Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 290

гр. София, 27.06.2022 г.

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юни през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев гр. д. № 918/2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на “168 часа” ЕООД, гр. София, представлявано от В. А. Г. - управител, чрез адв. Надежда К. от САК, срещу въззивно решение № 266031 от 08.10.2021 г., постановено по гр. д. № 6948/2019 г. на Софийския градски съд, ІІ-г състав, с което са уважени предявени срещу касатора искове с правна квалификация чл. 49, вр. чл.45, ал. 1 ЗЗД, с оплаквания за неправилност поради нарушение на материалния закон, допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила и необоснованост - касационни основания по чл. 281, т. 3 ГПК.
Ответниците по жалбата М. Б. В. и Б. Р. П. са подали писмен отговор, в който са изразили становище, че касационно обжалване на въззивното решение не следва да се допуска, респ. за нейната неоснователност. Претендират разноски.
С молба вх.№ 5391 от 21.06.2022г. касаторът е заявил, че оттегля изцяло подадената срещу въззивното решение касационна жалба.
С оглед направеното изявление настоящото производство следва да се прекрати.
При този изход на делото и на основание чл. 78, ал. 4 ГПК касаторът следва да заплати на ответниците по касация сторените от тях разноски за настоящото производство, както следва: на М. Б. В. сумата 1000 лв., а на Б. Р. П. - 500 лв., представляващи заплатени адвокатски възнаграждения.
По изложените съображения Върховният касационен съд, ІІ г.о.,
О П Р Е Д Е Л И:

П р е к р а т я в а производството по гр. дело № 918/2022 г. по описа на Върховния касационен съд, II г. о.
О с ъ ж д а “168 часа” ЕООД да заплати на М. Б. В. сумата 1000 лв. /хиляда лева/ разноски.
О с ъ ж д а “168 часа” ЕООД да заплати на Б. Р. П. сумата 500 лв. /петстотин лева/ разноски.
О п р е д е л е н и е т о подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред друг състав на ВКС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: