Ключови фрази

Р Е Ш Е Н И Е-ОПР.
№ 127
гр. София, 14.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на четиринадесети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ
Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като изслуша докладваното от съдия Янчева гр. дело № 3592 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 и чл. 250 ГПК.
По делото е постановено решение № 54 от 26.05.2022 г., с което ВКС е отменил решение № 260085 от 5.07.2021 г. по гр. д. № 449/2020 г. на Пловдивския апелативен съд в частта, с която е потвърдено решение № 186 от 30.06.2020 г. по гр. д. № 134/2019 г. на Окръжен съд – Хасково за отхвърляне на предявения от „Тони 2004“ ЕООД срещу ЧСИ К. С. А. иск по чл. 45, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 441, ал. 1 ГПК за сумата над 17 000 лв. до 89 048.60 лв., както и за присъждане в полза на ЧСИ К. С. А. на разноски за първоинстанционното производство над сумата от 1.33 лв.; в частта, с която въззивният съд е присъдил на ЧСИ К. С. А. разноски за производството пред него над сумата от 0.68 лв., и вместо това е: осъдил ЧСИ К. С. А. да заплати на основание чл. 45, ал. 1 ЗЗД, във вр. с чл. 441, ал. 1 ГПК на „Тони 2004“ ЕООД обезщетение за имуществени вреди в размер на 72 048.60 лв., които вреди са причинени от незаконосъобразно принудително изпълнение, извършено от ЧСИ К. А. при налагането на запор върху девет броя превозни средства, подробно описани в обезпечителна заповед от 24.11.2016 г. по ч. т. д. № 147/2016 г. на Окръжен съд - Хасково, собствеността върху които е прехвърлена с три броя договора с нотариална заверка на подписите от 12.01.2017 г. и 16.01.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 26.02.2019 г. до окончателното изплащане на сумата; оставил в сила въззивното решение в частта, с която е потвърдено първоинстанционното решение за отхвърляне на предявения иск за сумата над 89 048.60 лв. до пълния предявен размер от 89 078.60 лв., както и за присъждане на ЧСИ К. С. А. на разноски за първоинстанционното производство в размер на 1.33 лв., както и в частта, с която въззивният съд е присъдил на ЧСИ К. С. А. разноски за производството пред него в размер на 0.68 лв.; осъдил Застрахователна компания „Лев Инс“ АД да заплати на основание чл. 469, ал. 3 КЗ на ЧСИ К. С. А., по предявения иск по чл. 219, ал. 3 ГПК, застрахователно обезщетение в размер на 72 048.60 лв. по застраховка „Професионална отговорност“ и специални условия „Отговорност на частните съдебни изпълнители“, сключена със № 26318344/13121610000768 от 15.04.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 26.02.2019 г. до окончателното изплащане на сумата, след като ищецът по обратния иск изпълни постановеното срещу него решение по първоначалния иск; осъдил ЧСИ К. С. А. да заплати на „Тони 2004“ ЕООД допълнителни разноски за първоинстанционното производство в размер на 6 191.11 лв., допълнителни разноски за въззивното производство в размер на 4 465.38 лв., както и разноски за производството пред ВКС в размер на 4 669.63 лв.; осъдил „Тони 2004“ ЕООД да заплати на адвокат А. Н. Н., на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 ЗА, разноски пред ВКС в размер на 1.20 лв.; осъдил ЧСИ К. С. А. да заплати по сметка на ВКС държавна такса в размер на 2 881.94 лв.
С молба вх. № 5012/9.06.2022 г. ЧСИ К. С. А. е поискала от настоящия съд да измени решението си в частта на присъдените разноски, като осъди Застрахователна компания „Лев Инс“ АД да й заплати сумата от общо 12 016.95 лв. – разноски по делото. Сумата включва: присъдените на „Тони 2004“ ЕООД 4 465.38 лв. – допълнителни разноски за въззивното производство, и 4 669.63 лв. – разноски за производството пред ВКС; 2 881.94 лв. – дължима от ЧСИ К. С. А. държавна такса по обратния иск.
