Ключови фрази

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 135
гр. София, 08.04.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на седми април, две хиляди двадесет и втора година, в състав:
СЪДИЯ: ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

като разгледа докладваното от съдия Николаева ч. гр. дело № 1296 по описа за 2022г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 255 ГПК.
Образувано е по молба за бавност на М. И. И. – К. с вх. № 2683 от 18. 01. 2022г. по ч. гр. дело № 7667/2021г. на СГС, VІ-А състав, която с нарочна молба от 10. 03. 2022г., в хипотезата на чл. 256, ал. 2 ГПК, молителката е заявила изрично, че продължава да поддържа.
Молбата за бавност с вх. № 2683 от 18. 01. 2022г. съдържа искане съдебният състав от СГС по ч. гр. дело № 7667/2021г. да постанови определение по исканията, обективирани в молба с вх. № 15717/07. 09. 2021г. по реда на чл. 247 ГПК и чл. 250 ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на определение № 1688/11. 08. 2021г., постановено по същото дело, досежно прогласяването на нищожността на разпореждането за издаване на изпълнителен лист от 15. 03. 2021г. по гр. д. № 53421/2018г. на СРС и поисканото обезсилване на същия изпълнителен лист. С определение № 533 от 24. 01. 2022г., СГС, VІ-А състав се е произнесъл по молбата с вх. № 15717/07. 09. 2021г. по реда на чл. 247 ГПК и чл. 250 ГПК, като е обсъдил в мотивите на определението си всички искания на молителката И. – К., вкл. за наличието на произнасяне в определението си № 1688/11. 08. 2021г. по законосъобразността на обжалваното разпореждане за издаване на изпълнителен лист от СРС, включваща и неговата нищожност, и по искането за обезсилване на изпълнителния лист, доколкото е потвърдил разпореждането за издаването му и поради това той не следва да се обезсилва, нито съдът дължи постановяване на нарочен диспозитив в този смисъл. СГС е посочил също, че с молбата си по чл. 250 ГПК М. И. – К. е изразила несъгласието си с мотивите на определението по частната въззивна жалба, чието допълване е поискала, които доводи са неотносими към производството по чл. 250 ГПК. По гореизложените съображения е оставил без уважение молбата с вх. № 15717/07. 09. 2021г..
Видно от гореизложеното СГС се е произнесъл по целия предмет на молбата за бавност, с която е сезиран Върховният касационен съд, при осъществена хипотеза на чл. 256, ал. 1 ГПК, поради което молбата за бавност се явява неоснователна.
На основание изложеното и чл. 257 ГПК Върховният касационен съд в състав съдия от Трето гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба за бавност с вх. № 2683 на М. И. И. – К. от 18. 01. 2022г. по ч. гр. дело № 7667/2021г. на СГС, VІ-А състав.
Определението не подлежи на обжалване.

СЪДИЯ: