Ключови фрази
нищожност на съдебно решение * незаконен съдебен състав * Делба


2
Решение по гр. д. № 1790/09 г. на ВКС, І ГО, стр.
Р Е Ш Е Н И Е

№ 668

гр. София,15.11.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в съдебно заседание проведено на тринадесети октомври през две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Лидия Рикевска
Теодора Гроздева
при секретаря Ан. Иванова
след като разгледа докладваното от съдия Л. РИКЕВСКА гр. д. № 1790 по описа за 2009 г., за да се произнесе, взема предвид следното:

Производство по чл. 290 и сл. ГПК.
С решение № 79 от 05.06.2009 г. по гр. д. № 15/09 г. Окръжен съд гр. С. е отменил решение № 864 от 29.10.2008 г. по гр. д. № 561/04 г. на Районен съд гр. С. и е постановил ново решение, с което на страните е предявен проект на разделителен протокол. С решение № 231 от 30.07.2009 г. по гр. д. № 15/09 г. Окръжен съд гр. С. е обавил за окончателен проекта на разделителен протокол.
Срещу решенията на въззивния съд е подадена жалба от П. Д. Н.. Оплакванията развити в касационната жалба са, че решенията са нищожни и неправилни поради нарушение на процесуалния закон.
Ответникът по касация М. Д. Д. оспорва жалбата.
С определение № 389 от 10.05.2010 г. ВКС е допуснал на основание чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК касационно обжалване на въззивното решение по съществения процесуалноправен въпрос дали е нищожно въззивно решение тогава, когато в постановилия го състав е посочен съдия, който не е взел участие при разглеждането на делото.
ВКС, след като взема предвид становищата на страните, обсъди доводите им съобразно чл. 290 ал. 2 ГПК, както и събраните по делото доказателства, прие за установено следното:
По формулирания въпрос настоящият състав приема следното:
Решението на съда е нищожно, когато е постановено: от незаконен състав - еднолично вместо от съдебен състав; с участие на лице което не е било избрано за съдия; с участие на лице което не е взело участие при разглеждането на спора; когато излиза извън пределите на правораздавателната власт тъй като е постановено срещу лице което не е подчинено на властта на българския съд; когато решението е устно или неподписано; когато волята на съда не може да бъде изведена поради абсолютна неразбираемост; когато съдържанието на решението противоречи на българския правов ред или когато делото е било образувано от името или срещу неправоспособна страна. С оглед на изложеното, и предвид практиката в решения № 97 от 25.02.2004 г. по гр. д. № 574/03 г. на ВКС I ГО, № 469 от 10.04.2002 г. по гр. д. № 814/01 г. на ВКС I. ГО и № 1037 от 21.11.2008 г. по гр. д. № 3510/07 г. на ВКС І ГО, на поставения въпрос следва да се отговори положително.
По основателността на касационната жалба:
С влязло в сила решение № 1023 от 27.11.2006 г. по гр. д. № 561/04 г. между страните е допусната делба при равни квоти на УПИ ХІІ-189 по плана на с. М., заедно с построените в него полумасивна сграда застроена площ 60 кв. м., полумасивна лятна кухня застроена на 30 кв. м. и две стопански сгради; УПИ ХІІІ-189; селскостопански склад със застроена площ 128 кв. м. и сграда навес построени в имот № 0000366; автомобили “Мазда 626” и “Вартбург 1000”. С решение № 79 от 05.06.2009 г. съдът приел че нормата на чл. 292 ГПК /отм./ е неприложима, затова вещите следвало да се разпределят чрез жребий, с доплащане за единия дял. На страните е предявен проект на разделителен протокол и е разгледана претенцията на М. Д. по сметки. С решение № 231 от 30.07.2009 г. съдът е обявил за окончателен проект за разделителен протокол.
Видно е от данните по делото, че в протокола от съдебно заседание, проведено на 09.03.2009 г., са взели участие съдиите Г. Драганова, М. Блецова и М. Х.. В решение № 79 от 05.06.2009 г. е посочен друг съдебен състав: Х. Марцева, М. Блецова и М. Х.. Тъй като съдия Х. Марцева не е взела участие при разглеждане на делото, участието и при постановяване на решението е довело до неговата нищожност. Нищожността на това решение, с което на страните е предявен проект на разделителен протокол, води до нищожност и на последващото го решение № 231 от 30.07.2009 г. с което разделителния протокол е обявен за окончателен.
Водим от горното и на основание чл. 293 ал. 4 вр. с чл. 270 ГПК, ВКС
Р Е Ш И :

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на решения № 79 от 05.06.2009 г. и № 231 от 30.07.2009 г. по гр. д. № 15/09 г. на Окръжен съд гр. С. и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: