Ключови фрази
Преобразуване на лично имущество * пълна трансформация * частична трансформация * придобиване по време на брака


3
Р Е Ш Е Н И Е


№ 177

гр.София, 20.10.2015 г.

в и м е т о н а н а р о д а


Върховният касационен съд на РБ, ГК, ІІІ гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и трети септември, две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: К. Ю.
Членове: Л. БОГДАНОВА
С. ДИМИТРОВА

при секретаря Райна Стоименова като разгледа докладваното от съдията Б. гр.д.N 4950 описа за 2013 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Д. Н. С. от [населено място], подадена чрез адвокат М. С. срещу въззивно решение № 1523 от 4.03.2013 г. по гр.д. № 10692/2012 г. на Софийски градски съд, с което е отменено решение № ІІІ-88-4 от 7.03.2012 г. по гр.д. № 3974/2010 г. на Софийски районен съд, и е постановено ново, с което е отхвърлен предявеният от Д. Н. С. срещу С. С. С. иск с правно основание чл.23, ал.1 СК, за признаване за установено по отношение на ответника, че придобитият по време на брака им на името на двамата недвижим имот: апартамент № 9, находящ се в жилищна сграда в [населено място],[жк], [жилищен адрес] ет.ІV, е изключителна собственост на Д. Н. С., като неоснователен. Поддържа се, че въззивното решение е постановено в нарушение на материалния закон, на съдопроизводствените правила и е необосновано- отменителни основания по чл.281, т.3 ГПК.
Ответникът по касационната жалба С. С. С. не изразява становище.
С определение № 443 от 20.04.2015 г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по въпроса: допустимо ли е установяване на трансформация на лично имущество на основание чл.23, ал.1 СК в случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака, чрез договор за покупко-продажба на името на двамата съпрузи.
На поставения правен въпрос е дадено разрешение в ТР № 5/2013 г. на ОСГТК на ВКС. С т.4 на тълкувателното решение е прието, че в случаите на придобиване на недвижим имот през време на брака с договор за покупко-продажба на името на двамата съпрузи може да се установява пълна и частична трансформация на лично имущество, на основание чл.23, ал.1 и ал.2 СК /чл.21, ал.1 и ал.2 СК отм./. Прието е също така, че придобиването през време на брака, независимо на чие име, е с характера на вложените в придобиването средства. Ако те са изцяло или отчасти лични на единия съпруг, другият няма принос в придобиването- изцяло или за съответната част, макар да участва в придобивана сделка.
В обжалваното решение е прието обратното становище. За да отмени решението на първата инстанция, с което е уважен предявеният от жалбоподателката иск за признаване за установено, че придобитият по време на брака с ответника недвижим имот- апартамент в [населено място],[жк]е нейна изключителна собственост на основание чл.23, ал.1 СК и го отхвърли, Софийски градски съд е приел, че имотът е съпружеска имуществена общност. Изложил е съображения, че когато недвижимият имот е придобит на името на двамата съпрузи, по време на брака им, то независимо от произхода на средствата за изплащане на цената му няма трансформация на лично имущество.
При дадения отговор на поставения правен въпрос в задължителната съдебна практика, следва че обжалваното решение е неправилно, поради което ще бъде отменено при касационното отменително основание по чл.281, т.3 ГПК. Поради неправилно приложение на материалния закон, изводът за неоснователност на твърдението за трансформация на лично имущество заявено от ищцата по иска по чл.23, ал.1 СК, е формиран, без да са обсъдени събраните по делото доказателства и доводите на страните в тази насока. Действително, въззивният съд е посочил, че първоинстанционният съд незаконосъобразно е направил извод относно дарение на сумата за покупка на апартамента лично на ищцата от нейната майка, но не е изложил мотиви. Тъй като съдът не се е занимал по същество с въведеното от ищцата твърдение за трансформация на лични средства, липсва анализ на събраните в тази насока доказателства в правомощията му на въззивна инстанция, то това налага връщане на делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав. При новото разглеждане съдът следва да съобрази дадените в ТР № 5/2013 г. на ОСГТК на ВКС задължителни разяснения по приложението на материалния закон, като анализира събраните доказателства във връзка с твърденията и възраженията на страните относно дарението на средства за закупуване на жилището.
По изложените съображения и на основание чл.293, ал.1-3 ГПК, Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение № 1523 от 4.03.2013 г. по гр.д. № 10692/2012 г. на Софийски градски съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.
Решението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :