Ключови фрази
вписване в имотен регистър * Делба * вписване на съдебно решение * публична продан * обжалване отказ на съдия по вписванията


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 51

С., 07.02.2012 .г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

Председател: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
Членове: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева ч.гр.д.№591 по описа за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3, т.2 от ГПК, вр.чл.32а от Правилника за вписванията.
С определение №3861 от 13.10.11г. по ч.гр.д.№1668/11г. на Бургаския окръжен съд оставена без уважение частната жалба на С. Ф. Д. срещу отказа от 23.08.11г. на съдията по вписванията в [населено място] да впише решение №1780 от 23.12.1999г. по гр.д.№278/89г. на Бургаския районен съд.
Съдът е приел, че съдебните решения, с които допуснатите до делба имоти се изнасят на публична продан, не подлежат на отбелязване, тъй като не са в кръга на решенията по чл.14, вр. чл.4з от Правилника за вписванията. Подлежат на вписване само решенията по допускане на делбата, както и решенията, с които делбата приключва чрез разпределение по чл.353 от ГПК или чрез теглене на жребий. С решението за извършване на делбата чрез изнасяне на имота на публична продан не се ликвидира съсобствеността, затова то не подлежи на вписване и отбелязване.
Частна касационна жалба срещу това определение е подадена от С. Ф. Д., по чиято молба е постановен отказът за вписване. Жалбоподателката поддържа, че след като на вписване подлежат исковите молби по делбени дела, то следва да се вписват и отбелязват всички съдебни решения по тези дела, включително и окончателното решение, с което имотът се изнася на публична продан, още повече, че то отразява действителните съсобственици към този момент.
Настоящият състав на ВКС счита, че поставеният в частната жалба въпрос дали подлежат на вписване и отбелязване съдебните решения, с които допуснатите до делба недвижими имоти се изнасят на публична продан е съществен, тъй като обуславя изхода на конкретния спор. По този въпрос няма практика на ВКС, затова обжалването следва да се допусне на основание чл.280, ал.1, т.3 от ГПК.
С изменението на чл.112, б.”а” от ЗС /ДВ бр.34/2000г./ се въведе изискване за вписване на актовете, с които се признава правото на собственост или друго вещно право върху недвижим имот. След това изменение, по силата на чл.114, б.”в”, вр.чл.112, б.”з” и б.”а” от ЗС, подлежат на вписване исковите молби по спорове за собственост, включително и за делба. В този смисъл е и практиката на ВКС – определение №524 от 19.11.08г. по ч.гр.д.№1714/08г. на ВКС, І ГО; определение №169/13.04.09г. по ч.гр.д.№36/09г. на ВКС, ІІ ГО и др. Следователно – на отбелязване съгласно чл.112, б.”з” от ЗС, съответно – на вписване, подлежат и съдебните решения по тези искови молби. Тълкуването на посочените текстове налага извод, че законът изисква вписване само на онези съдебни решения, с които се признава правото на собственост или други вещни права върху недвижими имоти. Решението, с което допуснатият до делба имот се изнася на публична продан не сочи кой е собственик на спорния имот. С него не се признава право на собственост или друго вещно право. Следователно, макар и постановено в делбено производство, исковата молба по което подлежи на вписване, самото решение за изнасяне на имота на публична продан не подлежи на отбелязване или на вписване.
По изложените съображения обжалваното определение е правилно и следва да бъде оставено в сила.
Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,


О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение №3861 от 13.10.11г. по ч.гр.д.№1668/11г. на Бургаския окръжен съд.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №3861 от 13.10.11г. по ч.гр.д.№1668/11г. на Бургаския окръжен съд.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: