Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 238
гр. София, 29.06.2022 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и седми юни две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков
2.Десислава Попколева

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 2343 по описа за 2022 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 274, ал.2 ГПК.
Образувано е по частна жалба на В. Н. Н. против определение № 103/08.03.2022 г., постановено по гр.д.№ 3540/2021 г. от състав на ІІІ гр.отд. на ВКС.
Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.
С обжалваното определение, състав на ВКС е върнал подадена частна жалба против определение, с което е оставена без разглеждане молба за отмяна на влязло в сила решение. Съдът е приел, че частната жалба е подадена след изтичането на преклузивния едноседмичен срок.
Видно от данните по делото, съобщението за определението, с което е оставена без разглеждане молба за отмяна на влязло в сила решение, е получено от назначения за особен представител на жалбоподателя – адв. Ж. Б. - на 20.10.2021 г. Едноседмичният срок за обжалване е изтекъл на 27.10.2021 г., а частната жалба е подадена след неговото изтичане – на 03.02.2022 г.
За производството по отмяна на влязлото в сила решение е предоставена правна помощ на молителя, като част от това производство е и настоящото, по обжалване на определението на състава на съда, с което се оставя без разглеждане молбата за отмяна. Съобщението за постановяването на последното е получено от определения по реда на правната помощ адвокат-пълномощник, поради което срокът за неговото обжалване започва да тече от момента на това връчване. Доколкото частната жалба е подадена след изтичането на преклузивния срок, то правилно и законосъобразно състав на ВКС я е върнал. Доводите във връзка с липсата на представителна власт на определения по реда на правното помощ адвокат на жалбоподателя са неоснователни по горните съображения.
Предвид изложеното, обжалваното определение следва да бъде потвърдено.
Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА определение № 103/08.03.2022 г., постановено по гр.д.№ 3540/2021 г. от състав на ІІІ гр.отд. на ВКС.
Определението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.