Насрещната страна по молбата не взема становище.
Настоящият съдебен състав на второ гражданско отделение на ВКС намира, че молбата, с която е сезиран, е с правно основание чл. 248 ГПК в частта, с която се претендира осъждане на Застрахователна компания „Лев Инс“ АД да заплати на ЧСИ К. С. А. сума в размер на 2 881.94 лв. – дължима държавна такса по обратния иск. В останалата й част молбата е по чл. 250 ГПК, тъй като касае допълване на постановеното по делото решение в частта по обратния иск, поради непроизнасяне от ВКС по цялото заявено искане. Това е така, защото овъзмездяването на застрахованото лице за присъдените в негова тежест разноски в исковия процес, иницииран от пострадалото лице, е част от предмета на предявения срещу застрахователя обратен иск.
Настоящият съд счита, че молбата по чл. 248 ГПК е неоснователна. Направените разноски по обратния иск, част от които е държавната такса по него, действително се дължат от ответника при уважаване на иска, по правилото на чл. 78, ал. 1 ГПК. В случая обаче, ЧСИ К. С. А. не е направила никакви разноски по този иск, като не е заплатила и дължимата държавна такса, включително и към настоящия момент. Следователно, не са налице направени от нея разноски по обратния иск в размер на 2 881.94 лв., за които да бъде осъдена застрахователната компания.
Основателна е молбата по чл. 250 ГПК.
Видно от исковата молба, с която е предявен обратният иск, ЧСИ К. С. А. е поискала съда да осъди Застрахователна компания „Лев Инс“ АД да й заплати, освен сумата по уважения първоначален иск, и дължимите във връзка с този иск разноски (макар и без конкретно посочена сума, доколкото към момента на предявяването му те не са нито определени, нито определяеми по размер).
Тъй като, съгласно Общите условия по застраховка „Професионална отговорност“, представени по делото, в застрахователното покритие са включени таксите и съдебните разноски, присъдени в полза на ищеца по първоначалния иск срещу съдебния изпълнител, основателно е искането за осъждане на Застрахователна компания „Лев Инс“ АД да ги заплати на ЧСИ К. С. А., като част от отговорността на дружеството по застрахователния договор между страните.
За присъдената с настоящото решение допълнителна сума ЧСИ К. С. А. дължи по сметка на ВКС държавна такса в размер на 4 %, тъй като по делото няма данни да е внесла държавна такса по обратния иск.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на ЧСИ К. С. А. по чл. 248, ал. 1 ГПК за изменение на постановеното по делото решение в частта на разноските, чрез осъждане на Застрахователна компания „Лев Инс“ АД да заплати на ЧСИ К. С. А. сума в размер на 2 881.94 лв. – дължима по сметка на ВКС държавна такса по предявения и уважен обратен иск.
ДОПЪЛВА на основание чл. 250 ГПК решение № 54 от 26.05.2022 г. по гр. д. № 3592/2021 г. на ВКС, ІІ г. о., като ОСЪЖДА Застрахователна компания „Лев Инс“ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Черни връх" № 51Д , да заплати на основание чл. 469, ал. 3 КЗ на ЧСИ К. С. А., ЕГН [ЕГН], с peг. № * на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд – Хасково, по предявения иск по чл. 219, ал. 3 ГПК, сума в размер на 9 135.01 лв. (девет хиляди сто тридесет и пет лева и 1 ст.), представляваща присъдени в полза на ищеца по първоначалния иск „Тони 2004“ ЕООД разноски по делото, след като ЧСИ К. С. А. заплати тази сума на „Тони 2004“ ЕООД.
ОСЪЖДА ЧСИ К. С. А. да заплати по сметка на ВКС държавна такса в размер на 365.40 лв. (триста шестдесет и пет лева и 40 ст.).
Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: