Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 79

гр. София, 18.05.2022 г.
В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на………………………през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН СТОЕВ
ЧЛЕНОВЕ: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдията Първанова гр. дело № 2406/2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационното производство е образувано по касационна жалба вх. № 276610/09.02.2021 г., уточнена с молба вх. № 66851/17.09.2021 г., подадена от П. В. Б., чрез пълномощника си адвокат М., срещу въззивно решение № 5216/31.08.2020 г. по в. гр. д. № 16218/2017 г. на Софийски градски съд.
С определение № 60181/25.11.2021 г. по гр. д. № 2406/2021 г. на ВКС, II г.о., производството по делото е спряно на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК до приключване на производството по конституционно дело № 16/2021 г. на Конституционния съд на РБ.
Съдът, като взе предвид, че по посоченото конституционно дело е постановено решение № 3/24.02.2022 г. на Конституционния съд на РБ (обн., ДВ, бр. 18/04.03.2022 г.), намира, че са налице предпоставките на чл. 230, ал. 1 ГПК за възобновяване на производството по настоящото дело.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на ІІ г. о.,

О П Р Е Д Е Л И:

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 2406/2021 г. по описа на ВКС, II г. о.
ДЕЛОТО да се докладва на председателя на ІI г. о. на ВКС за насрочването му в закрито съдебно заседание.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: