната сделка, извършена в нейна полза по времето, когато е в брак с Г. А., също не обосновава наличието на смесена съсобственост, тъй като съпругът участва не като трето лице, което по сделка придобива част от наследствения имот, а по силата на закона-чл.19, ал.1 СК от 1985 г. / отм/.
Водим от горното и на основание чл.293, ал.2 ГПК настоящият състав на Върховния касационен съд, първо гражданско отделение

Р Е Ш И

ОТМЕНЯ решението от 24.04.2012г., постановено по гр.д.№ 72/2012 г. по описа на окръжен съд М. и потвърденото с него решение от 19.01.2012 г. по гр.д.№ 495/ 2010 г. на районен съд М..
Връща делото на окръжен съд М. за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: