Ключови фрази


2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

N 45

София, 14.03.2022 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А
Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на десети март две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:Маргарита Соколова
Членове:Светлана Калинова
Гълъбина Генчева

като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. N 4410/2021 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.
Образувано е по касационна жалба, подадена от И. П. А. чрез адв. П. П., срещу въззивното решение № 40/07.08.2021 г. по в. гр. д. № 210/2021 г. на Видинския окръжен съд.
Касаторът е навел оплакване за неправилност на обжалваното решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост - основание за касационно обжалване по чл. 281, т. 3 ГПК. Представя отделно изложение по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване.
Ответницата по касация - ищца по делото, е подала писмен отговор, в който поддържа становище за недопустимост на жалбата съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, евентуално - за недопускане на касационно обжалване.
Върховният касационен съд на РБ, състав на І-во г. о., като съобрази данните по делото, намира следното:
С обжалваното въззивно решение е потвърдено решение № 10/12.03.2021 г. по гр. д. № 178/2020 г. на Районния съд - Кула, с което касаторът И. П. А. е осъден да заплати на Л. М. Н. сумата 2 000 лева - обезщетение за неимуществени вреди, изразяващи се в болки, страдание, уплаха, страх, влошено здравословно състояние, в резултат на запалване на имот на 05.09.2016 г. в [населено място], [община], за което е осъден с влязла в сила присъда по н. о. х. д. № 107/2017 г. на Районния съд - Кула, както и сумата 832.78 лева - мораторна лихва върху главницата за периода от 06.09.2016 г. до предявяване на иска на 13.10.2020 г., като искът за обезщетение за неимуществени вреди е отхвърлен за разликата до 5 000 лева.
Преди да пристъпи към проверка за наличието на основания за допускане на касационно обжалване, настоящият състав на ВКС извършва проверка за допустимост на жалбата с оглед на общите за производството по касационно обжалване процесуални предпоставки.
Касационната жалба е редовна, подадена е в срока по чл. 283 ГПК от надлежна страна, но се явява недопустима с оглед критерия по чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК.
Обжалваното въззивно решение е постановено в производство по искове по чл. 45 и чл. 86, ал. 1 ЗЗД с посочена от ищцата цена - 5 000 лева, съответно 2 081.96 лева. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 ГПК размерът на цената на искове за парични вземания е търсената сума. С нормата на чл. 280, ал. 3, т. 1, предл. 1 ГПК от касационен контрол са изключени решенията по въззивни граждански дела с цена на иска до 5 000 лева, каквито са предявените по настоящото дело искове. Ето защо касационната жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното по нея производство следва да се прекрати.
С оглед изхода на спора и предвид заявеното искане, на ответницата по касация следва да се присъдят разноските за водене на делото във Върховния касационен съд в размер на 600 лева по договор за правна защита и съдействие № [ЕГН]/27.10.2021 г.
По изложените съображения Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о.
О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от И. П. А. срещу въззивното решение № 40/07.08.2021 г. по в. гр. д. № 210/2021 г. на Видинския окръжен съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 4410/2021 г. по описа на Върховния касационен съд на РБ, І-во г. о.
ОСЪЖДА И. П. А. да заплати на Л. М. Н. разноските за производството пред Върховния касационен съд в размер на 600 /шестстотин лв./ лева.
Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: