Ключови фрази
Делба на наследство * определяне на квоти * съсобственост * наследяване * придобивна давност * отмяна на констативен нотариален акт


РЕШЕНИЕ
N 490/12 г.

София,28.05.2013 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, ПЪРВО отделение в открито съдебно заседание на десети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теодора Нинова
ЧЛЕНОВЕ: Костадинка Арсова
Любка Андонова

При участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 32 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.
Е. С. В., представлявана от адвокат Н. Д. е подала касационна жалба срещу решение от 25.10.2011 г. на Окръжен съд , [населено място] по гр.д. № 292 от 2011 г. , с което е отхвърлен иска за делба на двуетажната жилищна сграда и е признато ,че нейни собственици са Л. и Е. Т., които са придобили имота на оригинерно основание- придобивна давност.
В жалбата се навеждат оплаквания за неправилност на съдебният акт поради допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и необоснованост- касационни основания в предметното поле на чл.281, т.3 ГПК. По тази жалба не е допуснато касационно обжалване.
Касационно обжалване е допуснато с определение № 758 от 18.09.2012 г. по гр.д. № 32 от 2012 г. на ВКС, Първо гражданско отделение по касационната жалба на Л. С. Т. и Е. К. Т. по отношение на решението в частта, с която е допусната делба при равни квоти за тримата наследници на мястото, едноетажната жилищна сграда и стопанската сграда по следните въпроси : кои са предпоставките за предявяване на установителен иск с правно основание чл.124, ал.1 ГПК и могат ли те да бъдат съединени с иск по чл.69, ал.1 ЗН; допустимо ли е прилагането на чл. 537 , ал.1 ГПК без да е предявен иск за собственост; необходимо ли е при предявяването на установителен иск за собственост да е налице правен интерес. С решението е отхвърлен иска за делба по отношение на съпругата на Л. Т. за която е счетено , че не е наследник.
Ответниците Е. С. В. и Н. С. М. са депозирали отговор , в който заявяват, че оспорват касационната жалба на Т..
Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени наведените оплаквания , доводите на страните и данните по делото приема следното :
Касационната жалба е допустима защото е подадена от надлежни страни, в едномесечният срок определен в ГПК , срещу съдебен акт , който е постановен в делбеното производство и който е неблагоприятен за тях.
Решението е по първата фаза на делбата на наследствено имущество представляващо поземлен имот с идентификатор ..... по кадастралната карта на [населено място] с площ от 441 кв.м, ведно с жилищна еднофамилна сграда на един етаж с идентификатор..... с площ от 48 кв.м; селскостопанска сграда с идентификатор ...... с площ от 35 кв.м., което е останало след смъртта на общия наследодател С. Т. П. , б.ж. на [населено място] , който е починал на 4.08.2010 г. и оставил трима наследници от първи ред-низходящи. По отношение на този имот не е уважено възражението на ответника за придобиване на оригинерно основание.
В производство по първата фаза е отхвърлен иска за делба на двуетажната сграда , която е построена в спорното място като е прието , че Л. С. Т. и Е. К. Т. са собственици върху двуетажната жилищна сграда на оригинерно основание – придобивна давност. Решението в тази част е влязло в сила.
Съдебният акт в частта, която е допусната до касационно обжалване е правилен.
След изчерпателно обсъждане на свидетелските показания, които са били съпоставени с представените писмени доказателства е било преценено, че мястото, жилищната и стопанската сгради са наследствено имущество, останало от покойния баща на страните , което те следва да поделят при равни дялове.
В чл.342 ГПК – чл.344 , ал.1 ГПК, процесуалният закон определя какви въпроси могат да бъдат включени в първата фаза на делбата , както и по кои въпроси съдът задължително следва да се произнесе. Наличието на съсобственост е основен правен проблем, който е поставен за разглеждане именно в тази фаза на делбата. В тази част от производството страните по делото мога да възразят против включването на някои от недвижимостите в делбената маса, против наличието на съсобственост или по размера на квотите, което е сторено и в настоящето производство. Касаторът Л. Т. и неговата съпруга са се възползвали именно от тези правила и въззивният съд е признал, че те са собственици на двуетажната жилищна сграда, построена върху 118 кв.м. площ, която са придобили въз основа на давностно владение – чл.79 , ал.2 от Закона за собствеността. По отношение на останалата част е установена съсобственост и размера на дяловете на страните. Именно в това производство съдът следва да се произнесе и по съответността на нотариалният акт с действителните права на страните и съответно да приложи разпоредбата на чл.537, ал.2 ГПК. В закона изчерпателно са изброени производствата които могат да бъдат разгледани в делбата . По този въпрос липсва колебание в практиката и Монтанския окръжен съд се е съобразил със закона и неговото приложение.
Въззивният съд се е произнесъл както по делбата , така е постановил диспозитиви и по направеното възражение .
По тези съображения , ВКС, състав на Първо г.о.

Р Е Ш И :


ОСТАВЯ в сила решение от 25.10.2011 г. на Окръжен съд , [населено място] по гр.д. № 292 от 2011 г.
ВРЪЩА делото на Монтанския районен съд за продължаване на съдопроизводстветните действия по извършването на делбата.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: